Regeling stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater

Wil je regenwater opvangen op eigen terrein? Kijk hier of je in aanmerking komt voor een bijdrage van ons! Het gaat erom dat je hiervoor een waterberging aanlegt op eigen terrein waarin je het regenwater van je dak opvangt. Een groen dak kan regenwater ook bufferen en komt onder voorwaarden ook in aanmerking voor een bijdrage.

Waarom wil de gemeente dit stimuleren?

Door de toename van hevige neerslag wordt het risico steeds groter dat straten en kelders onderlopen. Dit willen we zo veel mogelijk voorkomen. Voor regenbuien die zo hevig zijn dat de openbare riolering het niet aan kan, staan we samen aan de lat. De gemeente richt de openbare ruimte steeds meer klimaatbestendiger in. Maar zeer hevige buien kan de gemeente niet alleen opvangen omdat de openbare ruimte zijn beperkingen heeft.

Door jouw regenwater af te koppelen van de riolering en in je eigen tuin vast te houden, verkleinen we de kans op wateroverlast. De gemeente Gemert-Bakel stelt advies en een financiële bijdrage beschikbaar om dit samen te bereiken.

Hoe werkt het afkoppelen van regenwater?

Afkoppelen houdt in dat de afvoer van regenwater naar de riolering wordt verwijderd. Het regenwater wordt vervolgens ter plaatse opgevangen óf het zakt weg in de bodem. Dit kan bijvoorbeeld door de regenpijpen van de woning door te zagen en het regenwater in een verlaging in de tuin te laten wegzakken. Of er kunnen ondergrondse infiltratiekratten in de bodem worden aangebracht. Tips hierover vind je op de website van Stichting Rio Nedexterne-link-icoon.

Er zijn veel manieren om regenwater af te koppelen, die meestal ook te combineren zijn. De meest passende manier voor jou hangt voornamelijk af van:

 1. de grootte van het dakoppervlak dat je afkoppelt
 2. de doorlaatbaarheid van de bodem in je tuin
 3. de ruimte die je in je tuin beschikbaar hebt

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze stimuleringsbijdrage gelden de volgende voorwaarden:

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart;
 • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Gemert-Bakel;
 • Je bent niet aangesloten op de drukriolering; daarop mag immers geen regenwater worden geloosd en in die situatie is er dus geen sprake van afkoppelen;
 • Er wordt tenminste 5 m2 en ten hoogste 1000 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering;
 • Regenwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein aan te leggen waterberging;
 • De waterberging kan tenminste 30 liter per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen;
 • Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd;
 • Indien er sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG);
 • Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien zijn een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst;
 • De waterberging wordt altijd zodanig ontworpen dat deze bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot overlast bij naastgelegen percelen;
 • De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van water bij hevige buien als de voorziening vol is, bij voorkeur bovengronds;
 • De waterberging moet controleerbaar zijn op werking (zichtbaar of toegankelijk);
 • De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2 mm neerslag per etmaal);
 • Het pand dat wordt afgekoppeld is tenminste vóór 31 december 2018 gebouwd.

Voor wie is de stimuleringsbijdrage bedoeld?

Alle niet-overheden zoals burgers, burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen), bedrijven en woningbouwcorporaties kunnen een stimuleringsbijdrage krijgen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. In plaats van een aansluiting op de riolering dient regenwater dan te infiltreren in de bodem van uw perceel of dient er een voorziening te komen die regenwater vertraagd kan afvoeren. Dit draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval doordat het rioolstelsel minder regenwater tegelijk hoeft te verwerken.

Let op! Deze regeling is van toepassing op panden in de gemeente Gemert-Bakel die tenminste voor 31 december 2018 werden gebouwd en het hemelwater direct of indirect lozen op de openbare riolering welke afvoert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Hoe werkt de aanvraag voor de stimuleringsbijdrage?

Beschikbare stimuleringsbijdrage

De bijdrage is beschikbaar voor zowel particulieren eigenaren als rechtspersonen.
De hoogte van de stimuleringsbijdrage bij een afgekoppeld dakoppervlak van 5 m2 tot 1.000 m2:
€ 6,00 per m2 afgekoppeld dakoppervlak.

Let op! Je kunt niet tegelijk van twee gemeentelijke stimuleringsregelingen gebruik maken.

Maatwerk

Wil je afkoppelen maar niet graven in je tuin?

Een van de makkelijkste dingen die je gewoon thuis kunt doen, is de regenpijp afkoppelen. Daardoor stroomt het regenwater niet het riool, maar de tuin in waar het de bodem in kan trekken. Is je tuin groot genoeg, dan kan het zijn dat je ook in aanmerking komt voor een stimuleringsbijdrage. Minder tegels in de tuin helpt ook. Neem contact op met de gemeente voor maatwerk afspraken.

Wil je meer afkoppelen dan waarvoor de gemeente een stimuleringsbijdrage vaststelt?

Bij het afkoppelen van grotere oppervlaktes dan datgene wat binnen de regeling valt is maatwerk mogelijk. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Wil je een regenton plaatsen?

Door een regenton te plaatsen, vang je een deel van het regenwater dat op het dak valt op. Echter een regenton heeft normaal gesproken geen leegloopconstructie. Na een regenbui zit de ton vol en is deze niet meer beschikbaar voor een volgende regenbui. Om die reden komt het plaatsen van enkel een regenton niet in aanmerking voor deze stimuleringsbijdrage. Uiteraard kan een regenton je wel helpen om in tijden van droogte wat extra water beschikbaar te hebben voor het water geven van de planten.

Subsidie waterschap Aa en Maas

 • Ook waterschap Aa en Maas heeft een speciale subsidieregeling voor klimaatbestendige maatregelen.
 • De regelingen van de gemeente Gemert-Bakel en waterschap Aa en Maas zijn stapelbaar. Je kunt dus zowel van de gemeente als van het waterschap subsidie krijgen!
 • Meer informatie vind je op de website van waterschap Aa en Maasexterne-link-icoon.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid kun je de vastgestelde actuele regeling stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwaterexterne-link-icoon terug vinden.
Als gemeente hebben we ook een folderexterne-link-icoon ter inspiratie.

Kaartmateriaal