""

Kijk in de Wijk: Gemert-Oost (Paashoef)

Aanwezigen:

Ton van Melis, Gebiedsbeheerder Openbaar Beheer
Peter Raijmakers, Teamleider Buitendienst
Nikki Jansen, BOA Vergunningen en Toezicht
Court Smulders, Vakspecialist Verkeer en Vervoer
Tom Tielemans, Vakspecialist Groen – Marktmeester
Therese van den Eventuin-Boogaerts, Raadslid

Voorstelronde

Aanwezigen stellen zich kort voor aan de groep. De onderwerpen die besproken worden, zijn vooraf door inwoners aangemeld. De route is op basis daarvan bepaald en vooraf aan de inwoners toegestuurd.

Locaties

Vraag/klacht

Inwoner geeft aan ontevreden te zijn over het onderhoud van de struiken en perken in de wijk

Reactie ter plaatse

Senzer onderhoudt het groen voor de gemeente op beeldkwaliteit

Zij hebben te maken gehad met veel uitval van personeel afgelopen jaar.

Oplossing

Senzer heeft nu een extra flexploeg ingezet om de achterstand in te lopen.

Vraag/klacht

Meneer vraagt of er aan de kant van de Slenk achter de bomenrand naast De Rips voor de hondenbezitters een beter begaanbaar pad gemaakt kan worden. Bij slecht weer, of in de winter, lopen de hondenbezitters op de weg voor de bomenstrook of op het trottoir aan de verkeerde kant. Volgens inwoner zou dit opgelost kunnen worden met een smal pad van gravel of grind aan de achterkant waardoor het altijd begaanbaar blijft.

Reactie ter plaatse

De betreffende grond is deels eigendom van het waterschap. De voorgestelde oplossing kan daarom niet worden uitgevoerd.Zij hebben te maken gehad met veel uitval van personeel afgelopen jaar.

Oplossing

Het terugsnoeien van takken langs het fietspad waardoor er breder gemaaid kan worden en er een bredere uitlaatstrook wordt gecreëerd is de enige mogelijkheid. De voetgangers hoeven zo geen gebruik meer te maken van het fietspad. In de herfst wordt dit snoei- en maaiwerk opgepakt.

Vraag/klacht

Vanaf 2019 wonen wij op Elzent in een woning gevestigd aan een woonerf. De maximale snelheid is hier 15 kilometer per uur. Doordat deze straat redelijk breed is en er geen of weinig obstakels zijn ligt de gemiddelde snelheid hier significant hoger. De meeste auto’s rijden zeker wel 30 en er zijn veel uitschieters. Met name pakketbezorgers hebben een hoge snelheid, al zal dat geen verrassing zijn. Het probleem is redelijk eenvoudig op te lossen geeft de inwoner aan: ‘door het woonerf als een woonerf in te richten en niet als een doorgaande weg.’

Reactie ter plaatse

Hoewel er bij de entree naar het Elzent een bordje Woonerf staat, zijn grote delen van het Elzent niet ingericht als onderdelen van een woonerf. Aan de wat meer ontsluitende delen van Elzent zijn voetpaden en rijbaan zodanig onderscheiden dat deze lange woonstraat oogt als een reguliere erftoegangsweg met een 30 km/uur regiem. Kenmerken die van een woonstraat een woonerf maken ontbreken. Dat is ook op te maken uit het rijgedrag van de automobilisten.

Oplossing

Uit onderzoek van de verkeerskundige is gebleken dat 85% niet harder rijdt dan 24 km/uur. De enige pieken die dan nog boven de 30 km/uur zijn waargenomen, zaten tussen 18:00 en 19:00 uur. Op de momenten waarop de bewoners thuiskomen. Over het algemeen is het een héél rustige wijk. Dat bevestigen ook de gegevens over ongevallen. Als men dit afzet tegen het feit dat er sinds 2014 geen enkel ongeval is geregistreerd, mag worden gesproken van een veilige woon- en leefomgeving. Hoewel er best eens sprake kán zijn van excessen, blijven deze beperkt en zijn vooralsnog dan ook geen aanleiding om te kunnen spreken van een situatie die op enigerlei wijze aanleiding geeft tot aanvullende verkeersmaatregelen. Er is onderzocht of het zinvol zou zijn om de bordjes woonerf te verplaatsen of te verwijderen. Echter is door inwoners ook aangegeven dat de angst bestaat dat er dan nóg harder wordt gereden. Er is daarom besloten de bordjes woonerf te handhaven. In de rest van het gebied wordt er gevraagd naar de eigen verantwoordelijk van de bestuurders.

