Rioolaansluiting op drukriolering

De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Buiten de bebouwde kom en aan de randen van de dorpskernen is 95 % van de panden aangesloten op drukriolering.

Storing

Het kan zijn dat de drukriolering een storing vertoont. Dit kunt u zien aan de storingslamp die brandt op de grijze/groene kasten langs de weg. Brandt de rode lamp op een schakelkast, staat het deurtje open of is de kast beschadigd? Meld dit dan aan de aannemer van dienst:

Remondis uit Eindhoven op telefoonnummer: 06-38 29 87 24 (24 uur per dag bereikbaar).

Geef hierbij het nummer (staat op de kast) en de locatie van het kast door.

Nieuwe aansluiting op het drukriool?

De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Buiten de bebouwde kom en aan de randen van de dorpskernen is 95 % van de panden aangesloten op drukriolering.

Drukriolering

Wanneer u een rioolaansluiting wilt in het buitengebied of aan de randen van de kernen, ligt hier waarschijnlijk drukriolering. Drukriolering bestaat uit leidingen met een kleine diameter waardoor afvalwater onder druk wordt afgevoerd. Het afvalwater wordt via een gemaaltje in het drukriool gepompt. Om grotere afstanden en/of hoogteverschillen te overbruggen worden soms tussengemalen toegepast. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie of naar het gemengd rioolstelsel in de bebouwde kom. Drukriolering wordt voornamelijk toegepast in het buitengebied, waar percelen op relatief grote afstand van elkaar liggen.

Randvoorwaarden 

Wanneer u aangesloten wilt worden op de drukriolering moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Op de drukriolering mag alleen huishoudelijk- en, in een beperkte hoeveelheid, bedrijfsafvalwater worden aangesloten;
  • Elk (bestaand én nieuw) bedrijf of woning krijgt toestemming voor maximaal één aansluiting op de drukriolering;
  • Elk (bestaand én nieuw) bedrijf of woning mag maximaal 0,5 m3 per uur afvalwater op de drukriolering lozen;
  • Bij een aanbod groter dan 0,5 m³ per uur moet het afvalwater op eigen terrein worden gebufferd.  Wanneer buffering niet mogelijk is, wordt onderzocht of de capaciteit van de drukriolering kan worden vergroot. De voortkomende uitvoeringskosten hiervan zijn voor de perceeleigenaar, van huisaansluiting tot lozingspunt in de vrijvervalriolering.
  • Water afkomstig van bijvoorbeeld zwembaden valt ook onder afvalwater. Mocht u twijfelen of het door uw te lozen water bij de toegestane 0,5 m³ afvalwater hoort, neem dan contact op met de gemeente.
  • Regenwater mag niet op deze riolering worden aangesloten maar moet op eigen perceel geborgen worden in een voorziening voor waterberging.

Kosten en doorlooptijd

Als het gaat om een particulier initiatief worden de werkelijke kosten voor het realiseren van de rioolaansluiting bij u in rekening gebracht. Vooraf ontvangt u van de gemeente een prijsopgave. Hiervoor zal er vaak een locatiebezoek plaatsvinden. Als u hiermee akkoord bent, is de doorlooptijd voor het realiseren van een rioolaansluiting doorgaans 4 tot 6 weken. Voor de totale doorlooptijd van de aanvraag is het goed om rekening te houden met enkele maanden. Dien uw aanvraag daarom op tijd in!

Een rioolaansluiting in het buitengebied is kostbaar als er een nieuwe pompinstallatie moet worden bijgeplaatst.