Bloemrijk grasland in het openbaar groen

18 juni 2024
Inwoners

De eerste maai- en begrazingsronde ronde gaat van start!

Door bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen en tuinen rekening te houden met wilde planten en dieren, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van de biodiversiteit. Onze gemeente kent een lange traditie in het toepassen van natuurlijke, inheemse beplanting in de openbare ruimte. Zo worden wadi’s, oevers en graslanden al vele jaren ingericht en onderhouden als bloemrijk grasland. Deze bloemrijke graslanden vormen een groeiplaats voor verschillende soorten grassen en kruiden en een leefgebied voor o.a. wilde bijen, vlinders en andere insecten en vogels. Nu de kruiden in volle bloei staan, zijn ze bovendien prachtig om te zien!

Onderhoud bloemrijk grasland

Bloemrijke graslanden worden één of twee keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Of de graslanden worden begraasd door schapen. Door dit beheer van extensief maaien en afvoeren of begrazen, wordt de bodem voedselarmer en de zode open waardoor verschillende soorten grassen en kruiden de kans krijgen om zich te vestigen en te ontwikkelen. 

In de tweede helft van juni wordt de eerste maaibeurt uitgevoerd op de pas aangelegde en meer voedselrijke terreinen. Op deze locaties wordt niet het hele terrein gemaaid, maar blijven soortenrijke delen staan om gewenste planten de kans te geven tot bloei en zaadzetting te komen en voldoende leef-, voedsel- en voortplantingsgebied voor aanwezige dieren te behouden. De tweede maai- en begrazingsperiode van het bloemrijk grasland ligt in de periode tussen 15 september en 15 oktober. Ook tijdens de tweede maaibeurt blijven delen van de vegetatie staan om insecten, vogels en kleine zoogdieren een voedsel- en overwinteringsgebied te bieden.

Insectenhotels, nestkastjes en minder maaien

Steeds meer mensen zijn zich er van bewust dat we met z’n allen aan de slag moeten om de biodiversiteit in onze leefomgeving te behouden. Op veel plaatsen in onze gemeente worden dan ook insectenhotels gemaakt en geplaatst en nestkastjes opgehangen. In eigen tuinen, in de openbare ruimte, bedrijfstuinen en bij verenigingsgebouwen wordt op deze manier hulp geboden aan verschillende diersoorten die het moeilijk hebben. Geweldige initiatieven natuurlijk!

Insectenhotels en nestkasten vormen een geschikte verblijf- en nestplaats voor tal van insecten en vogels. Belangrijk is daarbij dat deze vogels en insecten in de directe omgeving ook voedsel kunnen vinden. Een insectenhotel in een strak gemaaid gazon zal weinig insecten aantrekken omdat voedsel en variatie ontbreken. Veel insecten zijn afhankelijk van de aanwezigheid van bloeiende, inheemse kruiden. Door grasvelden in de omgeving minder vaak te maaien en bij iedere maaibeurt delen van de vegetatie te laten staan, kunnen we daar op een eenvoudige manier voor zorgen. 

Meer informatie en tips hierover kun je vinden op  de webpagina van Nederland zoemtexterne-link-icoon of op de website van maai mei niet.externe-link-icoon