Herinrichting Presidentenbuurt – Gemert

De herinrichting van straten in de Presidentenbuurt loopt alweer enige tijd. De eerste straten zijn opnieuw ingericht en de volgende straten worden momenteel voorbereid. Er komen binnen dit project nog 18 straten de komende jaren aan de beurt voor: nieuwe riolering, bestrating en groen. De aanleiding hiervoor is de riolering die na ongeveer 60 jaar vervangen moet worden. Dit geeft direct de kans om de inrichting van de straat aan te pakken. Om de wijk leefbaar te houden voor nu en de toekomst is een nieuwe inrichting van de straat nodig. We krijgen namelijk te maken met steeds extremer weer en daardoor met meer risico’s op wateroverlast en hitte. We kiezen daarom voor meer groen en ruimte voor water. Het regenwater kan dan goed de grond in en bomen en planten zorgen voor de nodige koeling. Waar het kan betrekken we buurtbewoners bij het maken van de plannen.

Prior Jacobsstraat, Prior Davidtsstraat en De Kieboom

Naar aanleiding van de bewonersavond op 19 september 2023 is het ontwerp aangepast en op 20 december 2023 nogmaals voorgelegd. De feedback die hieruit naar voren is gekomen, is verwerkt in een definitief ontwerp. De aanbesteding is inmiddels opgestart en rond eind mei zal er een aannemer bekend zijn die het werk gaat uitvoeren.

De voorlopige planning voor het gehele werk is september 2024 tot maart 2025. Een planning op straatniveau wordt opgesteld samen met de aannemer, en zal begin juli bekend zijn. De tijd tot de start van het project wordt benut om waar nodig detailafstemming te hebben met bewoners rondom groen en water.

President John F. Kennedystraat

Update 15 april 2024: de tweede bewonersavond

Op dinsdagavond 9 april heeft de gemeente de tweede bewonersavond georganiseerd over de plannen voor de reconstructie van de President John F. Kennedystraat. Tijdens deze avond zijn de reacties van iedereen op het Schets Ontwerp besproken. Deze reacties hebben namelijk in veel gevallen geleid tot aanpassingen in het ontwerp. De aanpassingen in het ontwerp zijn door de aanwezigen zeer positief ontvangen. Het Voorlopig Ontwerp is gepresenteerd en de gemaakte keuzes zijn toegelicht. Met hier en daar nog een kritische noot kan de technische uitwerking van het ontwerp nu starten.

De belangrijkste conclusie uit de twee bewonersavonden is het idee om in de Drossard de la Courtstraat eenrichtingsverkeer in te stellen tussen de Burgemeester Rietmanstraat en de Kennedystraat en wel in noordelijke richting. Eenrichtingsverkeer op dit wegvak draagt bij aan de verkeersveiligheid en de verlaging van de gemiddelde snelheid in de wijk. Daarnaast ontstaat er ruimte om te parkeren en te vergroenen. Het formele proces om middels een verkeersbesluit dit te gaan regelen wordt opgestart. Op onze website en in het Gemerts Nieuwsblad wordt hierover gepubliceerd, daarnaast worden de direct belanghebbenden hierover geïnformeerd. 

In de komende periode worden de laatste opmerkingen bekeken en wordt het Voorlopig Ontwerp nader uitgewerkt tot een technische tekening. Naar verwachting kan in juni de technische tekening tijdens een inloop uur getoond worden aan de bewoners. De bewoners ontvangen opnieuw een uitnodiging voor dit informatiemoment. 

Bekijk hier:

De voorbereiding voor de reconstructie van de President John F. Kennedystraat is gestart. Het gebied tussen de Burgemeester de Bekkerlaan, Burgemeester Rietmanstraat en de Molenakkerstraat is aan de beurt om opnieuw te worden ingericht. In de afgelopen periode is hiervoor een Schets Ontwerp gemaakt met de uitgangspunten zoals die in de gehele Presidentenbuurt gelden. 

Op dinsdagavond 12 maart heeft de gemeente een bewonersavond hierover gehouden. Het ontwerp idee, de uitgangspunten, de planning etc. zijn gepresenteerd. Daarna is met de aanwezigen in een constructief overleg gesproken over het Schets Ontwerp en heeft iedereen de kans gekregen om ideeën voor verbeteringen aan te dragen. 

