Vergunningen ondernemers

 

 

Evenementen, vergunning

Op basis van Artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om zonder of in afwijking van een (evenementen)vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Lees meer

Omgevingsvergunning

Wilt u (ver)bouwen, een boom kappen, een pand slopen of anders gaan gebruiken? Dan heeft u een wellicht omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Lees meer

Omgevingsvergunning, activiteit afwijken bestemmingsplan

Wanneer heb ik een vergunning nodig voor het afwijken bestemmingsplan? Voor alle wijken in gemeente Gemert-Bakel bestaat er een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: toelichting, plankaart en voorschriften.

Lees meer

Omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik

Voor sommige gebouwen is brandveiligheid extra belangrijk. U heeft dan een  omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarbij (1) nachtverblijf wordt geboden aan meer dan tien personen of (2) dagverblijf aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Dit geldt voornamelijk voor:

Lees meer

Omgevingsvergunning, activiteit milieu

Voor het uitoefenen van een bedrijf is meestal een omgevingsvergunning milieu of een milieumelding nodig. Aan de vergunning of melding zijn voorschriften verbonden waaraan een bedrijf zich moet houden. De voorschriften gaan over het voorkomen van onder andere geluidsoverlast, bodemvervuiling en luchtvervuiling.

Vergunningsplicht of meldingsplicht
Of uw bedrijf kan volstaan met het indienen van een melding of dat uw bedrijf een vergunning moet aanvragen, kunt u nagaan op de I&M-website

Digitaal aanvragen
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Legeskosten
Hiervoor verwijzen wij u naar de actuele legesverordening

Doorlooptijd
Indien het enkel een omgevingsvergunning met de activiteit ‘uitvoeren van een werk’ betreft is een reguliere procedure van toepassing. Wanneer er meerdere activiteiten van toepassing zijn, kan het ook om een uitgebreide procedure gaan.

Lees meer

Omgevingsvergunning, activiteit slopen van een bouwwerk

Wilt u een bouwwerk slopen? In de meeste gevallen moet u dit melden  bij de gemeente. Soms zijn gebouwen of gebieden op een bijzondere manier beschermd. Denk hierbij aan rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Of er staat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit dat er een vergunningsplicht geldt. Dan moet u een vergunning aanvragen.

Lees meer

Omgevingsvergunning, Monument

Als u een beschermd monument wilt slopen, verplaatsen of in enig opzicht wilt wijzigen, dan is een vergunning vereist voor de activiteit bouwen én de activiteit veranderen van een gemeentelijk- of rijksmonument.

Aanvragen vergunning
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook een lijst van de bijbehorende stukken die u moet indienen om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Als burger kunt u uw aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post). Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Tip! Heeft u een complexe, meervoudige aanvraag? Dan adviseren wij u een vooroverleg aan te vragen bij de gemeente. De optie om een vooroverleg aan te vragen is opgenomen in het Omgevingsloket online.

Legeskosten
Hiervoor verwijzen wij u naar de actuele legesverordening.

Doorlooptijd
Voor het veranderen van een gemeentelijk monument geldt de reguliere voorbereidingsprocedure. De termijn hiervoor is 8 weken, indien uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. De termijn gaat in wanneer de aanvraag is ingediend. De termijn kan eenmalig verlengd worden met 6 weken wanneer er bijvoorbeeld een bestemmingsplanprocedure moet plaatsvinden of er ook een vergunning nodig is voor milieu.
Betreft uw aanvraag een rijksmonument, dan geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Hiervoor is de termijn 26 weken. Ook deze procedure kan eenmalig verlengd worden met 6 weken. Na indiening van de aanvraag ontvangt u schriftelijk (via de e-mail) een bericht van ontvangst.

Let op! Een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten wordt pas onherroepelijk wanneer er, binnen 6 weken nadat die vergunning aan vergunninghouder is verzonden, geen bezwaarschrift tegen die vergunning is ingediend.

Lees meer

Horeca, tijdelijke drank- en horecavergunning

Als u bij een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard, bijvoorbeeld een evenement, alcoholische dranken wilt schenken, dan heeft u een tijdelijke drank- en horecavergunning (ofwel ontheffing) nodig. Deze wordt verleend in combinatie met een evenementenvergunning. De tijdelijke drank- en horecavergunning kan voor maximaal twaalf dagen worden verleend.

Voor het aanvragen van een tijdelijke drank- en horecavergunning heeft de gemeente de volgende documenten van u nodig:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier (bij een evenementenaanvraag ontvangt u dit van de gemeente).
  • Verklaring(en) sociale hygiëne van de personen die op de aanvraag staan vermeld als leidinggevende.
  • Kopie van identiteitsbewijs van perso(o)n(en) die niet in deze gemeente wonen maar wel op de aanvraag staan vermeld.

Doorlooptijd en kosten
U ontvangt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. Voor de kosten verwijzen wij u naar de  actuele legesverordening

Lees meer

Ontheffing verlenging openingstijden horeca

De reguliere openingstijden van de horeca in Gemert-Bakel zijn:
-  vrijdag- en zaterdagavond tot maximaal 02.00 uur
-  zondag- t/m donderdagavond tot 01.00 uur.

Als individuele horecaondernemer kunt u een verzoek indienen om uw horeca-inrichting één uur langer open te mogen houden.

Doorlooptijd
De aanvraag moet minimaal zes weken voor de gevraagde datum bij de gemeente binnen zijn. Indien voor de ontheffing de medewerking van de politie nodig is, dient de aanvraag minimaal drie maanden voor het evenement ontvangen te zijn.

Kosten
De kosten vindt u in het aanvraagformulier ontheffing openingstijden horeca. U kunt het ingevulde formulier e-mailen naar gemeente@gemert-bakel.nl t.a.v. de ambtenaar openbare orde en veiligheid.

Lees meer