Kavels wonen Milheeze

De inschrijving is gesloten.

Woensdag 17 april 2024 om 19.00 uur:
Loting in de raadzaal van het gemeentehuis, Ridderplein 1, Gemert, aanvang 19.00 uur

De kavels gelegen in de 1e fase van het plangebied De Berken worden beschikbaar gesteld en middels een lotingssysteem verloot.

Vanaf dinsdag 26 maart 2024 kunt u als u interesse heeft voor een bouwkavel in het project De Berken in Milheeze uw keuze doorgeven middels een inschrijfformulier. In de bijlagen vindt u meer informatie.

Fase 1

In de 1e fase zijn 14 kavels verdeeld over 3 groepen. 

 1. Groep 1: 6 kavels voor het bouwen van een half-vrijstaand woning.
 2. Groep 2: 4 kavels voor het bouwen van een vrijstaande woning.
 3. Groep 3: 4 kavels voor het bouwen van aanééngeschakelde woningen conform CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Uitgifte

Onder de kop Meer informatie vindt u het uitgifteprotocol.  Lees dit document voordat u het inschrijfformulier invult goed door.

Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken om samen met een bevoegde ambtenaar op het gemeentehuis het inschrijfformulier digitaal in te vullen.

Heeft u nog vragen over de kavels of de loting die niet beantwoord worden in de stukken op de website? Stuur dan een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl en wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.

Meer informatie

Vanwege de grote belangstelling voor de bouwkavels gelegen in het plan De Berken te Milheeze heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de bouwkavels te verloten. Een loting zorgt ervoor dat alle belangstellenden een gelijke kans hebben om een bouwkavel te bemachtigen. Via een publicatie op deze website, een artikel in de Gemeenterubriek van het Gemerts Nieuwsblad en de sociale mediakanalen, maakt gemeente Gemert-Bakel bekend dat zij bouwkavels gaat uitgeven. In deze publicatie wordt aangegeven wanneer de inschrijfperiode voor het betreffende project start. 

Na de inschrijfperiode van twee weken, waarin iedereen zijn/haar belangstelling kenbaar kan maken, voert de notaris ten overstaan van degenen die zich hebben ingeschreven de loting uit. De notaris trekt één voor één de lootjes. De volgorde van trekking bepaalt de volgorde van de lijst met kandidaten. Nadat de lijst is vastgesteld wordt direct met de eerste 6 mensen uit groep 1, de eerste 4 mensen uit groep 2 en de eerste CPO groep uit groep 3 een afspraak gemaakt om op volgorde van loting een keuze voor een bouwkavel te maken. In dit uitgifteprotocol gaan we verder in op het inschrijfinschrijfformulier, het formulier waarop u uw belangstelling voor een kavel kenbaar kunt maken. Ook wordt de wijze van loten uitgelegd. Vervolgens vindt u meer uitleg over de optiebrief en koopovereenkomst. 

Inschrijfformulier 

Tijdens de inschrijfperiode kon u uw belangstelling kenbaar maken door het indienen van het ingevulde inschrijfformulier op de website van de gemeente Gemert-Bakel. Op het inschrijfformulier dient u de groep aan te geven waar u in wil loten. 

Er zijn 3 groepen: 

 1. Groep 1: 6 kavels ten behoeve van de bouw van een half-vrijstaande woning 
 2. Groep 2: 4 kavels ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning 
 3. Groep 3: 4 kavels ten behoeve van de bouw van CPO bouw (aanééngeschakelde woningen) 

Groep 1: 

6 kavels ten behoeve van de bouw van een half-vrijstaande woning Kavels 2, 3, 11, 12, 13 en 14 Op het inschrijfformulier kunt u uw belangstelling aangeven voor bovenstaande groep waarbinnen de kavels vallen die geschikt zijn voor de bouw van een half-vrijstaande woning. U schrijft zich individueel in. 

Groep 2: 

4 kavels ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning Kavels 1, 4, 5 en 6 Op het inschrijfformulier kunt u uw belangstelling aangeven voor bovenstaande groep waarbinnen de kavels vallen die geschikt zijn voor de bouw van een vrijstaande woning. 

