Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. Hij bestuurt op hoofdlijnen en controleert als volksvertegenwoordiging het college van B&W. De raad heeft het laatste woord over de besteding van het geld van de gemeente door het vaststellen van de gemeentebegroting. Ook stelt hij verordeningen vast. De burgemeester is voorzitter en de raadsgriffier is secretaris van de gemeenteraad. Zij hebben hier beiden geen stemrecht.

.

Agendacommissie

De agendacommissie met daarin de voorzitters van de raadscommissies en de voorzitter van de raad stelt de agenda voor de commissie- en raadsvergaderingen op.

Raadscommissies

Er zijn drie raadscommissies die besluitvorming voorbereiden, uit eigen beweging of over een voorstel van het college van B&W:

  • Financiën en Bestuur 
  • Ruimte en Mobiliteit (incl. Volkshuisvesting en Openbaar Beheer)
  • Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Gemeenteraad 2022-2026

De gemeenteraad in Gemert-Bakel bestaat uit 23 leden. De samenstelling van de raad is als volgt: