Incidentele subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Het gemeentebestuur kan aan een organisatie subsidie verlenen. Het kan gaan om een meerjarige-/ structurele subsidie of een incidentele-/ eenmalige subsidie. Hiervan bestaan de volgende vormen: 1. Waarderingssubsidie, 2. Projectsubsidie, 3. Investeringssubsidie, 4. Garantiesubsidie.
Een incidentele subsidie vraagt u altijd schriftelijk of per e-mail aan. U motiveert hoeveel eenmalige subsidie u aanvraagt en waarvoor. De brief richt u aan het college van burgemeester en wethouders.

1. Waarderingssubsidie

Een waarderingssubsidie wordt toegekend als het college een bepaalde activiteit wil erkennen of waarderen. Deze blijk van waardering kent een maximum van € 300.

2. Projectsubsidie

Een projectsubsidie is een subsidie bedoeld voor een samenhangend geheel van activiteiten, dat gedurende een bepaalde tijdsperiode wordt uitgevoerd, om een specifiek doel te bereiken. De activiteiten zijn te omschrijven als: beleidsintensiverend of vernieuwend, startend of als eenmalig evenement.

3. Investeringssubsidie

Een investeringssubsidie kan aangevraagd worden voor de dekking van de kosten van aankoop, nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van een accommodatie en/of de inrichting van een accommodatie.

4. Garantiesubsidie

Een garantiesubsidie is bestemd met als hoofddoel evenementen te ondersteunen wanneer door onvoorziene omstandigheden het evenement met een negatief saldo afsluit. De begroting van een evenement moet dus in beginsel sluitend zijn. Een garantiesubsidie wordt in eerste instantie beschikbaar gesteld. Pas als blijkt dat een evenement door onvoorziene omstandigheden negatief sluit wordt na inzicht in de werkelijke cijfers besloten of de beschikbare garantiesubsidie daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Voor wie?

Eenmalige ofwel incidentele subsidies zijn alleen bestemd voor vrijwilligersorganisaties.

Tips en aandachtspunten

De eenmalige ofwel incidentele subsidie moet gezien worden als een aanvullende subsidie. De aanvrager zal aan moeten tonen dat er andere bronnen van inkomsten zijn om de begroting van de vereniging, activiteit of project sluitend te maken. Een vrijwilligersorganisatie kan per activiteit per jaar maar één incidentele subsidieaanvraag indienen.

Aanvragen

Een incidentele subsidie vraagt u altijd schriftelijk of per e-mail aan. U motiveert hoeveel eenmalige subsidie u aanvraagt en waarvoor. De brief richt u aan het college van burgemeester en wethouders.

Bij brief moeten de volgende stukken gevoegd:

  • een afschrift van de statuten van de instelling (dit doet u alleen als de vereniging nog niet eerder een subsidieaanvraag heeft ingediend)
  • een omschrijving van de organisatievorm en van de doelstelling en een opgave van de bestuurssamenstelling
  • plan van aanpak/activiteitenplan, omschrijving van de activiteit, project
  • begroting

U kunt de documenten opsturen of e-mailen naar gemeente@gemert-bakel.nl.

Postadres gemeente

Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Kosten en doorlooptijd

Het aanvragen van subsidie is gratis.

Doorlooptijd

Dit is afhankelijk van waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.