Commissie bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bestuursorgaan over ingediende bezwaarschriften. Nadat een bezwaarschrift is ingediend wordt meestal een hoorzitting gehouden, waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren nader toe te lichten.

Deze hoorzittingen zijn openbaar en kunt u dus bijwonen. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is dan wordt dat in de agenda aangegeven. De hoorzittingen worden normaal gesproken op woensdagochtenden gehouden in het gemeentehuis van Laarbeek of in het gemeentehuis van Gemert-Bakel. De locatie en het tijdstip van de hoorzitting staan vermeld in de agenda.

Agenda commissievergadering

Datum Tijd Onderwerp Locatie Openbaar/
Niet openbaar
21-9-2022 09.30-10.15 u Het verkeersbesluit van 8 juni 2022 tot het afsluiten van het westelijk deel van Doonheide voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Gemert Openbaar
21-9-2022 11.00-11.30 u

Het besluit van 5 juli 2022, verzonden 7 juli 2022, tot het afwijzen van een verzoek op een “dwangsom bij niet tijdig beslissen’/ingebrekestelling d.d. 19 april 2022.

Gemert Openbaar

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het algemene telefoonnummer: 0492 378 500, of een mail naar commissiebezwaarschriften@gemert-bakel.nl.