permits iconOmgevingsvergunning, activiteit slopen van een bouwwerk

Wilt u een bouwwerk slopen? In de meeste gevallen moet u het slopen van een bouwwerk melden bij de gemeente. Soms zijn gebouwen of gebieden op een bijzondere manier beschermd. Denk hierbij aan rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Of er staat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit dat er een vergunningsplicht geldt. Dan moet u een vergunning aanvragen.
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Vergunning digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Als burger kunt u uw aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post). 

Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Postadres gemeente

Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Doorlooptijd en kosten

Als het alleen gaat om een omgevingsvergunning met de activiteit ‘slopen van een bouwwerk’ is een reguliere procedure van toepassing. Gaat het om meerdere vergunningplichtige activiteiten, dan kan een uitgebreide procedure van toepassing zijn.

De kosten kunt u vinden in actuele legesverordening 2023

Omgevingsvergunning, Monument

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook een lijst van de bijbehorende stukken die u moet indienen om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Als burger kunt u uw aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post). Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Tip! Heeft u een complexe, meervoudige aanvraag? Dan adviseren wij u een vooroverleg aan te vragen bij de gemeente. De optie om een vooroverleg aan te vragen is opgenomen in het Omgevingsloket online.

Postadres gemeente

Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Kosten en doorlooptijd

Legeskosten

Hiervoor verwijzen wij u naar de actuele legesverordening 2023.

Doorlooptijd

Voor het veranderen van een gemeentelijk monument geldt de reguliere voorbereidingsprocedure. De termijn hiervoor is 8 weken, indien uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. De termijn gaat in wanneer de aanvraag is ingediend. De termijn kan eenmalig verlengd worden met 6 weken wanneer er bijvoorbeeld een bestemmingsplanprocedure moet plaatsvinden of er ook een vergunning nodig is voor milieu.
Betreft uw aanvraag een rijksmonument, dan geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Hiervoor is de termijn 26 weken. Ook deze procedure kan eenmalig verlengd worden met 6 weken. Na indiening van de aanvraag ontvangt u schriftelijk (via de e-mail) een bericht van ontvangst.

Let op! Een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten wordt pas onherroepelijk wanneer er, binnen 6 weken nadat die vergunning aan vergunninghouder is verzonden, geen bezwaarschrift tegen die vergunning is ingediend.