Projecten

Reconstructie St. Annastraat

De gemeente is gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de St. Annastraat in Gemert. Dit is de werktitel voor het werk dat uitgevoerd gaat worden aan de weg en het riool tussen de rotonde Lodderdijk nabij de atletiekbaan en de rotonde Willem de Haasstraat nabij het kunstlokaal D’n Dorpel. Een overzichtskaart van het projectgebied vind je hieronder.

Lees meer

Herinrichting Doonheide

Tussen de Lodderdijk en de Boekelseweg krijgt de weg Doonheide een nieuwe inrichting, omdat de functie is gewijzigd onder meer door de komst van de Noord-Om. De huidige inrichting sluit niet meer aan bij het gewenste gebruik en de geldende snelheid van 30 km/uur. Een overzichtskaart van het projectgebied vindt u hieronder.

Lees meer

Klimaatverandering

Merk je ook dat regenbuien soms heel heftig zijn, met wateroverlast en schade voor inwoners of (agrarische) bedrijven tot gevolg? Of dat we steeds vaker een hitterecord breken in de zomer? Waardoor kwetsbare mensen vaak last hebben van hittestress. Dit heeft allemaal te maken met de verandering van het klimaat, maar ook met de manier waarop wij onze ruimte gebruiken. Het is daarom belangrijk dat Gemert-Bakel klimaatbestendiger en daarmee onweerstaanbaar wordt.

Lees meer

Groot onderhoud Dr. De Quayweg

De gemeente Gemert-Bakel gaat naar verwachting in maart 2020 starten met het groot onderhoud aan de Dr. De Quayweg en de herinrichting van het aanliggende fietspad. 

Te kappen bomen
Als onderdeel van het project is er een boomeffectenanalyse uitgevoerd. De ligging/breedte van het nieuwe fietspad is op een aantal locaties aangepast ten behoeve van het behoud van bomen. Bomen met een slechte tot zeer slechte conditie worden gekapt.

In de wegberm van de Dr. De Quayweg staan 1037 bomen, waarvan er 116 bomen worden gekapt.

Lees meer

Rioolvervanging Gemert-Noord

Een deel van het riool in Gemert-Noord (wijk Molenbroek) is aan vervanging toe en wordt omgebouwd tot een volledig gescheiden stelsel. Dit gebeurt in fases. In plaats van het bestaande enkelvoudige riool (gemengd stelsel) komt er een nieuw vuilwaterriool én een nieuw hemelwaterriool. Hiermee wordt het hemelwater apart afgevoerd naar de Molenbroekse Loop.

Lees meer

Duurzaamheid

De gemeente Gemert-Bakel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze kinderen (en de generaties erna).

Duurzaamheid is een breed begrip, een opgave voor de hele samenleving. Technologie en innovatie betekenen kansen. Bedrijven en goed opgeleide medewerkers kunnen manieren bedenken waarop techniek rekening houdt met mens en milieu.

Lees meer

Transitie landelijk gebied

De agrarische sector is bezig met een grote transitie die nog vele jaren zal duren. Het stoppen van agrarische ondernemers en het verdwijnen van hun bedrijven heeft direct gevolgen voor de boeren zelf, maar is ook van invloed op het vestigingsklimaat van de regio. De omvorming van de agrarische sector is deze periode het vliegwiel voor de transitie van het hele landelijk gebied. De transitie van de agrarische sector vraagt namelijk om het zoeken naar nieuwe economische dragers en nodigt uit tot het versterken van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit.

Lees meer

Aanvragen Muizenhol / Grotelseheide

Update: 16-06-2020

De aanvraag voor een vergunning voor een geitenhouderij aan Muizenhol in Bakel en de aanpassing van een geitenbedrijf aan de Grotelseheide in Bakel hebben veel stof doen opwaaien. Omwonenden van beide locaties evenals inwoners van de wijk Dierdonk in Helmond maken zich zorgen over het effect van de bedrijven op hun gezondheid.

De gemeente Gemert-Bakel doorloopt ook bij deze vergunningen de procedures uiterst zorgvuldig. Belanghebbenden informeren we actief over de voortgang in de procedure.

Lees meer

Herinrichting Presidentenbuurt – Gemert

In de Presidentenbuurt richten we 25 straten opnieuw in: nieuwe riolering, bestrating en groen. Dat is nodig om de wijk leefbaar te houden voor de toekomst. We krijgen namelijk te maken met steeds extremer weer en daardoor met risico’s op wateroverlast en hitte. We kiezen daarom voor meer groen en ruimte voor water. Regenwater kan dan goed de grond in, bomen en planten zorgen voor de nodige koeling. Waar het kan betrekken we buurtbewoners bij het maken van de plannen.

Lees meer

Marco Gas

Per 1 januari 2016 zijn Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag van de inrichting van Marco Gas BV. Dat betekent dat Marco Gas BV onder het toezicht valt van de provincie. Ook vergunningen en meldingen worden in behandeling genomen door dit bevoegde gezag.

Lees meer