permits iconOmgevingsvergunning

Wilt u (ver)bouwen, een boom kappen, een pand slopen of anders gaan gebruiken? Dan heeft u een wellicht omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

De vergunning kan bestaan uit één of meer van de volgende activiteiten

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal indienen via het Omgevingsloket onlineMet het Omgevingsloket online kunt u via een vragenboom vaststellen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de module het aanvraagformulier samen. Tevens ziet u als klant welke documenten u moet indienen bij het aanvraagformulier.

De mogelijkheid om een aanvraag op papier in te dienen, blijft voor burgers bestaan. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de gemeente.

Eén contactpersoon

Iedere indiener van een aanvraag omgevingsvergunning, krijgt een zaakbeheerder toegewezen. Deze zaakbeheerder is uw contactpersoon en begeleidt het vergunningverlening proces van begin tot eind.

Termijnen en procedures

Hoe lang het duurt voordat u een antwoord ontvangt op uw aanvraag, is afhankelijk van de omvang van uw aanvraag. Er zijn twee verschillende procedures:

1. Reguliere procedure

Bij een reguliere voorbereidingsprocedure neemt de gemeente binnen 8 weken (na de datum van ontvangst) een besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning. Deze termijn van acht weken kan eenmaal worden verlengd met zes weken.

2. Uitgebreide procedure

De uitgebreide voorbereidingsprocedure kent een maximale doorlooptijd van 26 weken en kan eenmaal worden verlengd met zes weken. De uitgebreide voorbereidingsprocedure houdt in dat voordat een bestuurlijk besluit wordt genomen (door de vergunningverlenende instantie) het ontwerp van dat besluit eerst ter visie wordt gelegd. Hierbij heeft iedere belanghebbende de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Bij het definitieve besluit dient inhoudelijk te worden ingegaan op de ingediende zienswijzen.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waaruit de aanvraag bestaat. In de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023 vindt u de bedragen voor de afzonderlijke activiteiten.