Raadscommissies

Er zijn drie raadscommissies die besluitvorming voorbereiden, uit eigen beweging of over een voorstel van het college van B&W:

  • Financiën en Bestuur 
  • Ruimte en Mobiliteit (inclusief Volkshuisvesting en Openbaar Beheer)
  • Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Een raadscommissie voert overleg met de portefeuillehouders over door het college verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur. Ook kan de commissie overleg voeren over onderwerpen die het college voorstelt in het kader van de actieve informatieplicht. De raadscommissievergadering is bedoeld om het college richting mee te geven bij voorbereiding van zijn voorstellen aan de raad. Tenslotte heeft een commissie de mogelijkheid een onderwerp voor debat te agenderen, een hoorzitting te beleggen of betrokkenen te laten meepraten. Insprekers noemen we dat.

Op elke commissieagenda staat het agendapunt informeren. Het college kan ervoor kiezen om bepaalde onderwerpen toe te lichten door een presentatie te geven aan de commissie. Daarnaast ontvangt de raad van het college raadsinformatienota’s (RIN). Deze worden bij de commissie die het aangaat op de agenda gezet. Commissieleden kunnen op basis van deze informatie het college(lid) een vraag voor nadere toelichting stellen.