Groep 3: 

4 kavels ten behoeve van CPO bouw (bouw van aanééngeschakelde woningen) Kavels 7, 8, 9, 10 Op het inschrijfformulier kunt u uw belangstelling aangeven voor bovenstaande groep waarbinnen de kavels vallen die geschikt zijn voor CPO bouw. De uitgifte van de bouwkavels (kavels 7-8-9-10), geschikt voor aanééngeschakelde woningen, vindt uitsluitend plaats middels een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een CPO voor dit perceel, gelegen in het project de Berken, dient te bestaan uit vier personen. Op het inschrijfformulier kunt u uw belangstelling in de groep die geschikt is voor de bouw van een aanééngeschakelde woning aangeven. Op de vervolgvraag met wie u een aanééngeschakelde woning wilt ontwikkelen dient u de naam of namen van de medebouwer(s) in te vullen. De medebouwers dienen zelf ook een inschrijfformulier in te vullen conform dezelfde spelregels. Binnen een CPO-groep dienen zelf afspraken gemaakt te worden over de verdeling van het aan te kopen perceel. Het is niet mogelijk om ook mee te loten voor zowel een kavel die geschikt is voor een half-vrijstaande woning (groep 1) of een vrijstaande woning (groep 2).

Wijze van loten

Alle personen die volgens de regels mee kunnen loten, krijgen een gelijke kans. Bij inschrijving maakt een ieder bekend voor welke groep kavels hij/zij wil meeloten. Inschrijven kan slechts voor één groep. U dient een keuze te maken of u in groep 1, groep 2 of in groep 3 wilt meeloten. Per groep kavels wordt dan onder de daarvoor ingeschrevenen geloot. De inschrijvingen voor de half-vrijstaande woningen loten individueel en de inschrijvingen voor de aanééngeschakelde woningen loten als CPO-groep. Alle ingeschrevenen zitten hierdoor individueel afhankelijk van de keuze in groep 1 of groep 2 of als CPOcollectief in groep 3 in een bus. Per groep worden alle loten getrokken zodat iedereen zijn positie op de rangordelijst weet. Met de eerste kandidaten op de rangordelijsten worden gesprekken ingepland totdat alle kavels ingevuld zijn. De reservelijst met overgebleven kandidaten blijft bestaan en is leidend wanneer iemand van de koop van een kavel afziet. De lotingslijst vervalt zodra alle bouwkavels zijn uitgegeven. De gegadigden op de lotingslijst ontvangen hiervan geen bericht van de Gemeente.

Optiebrief en koopovereenkomst

De kandidaat-kopers die conform de rangordelijst worden uitgenodigd voor een afspraak ondertekenen uiterlijk in week 20 de optiebrief. Als de gemeente binnen drie (3) werkdagen na afgifte van de optiebrief geen schriftelijke aanvaarding van de kandidaat-koper heeft ontvangen, vervalt de optie op de bouwkavel en alle verdere rechten van kandidaat-koper om een bouwkavel in optie te nemen. In de optiebrief stelt de gemeente de betreffende bouwkavel exclusief te reserveren voor een periode van twee maanden voor de kandidaat-koper. De reserveringstermijn biedt de kandidaat-koper de mogelijkheid om voor eigen rekening en risico de haalbaarheid van zijn/haar bouwplan te onderzoeken. Na afloop van de optieperiode wordt een concept-koopovereenkomst aangeboden. Indien de kandidaatkoper akkoord gaat met de concept-koopovereenkomst, wordt een definitieve koopovereenkomst opgesteld en ter ondertekening aan de kandidaat-koper aangeboden. Er worden geen extra kosten voor het opstellen en ondertekenen van de koopovereenkomst in rekening gebracht. Voorafgaand aan de juridische levering bij de notaris, wordt het perceel op kosten van de koper kadastraal ingemeten. Na de kadastrale inmeting kan de juridische levering plaatsvinden. Juridische levering bij de notaris vindt na zes maanden plaats na verstrekking van de optiebrief. Ingeval de kandidaat-koper bij het eindigen van de reserveringstermijn, vermeld in de optiebrief, besluit om niet over te gaan tot aankoop of de kandidaat-koper beëindigt zijn/haar optie waardoor een bouwkavel opnieuw ter beschikking van de gemeente komt, staat het de gemeente vrij om de betreffende bouwkavel uit te geven aan een andere kandidaat-koper conform de volgorde van de rangordelijst.

Reservelijst

Indien voor een kandidaat de bouwkavel van zijn/haar voorkeur niet meer beschikbaar is, en er geen geschikt alternatief (meer) aanwezig is, dan wordt deze gegadigde op een reservelijst geplaatst. De reservelijst wordt door de gemeente bijgehouden. Indien een kandidaat op de reservelijst aangeeft geen belangstelling (meer) te hebben, dan wordt hij/zij van de reservelijst gehaald. De reservelijst houdt op te bestaan op het moment dat alle bouwkavels in het plangebied juridisch in eigendom zijn overgedragen.