In de komende periode worden de opmerkingen bekeken en wordt het Schets Ontwerp nader uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. In april wordt aan de bewoners het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd en worden de gemaakte keuzes toegelicht. De bewoners ontvangen opnieuw een uitnodiging voor deze bewonersavond. 

Bekijk hier:

Omgeving Gerarduskerk en Drossard de la Courtstraat

Stichting Goed Wonen is eigenaar van de St. Gerardus Majella Kerk en heeft het plan om appartementen te bouwen in deze kerk. Samen met een herontwikkeling van woningen in de Drossard de la Courtstraat is Goed Wonen momenteel bezig met de planontwikkeling in dit gebied. De gemeente bekijkt in deze planontwikkeling hoe de straten in deze omgeving ingericht moeten gaan worden.

Het gaat hierbij om een deel van de Drossard de la Courtstraat, een deel van de Burgemeester Rietmanstraat, de Rechter van Berckelstraat en Griffier Corstensstraat. De komende maanden wordt hier gewerkt aan de bestemmingsplan procedure om vervolgens het inrichtingsplan voor deze omgeving te maken. Op verschillende momenten wordt met de bewoners overlegd over een nieuwe inrichting van de openbare ruimte.  

Overige straten

De onderstaande straten komen binnen het projectgebied Presidentenbuurt in de volgende fases aan de beurt. De volgorde wordt daarbij onder andere bepaald door de urgentie van de rioolvervanging, logische werkwijze, bereikbaarheid van de wijk en samenhang met andere werkzaamheden in de wijk.

De ontwerpen die eerder gemaakt en getoond zijn blijven daarbij het uitgangspunt. De uitwerking tot in de details vindt plaats als we zicht hebben op de start van de uitvoering. De betreffende bewoners krijgen ruim voor de uitvoering van inzage in het ontwerp. 

 • President John F. Kennedystraat
 • President Verpoortenstraat
 • President Verhofstadtstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Jan van Amstelstraat)
 • President Gerartsstraat / Burgemeester De Bekkerlaan
 • Burgemeester Rietmanstraat
 • Drossard de la Courtstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Pres. J.F. Kennedystraat)
 • Drossard Meijerstraat
 • Groeskuilenstraat (gedeelte Drossard Meijerstraat – Pr. Gerartsstraat)
 • Notaris van Kemenadestraat
 • Prinzenstraat (gedeelte Drossard Meijerstraat – Burg. de Bekkerlaan)
 • Secretaris Aeldersstraat
 • Pater van den Elsenstraat
 • Prins Bernhardstraat
 • Van Eupenlaan
 • ’t Frans Brugske
 • Van Beekstraat

Eénrichtingverkeer aantal straten Presidentenbuurt

Met de herinrichting van de Presidentenbuurt wordt in diverse straten éénrichtingverkeer ingesteld. Deze maatregel moet de snelheid van het verkeer in de buurt remmen en tegelijkertijd meer ruimte voor groen met behoud van voldoende parkeergelegenheid opleveren. Voor het instellen van éénrichtingverkeer zijn de formele processen (verkeersbesluiten) doorlopen. Het daadwerkelijk instellen van het éénrichtingverkeer in de straat gebeurt op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld met het gereed komen van de nieuwe inrichting van de straat of na de herinrichting van aanliggende straten.

Afkoppelen regenwater

In de eerdere communicatie vertelden wij u dat we ook in de Jan van Amstelstraat en Borretstraat het hemelwater willen “afkoppelen”. Het afkoppelen van hemelwater betekent dat wij zoveel mogelijk schoon hemelwater dat op de daken van de woningen valt via een apart riool naar de sloten en beken in de omgeving willen brengen. Dit schone regenwater gaat dan niet meer naar de rioolwaterzuivering.

Om dit beter uit te leggen hebben wij een folder gemaakt. Deze vindt u hieronder. Aan het afkoppelen zitten geen kosten voor de kaveleigenaar. Er is zelfs een subsidiemogelijkheid voor eigenaren die zelf nog meer water afkoppelen.

Waar begin jij met het verduurzamen van je tuin?

Elke tuin kan duurzamer, bij-vriendelijker en klimaatbestendiger worden. Of je nu een tuin met een groot terras hebt, een moderne tuin of een natuurlijke tuin met veel planten. Lees meer over handige tips om je tuin klimaatbestendig te makenexterne-link-icoon.

Meer weten over dit project?

Mail naar presidentenbuurt@gemert-bakel.nl of bel projectleider Stefan van den Hoogen via telefoonnummer 0492-378 500.