Vraag/klacht

De bomen aan de Horst geven veel pluis, blad en andere rotzooi. In bepaalde periodes ook takjes en veel groen stuifmeel. Er wordt door de gemeente af en toe geveegd maar niet in de verkeersinhammen. Er blijft veel rotzooi liggen en de auto is constant vies.

Reactie ter plaatse

De veegwagen komt eenmaal in de 7 weken daar in de straat om te vegen. In de herfst wordt deze bijgestaan door medewerkers van Senzer die dan het blad klaar leggen voor de zuigwagen die dit dan opzuigt.

Oplossing

Eén keer in de 7 weken is regulier, er wordt niet extra geveegd.

Vraag/klacht

In de bocht van de Voort staan altijd auto’s wat voor gevaarlijke situatie zorgt, aangezien je er niet altijd door kunt. De inwoner vraagt ook naar de mogelijkheid voor een parkeerverbod of gele streep.

Reactie ter plaatse

De bocht in De Voort is een ruime bocht, die met gepaste snelheid voldoende overzicht biedt aan het verkeer dat er doorheen rijdt. De inwoner wees op het parkeren achter en in de bocht. Dit parkeren, in een woonstraat, hoeft geen probleem te zijn.

Oplossing

Zelfs al staan auto’s geparkeerd binnen 5 meter van het hart van de bocht, is er ruim voldoende gelegenheid voor tegenliggers om op elkaar te anticiperen. Hoewel het soms lastig kan zijn om iemand voor te laten gaan, maakt dat een situatie niet gevaarlijk. Ook getuige het feit dat de snelheid zowel voor-, achter als in de bocht laag is, maakt de situatie alleszins beheersbaar voor de gebruikers.

Een parkeerverbod, met borden of streep ondersteunt, heeft geen meerwaarde. De bocht is zo ruim en lang dat ter plaatse al bleek dat de kans dat iemand binnen de gestelde 5 meter staat, nihil klein is. Daarom is geadviseerd om geen borden en/of streep te zetten.

Vraag/klacht

Langs het fietspad van Voort naar Wijst is de begroeiing altijd te groot. Reactie ter plaatse: De begroeiing wordt éénmaal per jaar machinaal geknipt zodat het fietspad toegankelijk blijft.

Oplossing

De snoeibeurt van dit jaar staat nog gepland. Dit wordt binnenkort uitgevoerd. De begroeiing ter plaatste is binnen de marge. Het fietspad ter plaatse is breed. Er is geen probleem m.b.t. de toegankelijkheid van het fietspad.

Vraag/klacht

De begroeiing van het laatste stuk van Wijst naar Burgemeester de Bekkerlaan hangt over het weggedeelte.

Reactie ter plaatse

Situatie is geconstateerd.

Oplossing

Deze is inmiddels gesnoeid.

Vraag/klacht

Over het algemeen worden de tuinen/plantsoenen slecht bijgehouden.

Reactie ter plaatse

Senzer onderhoudt het groen voor de gemeente op beeldkwaliteit

Zij hebben te maken gehad met veel uitval van personeel afgelopen jaar.

Oplossing

Senzer heeft nu een extra flexploeg ingezet om de achterstand in te lopen.

Vraag/klacht

Het vegen van de straat gebeurt erg vaak, dat is goed, maar het bijhouden van struiken en begroeiing is slecht. Bij het schoffelen en vegen wordt het vaak niet dezelfde dag opgeruimd waardoor het afval weer uit elkaar waait en het een rotzooi wordt als het regent.

