N279

De provincie, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan het vlotter, veiliger, slimmer en toekomstbestendig maken van de N279.

De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd.

Provinciaal Inpassingsplan

Na het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel – Asten eind 2019 dienden verschillende partijen bezwaren in bij de Raad van State. De rechter heeft deze bezwaren bekeken en op 15 december 2021 het plan vernietigd. Dat betekent dat er geen Provinciaal Inpassingsplan meer is en de provincie opnieuw een plan moet maken om de N279 te verbeteren.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een quickscan uitgevoerd naar het toekomstige verkeer op de N279. De quickscan laat zien dat het verkeer in de regio meer groeit dan volgens eerdere cijfers verwacht. Het doel van de quickscan was om te beoordelen of ‘reparatie’ van het PIP met actuele verkeerscijfers mogelijk is. De conclusie is dat repareren geen optie is en dat er een geheel nieuw planproces opgestart moet worden. De quickscan vindt u op van de website van provincie Noord-Brabantexterne-link-icoon.

Brede belangenbenadering

Provincie en gemeenten starten een zogenoemde brede belangenbenadering op om de gebiedsopgave rond de N279 opnieuw vast te stellen. In overleg met de overheden worden eerst de reikwijdte en aanpak vastgesteld, waarbij draagvlak centraal staat. Zodra hierover basisafspraken zijn gemaakt, wordt ook de (maatschappelijke) omgeving betrokken. 

Vervolg

Tempo, zorgvuldigheid en betrokkenheid zijn belangrijk bij dit project dat helaas vertraging heeft opgelopen, maar het moet ook haalbaar, duurzaam en toekomstbestendig zijn. Eerst worden nu de belangen van de verschillende partners en de opgaven in het gebied op en rond de provinciale weg verkend. Daarbij wordt het wiel niet helemaal opnieuw uitgevonden: veel is al bekend. Eind 2022 moet er op basis van deze gebiedsopgave een plan van aanpak bij de Stuurgroep N279 liggen en kan een besluit worden genomen. Vanaf 2023 wordt het plan dan verder uitgewerkt, waarbij de omgeving betrokken wordt. Verder wordt het verkeersonderzoek in de vervolgstappen gedaan met het BBMA2022-model.

Alles is er in elk geval op gericht om op een toekomstbestendige manier de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op en rond deze belangrijke verkeersader te verbeteren. Hoe dat gebeurt, wordt nog verder ingevuld. Zodra hierover meer bekend is, communiceert de provincie hierover. 

Nieuwsbrief volgen over N279?

Wilt u de ontwikkelingen over de N279 goed blijven volgen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van de provincieexterne-link-icoon

Meer informatie over de N279? 

Dat kan via de website van de provincie Noord-Brabant.externe-link-icoon

Vragen aan de provincie?

Mail naar N279-Veghel-Asten@brabant.nl of bel naar telefoonnummer 073 – 681 23 29.