Aandachtspunten

We wijzen gegadigden er bij voorbaat nadrukkelijk op dat zij zich vooraf goed moeten laten informeren over de bouw- en financiële mogelijkheden, zodat zij geen bouwkavel reserveren/aankopen die hun draagkracht te boven gaat. Daarbij benadrukt de gemeente dat een kandidaat-koper en medebouwer afhankelijk van elkaar zijn tijdens de inschrijfprocedure, het verkooptraject en de bouwfase. Indien één van de partijen besluit om rechtshandelingen wel of juist niet aan te gaan, dit (in veel gevallen) gevolgen heeft voor de ander. 

Toetsen van de inschrijvings- en toewijzingseisen

 1. Binnen drie weken nadat de loting heeft plaatsgevonden, wordt onderzoek gedaan of de kandidaat-kopers waar het eerste gesprek mee wordt gevoerd ook voldoen aan de voorwaarden en overige eisen zoals genoemd in dit Uitgifteprotocol. De Kandidaatkoper moet medewerking verlenen aan het verstrekken van alle door de Gemeente voor de uitgifte van de Bouwkavel gevraagde relevante (persoons)gegevens. Doet u dat niet, dan wordt de kandidaat-koper van de lijst verwijderd. 
 2. Als uit het onderzoek zoals in voorstaande bepaling omschreven blijkt de kandidaatkoper voldoet aan de eisen, wordt de kandidaat-koper een optie voor de periode van 2 maanden op de desbetreffende bouwkavel aangeboden. Tijdens deze periode moet de kandidaat-koper onderzoeken of het bouwen van de door hem/haar gewenste woning haalbaar is (financieel, publiekrechtelijk, architectonisch, etc.). 
 3. Als uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat de kandidaat-koper niet voldoet aan de eisen, dan wordt de kandidaat-koper van de lotingslijst verwijderd.

Spelregels

 • De notaris wijst door loting aan elke inschrijver een rangnummer toe en stelt per groep de rangordelijst op;
 • De kandidaat-koper(s) is/zijn op de dag van ondertekening van het inschrijfformulier 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam;
 • Inschrijving staat alleen open voor natuurlijke personen;
  De toewijzing van de bouwkavel is persoonsgebonden en niet overdraagbaar;
 • Per echtpaar, partnerschap of samenwonenden kan slechts één bouwkavel worden gekocht;
 • Een gegadigde kan zich maar voor één groep inschrijven;
 • Gegadigden loten alleen mee voor de groep waarvoor ingeschreven is;
 • Voor een huishouden, mag maar één inschrijfformulier ingeleverd worden. Onder huishouden wordt in iedere geval verstaan: één of meer volwassenen al dan niet met kinderen die een gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren, ongeacht de tussen hen gekozen samenlevingsvorm (huwelijk, geregistreerd partnerschap of duurzaam ongehuwd samenleven enz.).
  Gegadigden die zich niet aan deze spelregels houden, verliezen hun door loting verkregen positie;
 • Aan eerdere informatieverzoeken en/of inschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend;
 • Een particuliere kandidaat-koper mag één andere persoon machtigen om namens hem of haar op te treden. Hiervoor dient een machtigingsformulier te worden aangevraagd bij de gemeente;
 • Elke gemachtigde mag slechts één kandidaat-koper vertegenwoordigen;
 • Indien er maar één CPO-inschrijving is, behoudt het college van B&W zich het recht voor het CPO-perceel beschikbaar te stellen voor de verkoop van twee bouwkavels voor vrijstaande woningen. De kandidaten van deze ene CPO-inschrijving kunnen dan nog in de periode van 10 april 2024 tot 16 april 2024 23:59:59 uur inschrijven op een vrijstaande danwel halfvrijstaande woning;
 • Uiterlijk 5 weken na de datum van loting dient de CPO-groep geformaliseerd te worden door een vereniging op te richten via de notaris en deze in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. De CPO-groep dient zorg te dragen voor een professionele procesbegeleider. De CPO-groep dient aantoonbare binding te hebben met de regio;
 • De inschrijvingsperiode start op dinsdag 26 maart 2024 en sluit op woensdag 10 april 2024 om 23:59:59 uur;
 • Het volledig ingevulde inschrijfformulier dient uiterlijk op woensdag 10 april 2024 om 23:59:59 uur in bezit te zijn van gemeente Gemert-Bakel. Te laat ingediende inschrijfformulieren worden uitgesloten van de loting;
 • Inschrijven voor zelfbouwkavels en CPO bouw is uitsluitend toegestaan voor zelfbewoning. Er geldt een zelfbewoningsplicht van 3 jaar;
 • De lotingslijst/reservelijst vervalt zodra alle bouwkavels zijn uitgegeven en juridisch zijn overgedragen. De kandidaten op de lotingslijst/reservelijst ontvangen hiervan geen bericht van de Gemeente.

BESLUIT:

I.    vast te stellen de Uitvoeringsregels gronduitgifte in CPO gemeente Gemert-Bakel 2024

Gronduitgifte in CPO

CPO houdt in dat een groep particulieren, georganiseerd in een vereniging of stichting, in eigen beheer, met zelfgekozen partners zoals architect, aannemer e.d., zonder winstoogmerk een woningbouwproject van minimaal drie woningen voor zichzelf ontwikkelt en realiseert. Hierbij kan het gaan om diverse woningtypes.
In de gemeente Gemert-Bakel wordt er per kern per uitgifte bekeken of het interessant is om grond beschikbaar te stellen voor CPO. Gronduitgifte via CPO biedt mogelijkheden om beleidsdoelen te halen. Door zelf te ontwikkelen, het bouwen in eigen beheer, is de prijs/kwaliteit verhouding in CPO-projecten vaak gunstiger dan bij een individueel proces.
CPO zorgt voor meer betaalbare woningen en meer inspraak bij het ontwerp van de woning. Maatwerk is mogelijk, waardoor diversiteit ontstaat. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de lokale woningbehoefte binnen de gemeente Gemert-Bakel.
De doorlooptijd van een CPO-project is over het algemeen wat langer en er wordt inzet en betrokkenheid gevraagd van de deelnemers. Hierdoor is CPO het meest interessant voor eigen inwoners.
Wanneer wij een CPO-constructie het meest geschikt achten voor het behalen van onze beleidsdoelstellingen, kan er bij de uitgifte van CPO-kavels worden besloten tot:

 • uitgifte via inschrijving en loting
 • rechtstreekse gronduitgifte aan een CPO-groep.

Voor het project De Berken te Milheeze is voor de eerste optie gekozen, “uitgifte via inschrijving en loting”. Voor de volledigheid beschrijven we hieronder ook de tweede optie.

Inschrijving en loting

Wanneer het college besluit CPO-kavels uit te geven via inschrijving en loting dan wordt het uitgifteprotocol conform loting gevolgd, inhoudende inschrijving vooraf met daarbij de voorwaarde om fysiek aanwezig te zijn tijdens de loting. Met uitgifte van inschrijving en loting is er sprake van een open en transparant systeem met gelijke kansen voor iedereen. Hierbij wordt voldaan aan de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778, het Didam-arrest.

Rechtstreekse gronduitgifte aan een CPO-groep

Het is onder het Didam-arrest ook toegestaan om voor CPO-kavels te opteren voor verkoop aan een (lokale) vereniging of stichting, een CPO-groep, waar alle kavels in één keer aan worden verkocht. Hierbij is sprake van procedure van de rechtsoverweging 3.1.6. van het Didam-arrest. Voor de gemeente is dan wel een vereiste dat de CPO-groep de beleidsdoelstellingen van de gemeente realiseert. Veelal zal het zijn dat er dan maar één vereniging of stichting is die de enige serieuze gegadigde is voor de aankoop van de grond. Dit is het geval indien alleen verkoop aan de betreffende CPO-groep bijdraagt aan de volgende beleidsdoelstellingen:

 • Het behoud van de vitaliteit van kernen/leefbaarheid
  De gemeente wil tegemoet komen aan de lokale woningbehoefte en vindt het belangrijk om mensen uit de eigen kernen meer kansen te bieden om in aanmerking te komen voor een bouwkavel. Rechtstreekse gronduitgifte via een lokale CPO-groep is hier een effectieve manier voor. Door CPO te faciliteren kunnen inwoners – met name jongeren/starters – blijven wonen in of terugkeren naar het dorp. Dit zorgt ervoor dat het dorp vitaal blijft en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld basisscholen, sportverenigingen en winkels, kunnen worden behouden. Daarnaast ontstaat er tussen toekomstige buren tijdens het CPO-proces al in een vroeg stadium een onderlinge band, wat het buurtgevoel ten goede komt.
 • Het borgen van een goede ruimtelijke kwaliteit
  Met rechtstreekse gronduitgifte aan een CPO-groep is de kans groter dat er een groep gelijkgestemde kopers wordt bereikt dan wanneer CPO-kavels via loting worden uitgegeven. Door rechtstreekse uitgifte worden de kansen op het ontstaan van een samenhangend geheel en daarmee een betere ruimtelijke kwaliteit vergroot.