Reactie ter plaatse

Er werd maar één keer per week geveegd na het borstelen.

Oplossing

De frequentie tussen het borstelen en vegen is inmiddels opgeschaald. Er wordt vanaf heden twee keer geveegd: op woensdag na het borstelen op maandag en dinsdag en op vrijdag na het borstelen op woensdag en donderdag.

Vraag/klacht

Het Hein de Witpark is erg verwilderd en er is geen goede doorkijk.

Reactie ter plaatse

Situatie is geconstateerd.

Oplossing

De manier van onderhoud wordt aangepast, waardoor er ook meer toezicht is op de vele hangjongeren.

Vraag/klacht

Het pad tussen Ripsoever en het brugje lijkt een hondenuitlaatstrook maar is dat niet en er zou op dit pad niet gefietst mogen worden.

Reactie ter plaatse

Situatie is geconstateerd.

Oplossing

De BOA’s nemen het betreffende pad mee in hun ronde wanneer zij daar controleren.

Vraag/klacht

De perkjes tussen Erf en Kouter zijn verwilderd en worden erg slecht bijgehouden.

Reactie ter plaatse

Situatie is geconstateerd.

Oplossing

De perkjes worden in het najaar meegenomen om te kijken of daar omvorming van planten van toepassing is.

Vraag/klacht

De paaltjes bij fietspad Eeuwsel zijn verdwenen, hierdoor rijden behoorlijk wat auto’s op het fietspad. Kunnen deze paaltjes teruggeplaatst worden? Ook is de markering bij de oversteken verdwenen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Reactie ter plaatse

De paaltjes komen terug. Betreft de markering(en) dit wordt op het programma geplaatst van de vakspecialist en door desbetreffende nader onderzocht.

Conclusie

De paaltjes worden hersteld door de buitendienst. De markering zit in de planning voor het wegbeheer.

Vraag/klacht

De fietsoversteek op de Zuid-Om is zeer gevaarlijk vanwege de 80 km/u weg.

Reactie ter plaatse

Volgens de verkeerskundige komt er een fietstunnel. De provincie heeft hier een beslissing in.

Conclusie

Reeds in gang gezet.

Vraag/klacht

Bewoners geven aan dat veel particulier groen niet goed wordt bijgehouden.

Reactie ter plaatse

Wij als gemeente kunnen hier niet veel aan doen.

Conclusie

Inwoners zijn vrij een MOR-meldingexterne-link-icoon te maken en BOA’s te verzoeken de situatie ter plaatse te bekijken.

Vraag/klacht

De sloot Elzent geeft veel overlast door hoge begroeiing en maaiafval blijft te lang liggen. Dit geeft stankoverlast. De sloot is van het waterschap, en het verzoek is dan ook of het waterschap het onderhoud kan aanpassen.

Reactie ter plaatse

De sloot is van het waterschap. Als gemeente kunnen en mogen wij hier niets aan doen.

Conclusie

Inwoners kunnen ten alle tijden melding maken / een klacht indienen bij het waterschapexterne-link-icoon.

Vraag/klacht

Het borstelen en vegen is niet goed op elkaar afgestemd. Er zit te veel tijd tussen, waardoor de rommel de weg opwaait. Ook geeft een bewoner aan dat er veel slijtage aan de borstels achterblijft.

Reactie ter plaatse

Er werd maar één keer per week geveegd na het borstelen.

Oplossing

De frequentie tussen het borstelen en vegen is inmiddels opgeschaald. Er wordt vanaf heden twee keer geveegd: op woensdag na het borstelen op maandag en dinsdag en op vrijdag na het borstelen op woensdag en donderdag.

Vraag/klacht

Een bewoner heeft een vraag gesteld over de conditie van de bomen, en met name een boom op Sester.

Reactie ter plaatse

Bomen worden iedere 3 jaar nagekeken.

Oplossing

De betreffende boom op Sester wordt dit najaar gesnoeid.