Samen slim de toekomst in

Met de omgevingswet in het vooruitzicht, werkt de gemeente aan de omgevingsvisie voor Gemert-Bakel

Een plan met daarin de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van onze gemeente. Eind juni 2021 reisden we met onze ijscokar van dorpskern naar dorpskern om met inwoners in gesprek te gaan over hun ideeën voor de toekomst. Welke onderwerpen en thema’s belangrijk zijn. Ook hebben we samen met TipGemertsNieuwsblad een enquête uitgezet om input op te halen. De inbreng bij de kernentour en de bevindingen uit de enquête hebben we gekoppeld aan een eigen data-analyse. Alles samen geeft een beeld van de opgave waar we voor staan, een agenda en het startpunt voor de omgevingsvisie. Wij noemen dit ‘bouwstenen’.  

Aan de slag met de bouwstenen: vitale dorpen en een toekomstbestendig buitengebied

De gemeente Gemert-Bakel wordt aan de ene kant gekenmerkt door de zeven kerkdorpen. Dorpen met een sterke gemeenschapszin en betrokkenheid, maar die daarbij wel de uitdaging hebben om de kerkdorpen nu en in de toekomst vitaal te houden. Gemert-Bakel beschikt ook over een groot buitengebied met een overwegend agrarische functie. Ook het buitengebied kent haar specifieke uitdagingen: bestaande agrarische bedrijven die moeten voldoen aan steeds strengere milieumaatregelen en bedrijven die, als gevolg van gebrek aan perspectief of opvolging, stoppen. Het zijn deze twee kenmerkende opgaven die we voor de omgevingsvisie van Gemert-Bakel vertalen in de volgende twee bouwstenen:

  • Vitale dorpen
  • Toekomstbestendig buitengebied

Dit betekent dat de vragen die voor ons centraal staan bij de bouwstenen zijn: Wat maakt onze kerkdorpen vitaal? En, wat maakt ons buitengebied toekomstbestendig?

Wat maakt onze kerkdorpen vitaal?

Op basis van de enquête en de reacties die wij hebben ontvangen tijdens de zomertour is de conclusie dat ‘vitaal’ voor inwoners betekent: in de directe leefomgeving voldoende groen en (sport)voorzieningen, een woningmarkt die aan de woningvraag en woonbehoefte voldoet (met name woningen voor starters/jongeren) en een openbare ruimte die de sociale interactie tussen en de gezondheid van haar inwoners in stand houdt of verbetert.

Wat maakt ons buitengebied toekomstbestendig?

De data-analyse maakt zichtbaar waarom transitie van de landbouw een belangrijk thema is: het aantal bedrijven neemt af. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de werkgelegenheid. De afname van het aantal bedrijven biedt tegelijkertijd ook nieuwe kansen voor nieuwe (economische) activiteiten door omschakeling. Een kleine meerderheid van de ondervraagden vindt dat er iets moet veranderen in het buitengebied.

In gesprek over de wat bepaalde keuzes betekenen

Doel van de bouwstenen is structuur en richting te geven aan de totstandkoming van de omgevingsvisie. Met inwoners, ondernemers, professionele en maatschappelijke organisaties geven we antwoord op de vraag: hoe ziet de fysieke leefomgeving er in de toekomst uit? Daarbij is het belangrijk in beeld te brengen wat nu concreet de afweging is die je maakt met de beslissingen die je neemt. Zou je bijvoorbeeld kiezen voor meer woningbouw in de dorpskernen, dan betekent dat niet alleen iets voor het aantal woningen maar ook voor de ruimte die over blijft voor verduurzaming, voorzieningen in en vergroening van de wijk. Door met elkaar in gesprek te gaan over keuzes en met elkaar te doordenken wat deze keuzes daadwerkelijk betekenen, komen we tot een helder perspectief voor de toekomst. Het resultaat van deze keuzes is straks de omgevingsvisie.

Dit najaar komen we terug!

Dit najaar bezoeken we opnieuw alle dorpskernen en gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers, maatschappelijke en professionele organisaties om de bouwstenen verder te bespreken. In 2022 kunnen we deze dan gebiedsgericht uitwerken.

Voorbereiding op nieuwe Omgevingswet

We werken de ideeën vervolgens concreet uit en dan kan de omgevingsvisie, het plan met daarin de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van onze gemeente, daadwerkelijk worden vastgesteld. Zo zijn we goed voorbereid op de invoering van de nieuwe Omgevingswet.