Inspraak concept 'Beleidskader Sociaal Domein 2024-2028'

11 april 2024
Inwoners

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel wil op basis van de inspraakverordening, de gelegenheid geven tot inspraak op het concept 'Beleidskader Sociaal Domein 2024-2028'.

Het beleidskader omschrijft hoe de gemeente de ondersteuning van haar inwoners regelt om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en mee te doen in de samenleving. Daarbij gaat het over Wmo, jeugd en participatie, maar ook over bijvoorbeeld vrijwilligers, subsidie, onderwijs, cultuur, preventie, armoede en schulden, sport, gezondheid en inburgering.

Het beleidskader is een actualisering van de werkzaamheden van het Sociaal Domein. Het betreft een wettelijke verplichting. Er is geen sprake van een wezenlijke verandering van de ingeslagen weg van de dorps- en wijkgerichte, vraaggerichte en dienstverlenende aanpak van de gemeente. 

Het concept 'Beleidskader Sociaal Domein 2024-2028' zal voor iedereen ter inzage liggen met ingang van donderdag 18 april 2024 gedurende zes weken. U kunt het concept-beleidsplan inzien in het gemeentehuis, Ridderplein 1 in Gemert, gedurende openingstijden. Tevens is het concept 'Beleidskader Sociaal Domein 2024-2028' digitaal te downloaden. 

Download 'Beleidskader Sociaal Domein 2024-2028'externe-link-icoon

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel, postbus 10.000, 5420 DA in Gemert. Tevens is er de mogelijkheid om mondeling een zienswijze te geven. Hiervoor dient u een afspraak te maken met mw. A. Kluijtmans van de afdeling Sociaal Domein, bereikbaar via telefoonnummer (0492) 378 500 of stuur een e-mail naar gemeente@gemert-bakel.nl.

Van de inspraakreacties zullen wij een rapport opmaken. Mede aan de hand van deze rapportage zal de gemeenteraad het definitieve 'Beleidskader Sociaal Domein 2024-2028' – al dan niet gewijzigd - vaststellen.