Solide begroting voor Gemert-Bakel

27 mei 2024
Inwoners

Het college van burgemeester en wethouders in Gemert-Bakel heeft de Kadernota aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is een voorbereiding op de Begroting 2025 die in november van dit jaar wordt behandeld. Er is voldoende geld om investeringen te doen die nodig zijn om de 7 kernen leefbaar en toekomstbestendig te houden. Uit de investeringsagenda van ruim 100 miljoen euro spreekt volop ambitie. Daarentegen is er meer geld nodig om structurele uitgaven te kunnen doen. Ondanks dat de portemonnee goed gevuld is, zijn er zeker nog uitdagingen voor de financiën op lange termijn.

Investeringen

De komende jaren wordt er volop geïnvesteerd Gemert-Bakel, zo is er geld gereserveerd voor grote ontwikkelingen zoals het voornemen voor het realiseren van een OV-Hub, huisvesting van scholen en het beheer van de wegen in de dorpen en het buitengebied. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan de ambitie om Gemert-Bakel leefbaar en bereikbaar te houden. 

In de plannen staat verder dat er wordt voorgesteld om extra geld te reserveren voor lokale projecten die betrekking hebben op klimaatadaptatie (bijvoorbeeld hittestress en extreme regenval) alsook voor evenementen met een maatschappelijk belang.

Dit is een greep uit de voorstellen die door het college gedaan worden aan de gemeenteraad. Op donderdag 27 juni vergadert de gemeenteraad over de Kadernota. 

Positieve jaarrekening 2023

Gemeente Gemert-Bakel heeft in 2023 € 6,1 miljoen minder uitgegeven dan dat er is binnen gekomen. Gemert-Bakel kiest ervoor om hiermee de gemeentelijke reserves aan te vullen met het oog op de ravijnjaren die eraan komen.

Wethouder Financiën Willeke van Zeeland: “We hebben een solide begroting die sluitend is voor 2025 en 2026. Er is op dit moment geen reden om op voorhand al te gaan bezuinigen, we beschikken vooralsnog over voldoende reserves voor de komende jaren. Met deze Kadernota leggen we een degelijke en solide investeringsagenda voor aan de gemeenteraad.”

Uitdagingen voor de komende jaren

In 2025 en 2026 is er sprake van een structureel sluitende begroting. De gemeentelijke tarieven worden verhoogd met het inflatiecijfer van 2,2 % in 2025. Uitzondering hierop zijn de leges die met 4,4% stijgen vanwege de loonkosten en de rioolheffing met 7,4% vanwege een eerder door de raad besloten opslag boven op de inflatie. Dat de reserves op orde zijn, is ook nodig, omdat gemeentes vanuit het Rijk de komende jaren gekort gaan worden op het gemeentefonds. 

Vanaf 2026 is het Rijk voornemens het gemeentegeld anders te verdelen. Er hangt voorlopig een wolk boven gemeenteland als het gaat over de uitkeringen die zij krijgen van het Rijk. Er is vooral behoefte aan geld dat structureel uitgegeven kan worden. Vanaf 2028 loopt het tekort op tot € 3 miljoen.

Wethouder Willeke van Zeeland: “Ook met deze financiële uitdaging blijven we ons de komende jaren inzetten om samen het goede te doen voor onze inwoners en ondernemers om de leefbaarheid in de zeven dorpen te bevorderen. We verwachten ook dat het Rijk hierin haar verantwoordelijkheid neemt ”.