Omgevingsvisie

Wat is een Omgevingsvisie?

De Omgevingswet schrijft voor dat gemeenten een Omgevingsvisie moeten opstellen (voor 1 januari 2027).  In deze strategische visie staan de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving van de gemeente.  Het gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente. Het komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. De gemeenteraad stelt een omgevingsvisie vast. 

Hoe ontstaat de Omgevingsvisie voor Gemert-Bakel?

Stapsgewijs ontwikkelen we de Omgevingsvisie voor Gemert-Bakel samen met inwoners, dorpsraden, ondernemers, (maatschappelijke en professionele) organisaties, de provincie, het waterschap en andere partners. We halen op verschillende manieren allerlei inzichten op bij onze inwoners over hoe Gemert-Bakel er in de toekomst uit moet zien (via Data-analyse, Burgerpanel/vragenlijst, Zomertour in alle kerkdorpen en Co-creatiesessies). De stappen die we al gezet hebben om te komen tot de Omgevingsvisie Gemert-Bakel leest u hierna. 

De Omgevingsvisie Gemert-Bakel bestaat uit drie onderdelen: 

 1. Koersdocument
 2. Bouwstenennotitie
 3. 3 Gebiedsgerichte uitwerking

Deel 1 – Koersdocument 

>> Omgevingsvisie Deel 1 - Koersdocument | Gemeente Gemert-Bakelexterne-link-icoon (9 maart 2021)
Het Koersdocument is voorlopig vastgesteld in de raad van 9 maart 2021. Omdat er zich in de tussentijd een aantal wijzigingen heeft voorgedaan, wordt het Koersdocument geactualiseerd en is het voorstel om het in de raad van 1 februari 2024 opnieuw voorlopig vast te laten stellen. Dit is toegelicht in de beeldvormende avond van de gemeenteraad op 6 december 2023externe-link-icoon.

In het koersdocument staan de relevante thema's voor de Omgevingsvisie van Gemert-Bakel:

 • Sociaal maatschappelijk
 • Landbouw
 • Natuur, landschap en groen
 • Ruimte- en grondbeleid
 • Water
 • Wonen
 • Verkeer & Vervoer
 • Energie
 • Milieu
 • Cultureel erfgoed
 • Lokale economie
 • Sport en bewegen
 • Recreatie en toerisme

Deze thema's zijn vertaald in zes opgaven voor Gemert-Bakel:

 1. Gezonde leefomgeving
 2. Energietransitie
 3. Toekomstgericht wonen
 4. Biodiversiteit
 5. Klimaatadaptatie
 6. Circulaire economie.

Deel 2 – Bouwstenen 

>> Omgevingsvisie Deel II - Bouwstenen | Gemeente Gemert-Bakelexterne-link-icoon (28 november 2021)

Deel 2 bevat de bouwstenen voor de omgevingsvisie van Gemert-Bakel: Vitale kernen & Toekomstbestendig buitengebied. De bouwstenen vormen de agenda en, samen met het koersdocument, het startpunt voor de laatste stap om tot de omgevingsvisie te komen: de gebiedsgerichte uitwerking.  Een terugblik hoe we samen tot deze bouwstenen zijn gekomen, leest u in dit bericht: Samen slim de toekomst in | Gemeente Gemert-Bakelexterne-link-icoon

Deel 3 – Gebiedsgerichte uitwerking

Aan deel 3 wordt momenteel gewerkt. Dit is de gebiedsgerichte uitwerking: voor iedere kern en het omliggende buitengebied wordt toegewerkt naar een helder perspectief voor de toekomst van de (fysieke) leefomgeving. In alle dorpen zijn hiervoor gesprekken gevoerd met dorpsraden, inwoners en andere betrokken organisaties. Ook hebben we drie co-creatiesessies gehouden met dorpsvertegenwoordigers, belangenorganisaties en samenwerkingspartners zoals ZLTO, Waterschap Aa en Maas, GGD en provincie Noord-Brabant.  Op 20 december 2023 was de laatste co-creatiesessie waarbij deze vraag centraal stond: “Welke ontwikkelingen, opgaven en mogelijkheden ziet u voor het buitengebied van onze zeven dorpen?”. De uitkomsten van al deze sessies worden momenteel vertaald in de ‘gebiedsgerichte uitwerking'.

Planning 

De volgende stappen op weg naar een definitieve Omgevingsvisie staan in dit planningsoverzicht:

WatPlanning 
Vaststellen KoersdocumentMaart 2024

Vaststellen concept Omgevingsvisie en vrijgeven voor indienen van zienswijzen  
(= totaal van koersdocument,

Bouwstenen-notitie en gebiedsgerichte uitwerking) 

Juli 2024
Definitief vaststellen OmgevingsvisieNajaar 2024

Wat betekent de Omgevingsvisie straks voor Gemert-Bakel?


Zodra de Omgevingsvisie is vastgesteld, geeft het richting aan onze afspraken over ontwikkelingen in onze gemeente. Dat gaat over o.a. nieuwe woningen, plekken om te kunnen ondernemen, landbouw, energie, natuur, recreatie, verkeer & vervoer en gezondheid. De keuzes die worden gemaakt in de Omgevingsvisie werken door in het omgevingsplan, programma’s en de omgevingsvergunningen.

Meer informatie

Lees meer algemene informatie over de Omgevingsvisie op de website van Informatiepunt Leefomgevingexterne-link-icoon.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over de Omgevingsvisie, neem dan contact met ons op via telefoonnummer  0492-378 500 of via e-mail gemeente@gemert-bakel.nl.