Nieuw archeologiebeleid

De gemeente Gemert-Bakel werkt vanaf begin 2024 aan het opstellen van een nieuw archeologiebeleid. Dat houdt in dat het beleidsplan en de archeologische verwachtingen- en waardenkaart worden vernieuwd. De gemeente wil hier graag zoveel mogelijk informatie in verwerken om de archeologische verwachtingen- en waardenkaart zo accuraat mogelijk te krijgen. 

Archeologische verwachtingen- en waardenkaart

Op de archeologische verwachtingen- en waardenkaart is te zien of er archeologische resten worden verwacht en hoe groot de kans hierop is. Dit is vertaald in zones van hoge tot lage verwachtingen. Hoe hoger de verwachtingswaarde, hoe groter de kans is op het aantreffen van archeologische resten. Aan de hand van de archeologische verwachtingen- en waardenkaart kan bepaald worden of er archeologisch onderzoek vereist is.

Uitnodiging bijeenkomst 2 april 2024

Op 2 april 2024 om 20:00 uur vindt een bijeenkomst over het archeologiebeleid plaats in De Eendracht in Gemert. Namens wethouder Willeke van Zeeland nodig ik u uit voor deze bijeenkomst. Op deze avond wordt de werkwijze en de archeologische verwachtingen- en waardenkaart toegelicht en is het mogelijk om vragen te stellen. Lees hier wat er in de uitnodiging staat.externe-link-icoon Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, meld u aan via het e-mailadres: gemeente@gemert-bakel.nl.

Eigenaren van percelen die aantoonbaar verstoord zijn, vragen wij om deze verstoringen te melden. Door het verzamelen en verwerken van nog niet bekende verstoringen van percelen wordt onnodig archeologisch onderzoek in de toekomst voorkomen. De mogelijke verstoringen die gemeld kunnen worden zijn:

  • Perceel met (peilgestuurde) drainage
  • Perceel dat (in het verleden) bij de landbouwtelling is opgegeven voor aspergeteelt, schorseneren of boomteelt met een kluitdiepte dieper dan 40 centimeter.
  • Perceel dat opgehoogd, geëgaliseerd of afgegraven is.
  • Perceel waar grondbewerkingen dieper dan 40 centimeter zijn uitgevoerd.

Dat de bodem verstoord is tot een bepaalde diepte hoeft overigens niet te betekenen dat er geen archeologische waarden meer aanwezig zijn. Wel kan daarmee worden aangetoond dat er sprake is van bestaand gebruik. Dit kan de gemeente meenemen in de afweging met betrekking tot de onderzoeksplicht archeologie.

Wij vragen u om een inventarisatieformulier in te vullen. 

Printformulier Inventarisatieformulier verstoringen archeologiekaart Gemert-Bakelexterne-link-icoon

Digitaal Inventarisatieformulier verstoringen verstoringsbronnen gemeente Gemert-Bakelexterne-link-icoon

Het is ook mogelijk om bij de gemeente kosteloos het inventarisatieformulier en een uitdraai op A3-formaat van de verstoringsbronnenkaart op te vragen. Hiervoor kunt u tijdens de normale openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis terecht. U kunt duidelijk de percelen markeren waar u informatie over wil geven. Dit is mogelijk op een uitdraai van de verstoringsbronnenkaart. Per perceel willen we u vragen om het perceelnummer of een duidelijke omschrijving van de perceelomvang door te geven. (op de bijeenkomst op 2 april kan het concept van de verstoringsbronnenkaart op A3-formaat worden opgehaald).

Ook vragen wij u om bewijslast van de verstoorde gronden aan het inventarisatieformulier toe te voegen, waarmee de verstoring (in oppervlak en diepte) kan worden aangetoond.  Denkt u eraan om zelf een kopie van de door u ingediende informatie te bewaren. Na de bijeenkomst van 2 april heeft u nog de mogelijkheid om uw verstoorde gronden met bewijslast door te geven tot 15 april. Mogelijke bewijzen zouden kunnen zijn: 

  • Tekeningen/foto’s van reeds aanwezige drainage
  • Landbouwtellingen van huidige teelt of historische teelt van asperges, schorseneren, stambomen
  • Onderzoeksrapporten of bodemonderzoeken
  • Facturen van werkzaamheden **Bewijs in andere vormen is ook mogelijk**

Wat vragen we precies?

Wij vragen u om de verstoringsbronnenkaart te controleren. 

Download de verstoringsbronnenkaart hierexterne-link-icoon

De verstoringsbronnenkaart wordt voor de bijeenkomst op 2 april gepubliceerd. Als op een of meerdere van uw percelen sprake is van een nog niet geregistreerde aantoonbare verstoring, dan kunt u via het inventarisatieformulier dit doorgeven.

Vervolg 

Na het sluiten van de deadline worden de meldingen verwerkt door omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en zo nodig steekproefsgewijs gecontroleerd door middel van grondboringen. 

Contactgegevens 

U kunt uw meldingen met bewijslast over verstoorde gronden versturen naar: gemeente@gemert-bakel.nl met het onderwerp melden verstoorde gronden. Dit is mogelijk tot 15 april 2024.