Herinrichting Valeriusstraat in Gemert

We zijn begin dit jaar gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Valeriusstraat in Gemert. 

Aan het begin van dit langlopende project hebben we bij direct aanwonende informatie opgehaald en geïnventariseerd welke problemen er spelen in de openbare ruimte. Dit hebben we per brief gedaan. We hebben hier veel reacties op ontvangen. Ook hebben we aanwonenden geïnformeerd over het ontwerpproces en hen laten zien hoe wij als gemeente denken over de inrichting van de straat. Dit hebben we gedaan een bijeenkomst op 25 juni en 2 juli. 

Globale planning

We gebruiken de komende maanden om een schetsontwerp van de straat op te stellen. Deze wordt besproken in een volgende bijeenkomst. Na de zomer werken we dit schetsontwerp verder uit. Het streven is om medio 2025 te starten met de gefaseerde uitvoering. 

Tijdens de bijeenkomsten hebben we een algemene toelichting van het project gegeven. De aanleiding van het project is het vervangen van de riolering en onderhoud aan de wegen. Maar we willen meer. Dit is de kans om te kijken hoe we de straat toekomstbestendig kunnen maken, zodat bewoners er weer fijn en comfortabel kunnen wonen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan meer ruimte voor groen, parkeren en water in de wijk. 

Onderaan deze pagina vind je de presentaties die tijdens deze bijeenkomsten gegeven zijn. 

Op 18 november 2021 hebben 8 bewoners een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. In die brief omschreven zij de staat van openbare ruimte als bouwstraat. Naar aanleiding daarvan heeft er een gesprek plaatsgevonden. 

De Valeriusstraat is onderdeel van een groter herinrichtingsproject voor zowel riolering als de wegen. Het programma daarvan voorzag in een start met voorbereidende werkzaamheden in 2021 en een voorziene start van fysieke werkzaamheden in 2022. Daarbij aangetekend dat onvoorziene omstandigheden tot een her-prioritering van het project kunnen leiden en daarmee tot mogelijk uitstel. Met de start van de voorbereidingen van het herinrichtingsproject Vondellaan voelde bewoners van de Valeriusstraat zich achtergesteld. De geplande aanpak van de Valeriusstraat is kort besproken op de informatieavond over de Vondellaan. 

Dit is door bewoners aangegrepen om nogmaals met de gemeente contact te zoeken. Naar aanleiding hiervan heeft de wethouder samen met bewoners op 3 maart 2022 een rondgang gedaan. Tijdens de rondgang is duidelijk geworden dat de conditie, staat en inrichting van de openbare ruimte in de breedste zin niet meer van deze tijd is en hierdoor om herinrichting vraagt. 

Alle facetten die bij de inrichting van een weg/woonstraat en riolering horen, worden meegenomen in de herinrichting. Hierbij is het van belang om te kijken naar toekomstige ontwikkelingen in de directe omgeving van de weg en woonstraat en vooral het op orde brengen van de openbare ruimte. Tijdens dit proces worden direct aanwonenden en andere stakeholders geïnformeerd en geconsulteerd en kunnen zij eventuele wensen en knelpunten kenbaar maken. 

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met projectleider M. van der Wijst via gemeente@gemert-bakel.nl