Basis Registratie Personen, inzagerecht

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien.

Uitleg

Basis Registratie Personen (BRP) is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente. Als u wilt weten aan wie er in het afgelopen jaar gegevens uit de BRP zijn verstrekt dan kunt u een overzicht bij de gemeente opvragen.

Wie gebruikt uw gegevens?

De overheid en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, gebruiken de BRP-gegevens voor het uitvoeren van wettelijke taken. Welke informatie deze instanties krijgen, bepaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Aanvragen

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien:

Aan het inzien van de gegevens zijn geen kosten verbonden.

Voorwaarden

  • Het recht op inzage geldt uitsluitend voor de geregistreerde zelf of de ouder, voogd of verzorger van een minderjarige jonger dan 16 jaar of de curator van een onder curatele gestelde.
  • U heeft het recht op inzage, maar niet meer dan gemiddeld en noodzakelijk. De gemeente bepaalt wat gemiddeld en noodzakelijk is. Dit is bedoeld om misbruik te voorkomen.