Subsidies

Structurele subsidie voor Vrijwilligersorganisaties

Het gemeentebestuur kan aan een organisatie subsidie verlenen. Het kan gaan om een incidentele / eenmalige subsidie of een meerjarige / structurele subsidie. Om voor structurele subsidie in aanmerking te komen, moet de organisatie voldoen aan de volgende speerpunten: 

Lees meer

Incidentele subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Het gemeentebestuur kan aan een organisatie subsidie verlenen. Het kan gaan om een meerjarige / structurele subsidie of een incidentele / eenmalige subsidie. Hiervan bestaan de volgende vormen:

Lees meer

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is aangepast vervoer per taxi of een (gedeeltelijke) vergoeding van de vervoerskosten van huis en naar school. Wanneer uw kind niet zelfstandig naar school kan vanwege de afstand of een handicap, komt u in aanmerking voor vervoer. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden, die staan in de verordening leerlingenvervoer.

De aanvraag
Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer, moet u een aanvraag indienen. U kunt leerlingenvervoer alleen vooraf aanvragen (u krijgt nooit geld met terugwerkende kracht). De aanvraag moet vóór 1 juni voorafgaand aan het eerstvolgende schooljaar worden ingediend. Voor aanvragen gedurende het schooljaar is het van belang dat de aanvraag minstens 10 dagen voor de gewenste ingangsdatum wordt ingediend. Om leerlingenvervoer aan te vragen, kunt het volgende formulier downloaden en ingevuld opsturen naar de gemeente.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2016-2017

Wij beoordelen uw aanvraag en u krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Eigen bijdrage
Voor ouders van kinderen op het basisonderwijs of op een speciale school voor basisonderwijs, geldt een eigen bijdrage. Als uw jaarlijkse gezinsinkomen onder een bepaalde grens ligt vervalt deze eigen bijdrage. Deze grens wordt jaarlijks vastgesteld.

Lees meer

Monumentenspaarfonds

Monumenteneigenaren kunnen hun betaalde OZB als subsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor het onderhoud aan het monument.

Hoe verloopt een aanvraag?

  • Bent u de nieuwe eigenaar van een monument of wordt uw eigendom aangewezen als gemeentelijk monument?  Dan kunt u lid worden van de Monumentenwacht Noord-Brabant. De monumentenwacht maakt met u een afspraak om uw monument te inspecteren. Dit gebeurt periodiek.
  • Het abonnement en de inspectiekosten van de monumentenwacht betaalt de gemeente.  Neem hiervoor contact op met de beleidsmedewerker Archeologie en Monumenten.
  • De resultaten worden opgemaakt in een rapport dat zowel naar u als naar de gemeente wordt gestuurd.
  • Als eigenaar kunt u nu subsidie uit het monumentenspaarfonds aanvragen. Daarvoor vult u het aanvraagformulier in. De hoogte van de subsidie is het eigenaarsgedeelte van de betaalde onroerende zaakbelasting van het jaar of jaren ervoor.

Doorlooptijd
De gemeente beoordeelt uw aanvraag en u krijgt binnen 8 weken reactie.

 

Lees meer

Regeling stimuleringsbijdrage aanleg groen dak

Wanneer u uw regenwater voortaan opvangt op eigen terrein kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage. Een groen dak kan regenwater bufferen en komt om die regen ook in aanmerking voor een bijdrage.

Waarom wil de gemeente dit stimuleren?

Lees meer

Regeling stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater

Wanneer u uw regenwater voortaan opvangt op eigen terrein kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage. U moet daarvoor een waterberging op eigen terrein aanleggen waarin u het regenwater van uw dak opvangt. Een groen dak kan regenwater bufferen

Lees meer