Wijzigen omgevingsplan

Wil je een (bouw)plan realiseren dat niet past binnen het omgevingsplan? Neem dan eerst contact met ons op. We onderzoeken in overleg met jou of het plan haalbaar is. En zo ja, of een wijziging van het omgevingsplan het juiste instrument is om je plan te realiseren. We kunnen je daarna specifieke informatie geven over de voorwaarden, onderzoekslasten en het verloop van de procedure. Deze kunnen per plan verschillen.

Vooruitblik op procedure wijziging omgevingsplan

Net als onder de (vervallen) Wet ruimtelijke ordening wordt in de voorbereidende fase een ontwerpplan opgesteld. Onder de Omgevingswet leggen we wel meer focus op de voorbereiding van het plan, waaronder het tijdig betrekken van de omgeving. De formele procedure start met de ontwerpfase, oftewel de terinzagelegging van het ontwerpbesluit. Na publicatie kunnen dan eerst 6 weken zienswijzen worden ingediend. Dit kan door iedereen. Na beoordeling van de ingekomen zienswijzen volgt de besluitfase. De gemeenteraad stelt hierbij het gewijzigde omgevingsplan vast en publiceert het besluit. Er is dan nog 6 weken beroep mogelijk tegen het besluit. 

Kosten

Het wijzigen van het omgevingsplan kost geld (leges). Zie hiervoor de Legesverordening van de gemeente Gemert-Bakelexterne-link-icoon. De bedragen worden ieder jaar aangepast.