Bezwaarschrift indienen

Bezwaarschrift indienen

Inwoners en bedrijven kunnen digitaal hun bezwaar indienen. Via onderstaande button komt u bij het online formulier. U hebt hiervoor DigiDexterne-link-icoon nodig.

Als u het niet eens bent met een besluit of beschikking van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. U moet dan wel belanghebbende, zijn, dit wil zeggen dat u door het besluit wordt benadeeld. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij de gemeente die het besluit heeft genomen.

U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u het bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. 

Inwoners en bedrijven kunnen digitaal hun bezwaar indienen. Via onderstaande button komt u bij het online formulier. U hebt hiervoor DigiDexterne-link-icoon nodig.

Bezwaarschrift indienenexterne-link-icoon

Voorwaarden

U kunt iemand anders vragen namens u een bezwaarschrift in te dienen. U moet dan wel deze persoon hiervoor machtigen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.

Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en er is een vertaling nodig voor een goede afhandeling, moet u zelf zorgen voor de vertaling.

Aanpak

U kunt uw bezwaarschrift bij voorkeur digitaal indienen via de aanvraagbutton. Schriftelijke bezwaarschriften kunnen worden verstuurd naar de gemeente:

Gemeente Gemert-Bakel
t.a.v. Bezwaarschriftencommissie
Postbus 10.000
5420 DA  Gemert

In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving (bij voorkeur met zaaknummer) en de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (of een kopie van de beslissing of publicatie).
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw handtekening

Heeft u uw bezwaar ingediend en bent u van gedachten veranderd? U kunt dan uw bezwaar intrekken. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Juridische zaken van de gemeente.

Termijn

Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Deze periode is 12 weken, als de commissie bezwaarschriften naar uw bezwaarschrift moet kijken. De gemeente mag de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen.

Voorlopige voorziening vragen

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing gewoon. Maar het kan zijn, dat de beslissing in die tijd onherstelbare gevolgen voor u heeft of gaat krijgen. U kunt dan, nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend, aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in ‘s-Hertogenboschexterne-link-icoon vragen om een speciale regeling te treffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Dat heet een “voorlopige voorziening”. Daarmee wordt bijvoorbeeld de kap van een boom nog even uitgesteld. Aan het vragen voor een voorziening zijn wel kosten (griffierechten) verbonden.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbankexterne-link-icoon.

Bezwaar tegen belastingaanslag

Heeft u bezwaar tegen een aanslag van de gemeentelijke belastingen? Kijk dan op de desbetreffende pagina.