Financiële tegemoetkoming monumenten

Monumentenspaarfonds (MSF)

Als eigenaar van een rijks- of gemeentelijk monument komt u, onder voorwaarden, in aanmerking voor subsidie uit het monumentenspaarfonds. Het monumentenspaarfonds is in het leven geroepen door de gemeente Gemert-Bakel en is bedoeld als bijdrage in het onderhoud aan uw monument. In de praktijk houdt dit in dat u 50% van het eigenaarsgedeelte van de onroerendezaakbelasting kunt terugvragen als u dit bedrag besteedt aan het in stand houden van uw pand.

Om dit te garanderen, wordt uw woning eenmaal in de twee jaar bezocht door de Monumentenwacht, die een rapport opmaakt over de staat van uw pand. Voorwaarden voor subsidie zijn dat u zich aansluit bij het collectief abonnement op de Monumentenwacht Noord-Brabant, en dat u uw monument goed onderhoudt. De abonnements- en inspectiekosten van de Monumentenwacht betaalt de gemeente door middel van een collectief abonnement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerkers Monumenten of kijk op de pagina over het Monumentenspaarfonds.

Monumentenwacht

De Monumentenwacht is een onafhankelijke instantie die zich ten doel stelt, door het nemen van preventieve maatregelen, het verval van cultuurhistorisch belangrijke bouwwerken te helpen voorkomen. De organisatie probeert dat doel te bereiken door het periodiek verrichten van bouwkundige inspecties, het geven van onderhoudsadviezen aan de eigenaar/beheerder en het zo nodig uitvoeren van kleine reparaties. De achterliggende gedachte is dat gebreken in een vroeg stadium kunnen worden hersteld tegen relatief geringe kosten. Het herstel van een gebrek, en vooral de daardoor ontstane vervolgschade, in een later stadium vergt altijd grotere bedragen. Als u een abonnement bij de Monumentenwacht heeftexterne-link-icoon, controleren zij periodiek het pand en stellen zij een rapport op waarin de onderhoudsgebreken en aanbevelingen voor onderhoud staan vermeld.

Nationaal Restauratiefonds (NRF)

Het Nationaal Restauratiefonds is een particuliere, onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt aan monumenteigenaren (rijks- en gemeentelijk) voor restauratie en instandhouding van hun pand. Of een eigenaar daadwerkelijk voor subsidie of financiering in aanmerking komt en wat in dat geval de mogelijkheden zijn, is afhankelijk van diverse factoren, zoals de status van het monument, een eventuele samenloop met andere regelingen en de financiële situatie van eigenaar. Medewerkers van het restauratiefonds kunnen u hierover adviserenexterne-link-icoon.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor regulier onderhoud van rijksmonumenten die géén woonhuis zijn. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. Deze subsidie zorgt ervoor dat eigenaren planmatig onderhoud kunnen uitvoeren aan hun monument om zo dure restauraties te voorkomen. De aanvraagperiode is jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart. U kunt uw aanvraag digitaal of op papier indienen, via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedexterne-link-icoon.

Woonhuissubsidie

U kunt jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april woonhuissubsidie aanvrageexterne-link-icoonn voor instandhoudingskosten van de monumentale onderdelen van uw monument die in het voorgaande jaar zijn gemaakt. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn herstel van de fundering, het vervangen van voeg- of metselwerk aan de gevel of monumentale schilderwerkzaamheden. In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staan de kosten die u mag meenemen. De woonhuissubsidie bedraagt 38% van deze kosten.