Rioolaansluiting op vrijvervalriolering

De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Binnen de bebouwde kom is 95 % van de mensen aangesloten op vrijvervalriolering. In de meeste rioolstelsels in de kernen wordt water onder vrij verval afgevoerd. Dit betekent dat het water door de zwaartekracht van hoog naar laag stroomt.

Een aantal panden binnen de bebouwde kom is echter aangesloten op de drukriolering. Dat betreft vooral straten aan de randen van de kernen. Is dat voor u het geval? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met regels rondom rioolaansluiting op drukriolering. Twijfelt u? Vraag dit dan na bij het team openbaar beheer.

Rioolaansluitingen in nieuwbouwwijken

Wanneer u een rioolaansluiting wilt voor een kavel die u gekocht heeft van de gemeente, is tijdens het bouwrijp maken van uw perceel veelal een rioolaansluiting aangelegd tot aan de erfgrens. U kunt dit riool dan zelf aansluiten op het eigen perceel. Voor de exacte locatie van de aansluiting kunt u contact opnemen met de opzichter of de projectleider van de gemeente. Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Rioolaansluitingen particuliere initiatieven

Wanneer u grond heeft gekocht van een andere aanbieder dan de gemeente, kan het zijn dat er nog geen rioolaansluiting ligt bij uw perceel. Deze kunt u dan aanvragen. De locatie van de aansluiting bepaalt u in overleg met de opzichter van de gemeente. De gemeente legt deze aansluiting aan op openbaar terrein.

Zelf regenwater opslaan

Wij streven ernaar om zo min mogelijk regenwater af te voeren naar de rioolwaterzuivering. Bij nieuwbouw en verbouw van woningen is het verplicht om zelf water op te slaan. Waar deze voorziening voor waterberging aan moet voldoen kunt u lezen op de pagina Praktische zaken water- en rioleringsbeleid.

Afkoop waterberging

Kunt u bij een inbreidingslocatie geen regenwater binnen de ontwikkeling opslaan? Dan bestaat de mogelijkheid voor afkoop van de waterbergingsopgave. De gemeente legt dan de waterberging op een andere plek in de nabijheid van de ontwikkeling aan. Voor het bepalen van de afkoopbedragen kan gekeken worden op de kaart "Gebiedsgerichte aanpak waterberging in bebouwde kommen" om te bepalen in welk gebied de ontwikkeling ligt. Per gebied zijn afkoopbedragen vastgesteld, deze bedragen kunt u vinden op de pagina Praktische zaken water- en rioleringsbeleid bij: 2. Opnemen gebruiksregel waterbergingsvoorziening in bestemmingsplan.

Kosten en doorlooptijd

Voor rioolaansluitingen in nieuwbouwwijken geldt dat de kosten al zijn meegenomen in de grondprijs. U betaalt dus niets extra’s. Indien het om een particulier initiatief gaat, worden de kosten voor het realiseren van de rioolaansluiting bij u in rekening gebracht. Vooraf ontvangt u van de opzichter een prijsopgave. Als u hiermee akkoord bent, is de doorlooptijd voor het realiseren van de aansluiting ongeveer 2 weken.

Gebiedsgerichte aanpak waterberging in bebouwde kommen