Selectiecriteria koper

Wanneer de gemeente de grond rechtstreeks wil verkopen aan een (eventueel nog te vormen) CPO-groep, wordt de koper geselecteerd aan de hand van de volgende criteria, waarvan ‘Vereiste 1, 2, 3 en 4’ altijd gelden en de andere vereisten optioneel in projecten gehanteerd worden:

VereisteCriteria
Vereiste 1

De CPO-groep legt een schriftelijke en ondertekende verklaring af van alle deelnemers voor het te ontwikkelen aantal kavels waarbij de deelnemers onder vermelding van volledige NAW-gegevens schriftelijk verklaren bereid te zijn om toe te treden tot een stichting of vereniging en mee te doen aan het CPO-initiatief. Dit houdt ook in dat zij zich verplichten gezamenlijk

bouwgrond te verwerven, eventueel via een ABC-constructie.

Vereiste 2

De CPO-groep is zelf verantwoordelijk voor voldoende deelnemers. Als zij bij inschrijving nog niet voldoende deelnemers heeft dan dient de CPO- groep een objectieve, transparante procedure te hanteren voor toetreding

van deelnemers.

Vereiste 3

De CPO-groep toont aan dat zij afspraken zal maken overde taakverdeling en het opstellen van een huishoudelijk reglement en een boeteclausule. In het huishoudelijke reglement dienen in ieder geval zaken te worden opgenomen als toetsing kredietwaardigheid (bankverklaring) en de wijze waarop keuzes over de realisatie en opdrachtverstrekkingen (architect, aannemer etc.) worden gemaakt. Verder dient de stichting/vereniging in

haar statuten de collectiviteitsgedachte op te nemen.

Vereiste 4

De CPO-groep moet voor een professionele procesbegeleider zorgen. Het is van belang dat de procesbegeleider expert is op het gebied van projectontwikkeling en ruimtelijke ordening en ervaring heeft met CPO-

projecten.

Vereiste 5

De CPO-groep moet voldoen aan bepaalde financiële vereisten die uiterlijk op het moment van publicatie inzichtelijk worden gemaakt door de

gemeente.

Vereiste 6

De CPO-groep omvatde doelgroep starters, senioren of een andere

doelgroep.

Vereiste 7

De CPO-groep is bekend methet bestemmingsplan en het gewenste

woonprogramma.

Vereiste 8

De CPO-groep dientaantoonbare binding te hebben metde regio

(bijvoorbeeld lokaleinwoners, inwoners van de gemeente Gemert-Bakel, terugkeerders etc.).

Vereiste 9De CPO-groep moet, afhankelijk van de beginsituatie, een plan van aanpak indienen. Er kan sprake zijn van uitgifte van bouwrijpe kavels tot uitgifte van een stuk grond met een nog uit te werken plan voor woningbouw. In het plan van aanpak wordt beschreven binnen welke randvoorwaarden het beoogde CPO-project op verantwoorde wijze ontwikkeld kan worden. Het plan van aanpak wordt opgesteld door, of in opdracht van, de CPO-groep. In het plan van aanpak worden de doelstellingen van de groep, de randvoorwaarden en uitgangspunten (o.a. ruimtelijke en financiële) beschreven. Dit kunnen ook specifieke randvoorwaarden zijn in verband met de doelgroep, verkoopprijs, levensloopbestendigheid etc. Verder worden de organisatie en planning opgenomen, waarin beschreven staat hoe het traject gaat van planontwikkeling, tot aanvraag van de vergunning, tot uitvoering van de bouw. Nadat de inhoud verder is geconcretiseerd (o.a. wie welke kavel afneemt) kan de inhoud van het plan van aanpak worden vastgesteld in een koopovereenkomst tussen de CPO-groep en de gemeente. Daarin staan minimaal de afspraken over de gronduitgifte, financiën en
ontwikkelkaders.
Vereiste 10In de koopovereenkomst wordt een bouwplicht opgenomen. Hierin kan worden bepaald dat koper verplicht is binnen één jaar na de levering van het verkochte te starten met de bouw van een woning op het verkochte en dat koper verplicht is binnen twee jaar na de levering van het verkochte de bouw van een woning op het verkochte te hebben afgerond en in gebruik genomen. Deze clausule is opgenomen in onze algemene
verkoopvoorwaarden, deze zijn onderdeel van de koopovereenkomst.
Vereiste 11In de koopovereenkomst wordt een zelfbewoningsplicht opgenomen. Hierin wordt opgenomen dat de koper de woning die op het perceel wordt gebouwd zelf (met zijn partner en/of andere gezinsleden) moet bewonen.
Koper mag de woning niet verhuren of op een andere manier in gebruik geven aan andere personen of bedrijven. Deze zelfbewoningsplicht eindigt 3 jaar na oplevering van de woning. Deze clausule is opgenomen in onze algemene verkoopvoorwaarden, deze zijn onderdeel van de
koopovereenkomst.
Vereiste 12Het is mogelijk voor de gemeente om per project nadere specifieke eisen
te stellen of de procedure m.b.t. toewijzing te bepalen.

Meerdere geïnteresseerde CPO-groepen

Bij CPO achten wij eigen initiatief en verantwoordelijkheid van belang. Bij meerdere geïnteresseerde CPO-groepen die aan al de gestelde vereisten voldoen, geven wij voorrang aan de CPO-groep die het meest geregeld heeft; hierbij denken wij aan zaken als voldoende deelnemers, een uitgewerkt plan etc. Vervolgens wordt indien nodig de kopende CPO-groep geselecteerd via loting.

Publicatie/mededeling

Een formele eis waar de gemeente aan moet voldoen bij voorgenomen gronduitgifte aan CPO-groepen is publicatie. Belangrijk is een passende mate van openbaarheid met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria.

Indien de gemeente van mening is dat bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijk criteria slecht één serieuze CPO in aanmerking komt voor de aankoop dient de gemeente het voornemen tot verkoop tijdig voorafgaand aan de verkoop op zodanige wijze bekend te maken dat eenieder daarvan kennis kan nemen. Een voorgenomen verkoop van bouwgrond wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en in het weekblad waarbij de gemeente gemotiveerd aangeeft waarom aan de kopende partij als de enige serieuze gegadigde in aanmerking komt.

II.    deze uitvoeringsregels treden in werking op de dag, volgende op die van hun bekendmaking.

Het college voornoemd,

Kaveltype

Grootte

kavel m²

m²-prijs

koopprijs excl

btw

BTW 21%

koopprijs incl.

btw

1V536€ 360,00€ 192.960,00€ 40.521,60€ 233.481,60
2HV377€ 360,00€ 135.720,00€ 28.501,20€ 164.221,20
3HV377€ 360,00€ 135.720,00€ 28.501,20€ 164.221,20
4V554€ 360,00€ 199.440,00€ 41.882,40€ 241.322,40
5V405€ 360,00€ 145.800,00€ 30.618,00€ 176.418,00
6V388€ 360,00€ 139.680,00€ 29.332,80€ 169.012,80
7AEG/CPO245€ 268,00€ 65.660,00€ 13.788,60€ 79.448,60
8AEG/CPO164€ 268,00€ 43.952,00€ 9.229,92€ 53.181,92
9AEG/CPO160€ 268,00€ 42.880,00€ 9.004,80€ 51.884,80
10AEG/CPO238€ 268,00€ 63.784,00€ 13.394,64€ 77.178,64
CPO TOTAAL:€ 261.693,96
11HV299€ 360,00€ 107.640,00€ 22.604,40€ 130.244,40
12HV239€ 268,00€ 64.052,00€ 13.450,92€ 77.502,92
13HV248€ 268,00€ 66.464,00€ 13.957,44€ 80.421,44
14HV387€ 360,00€ 139.320,00€ 29.257,20€ 168.577,20

Grondprijzen conform grondnota 2023:

kern

‘vrije sector’ per m²
kaveloppervlakte ≤ 250 m²

‘vrijesector’ prijs per m²
kavel oppervlakte

> 250 m²

Gemert, Bakel€ 278,-€ 373,-
Handel, De Mortel, Milheeze€ 268,-€ 360,-
Elsendorp, De Rips€ 235,-€ 336,-

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met team Vastgoed.