Veiligheidsplan 2023-2026

1. Inleiding

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk en leefbaar Gemert-Bakel. Gemert-Bakel moet niet alleen veilig zijn, mensen moeten zich ook veilig, welkom en vrij voelen. Een veilig Gemert-Bakel creëren we samen. Door gezamenlijke inspanning en integrale samenwerking zorgen we samen voor een leefbaar en veilig Gemert-Bakel, waarbij overlast en criminaliteit zo veel mogelijk wordt voorkomen.
De gemeente voert hierbij de regie en werkt hierbij samen met haar veiligheidspartners aan het waarborgen en verbeteren van de veiligheidssituaties binnen Gemert-Bakel.
Voor een goede sturing en coördinatie op het complexe veiligheidsterrein wordt er iedere vier jaar door de gemeente een Veiligheidsplan opgesteld. Naast dat dit een wettelijke vereiste is in de Politiewet, is het nodig om in een veranderende wereld de koers elke vier jaar te herijken. Nieuwe ontwikkelingen in de samenleving vragen namelijk om nieuwe overwegingen, verschuivingen in prioriteiten en andere werkwijzen.
Het Veiligheidsplan is een strategisch beleidsdocument dat de gemeente gebruikt om te sturen op het lokale veiligheidsbeleid.
Het Veiligheidsplan markeert prioriteiten, benoemt ambities en uitgangspunten, legt een basis voor lokale en bovenlokale samenwerking en biedt aanknopingspunten voor monitoring, bijsturing en verantwoording. Ook wordt op hoofdlijnen beschreven welke inspanningen en acties al worden ondernomen en nodig zijn om onze ambities te realiseren.

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid bestond voorheen uit twee hoofdcomponenten, namelijk sociale en fysieke veiligheid. Echter zijn er, door de digitalisering van de samenleving, nieuwe veiligheidsvraagstukken bijgekomen, namelijk over digitale veiligheid.

Deze ontwikkelingen vragen om een uitbreiding van onze aanpak. Daarom is het gemeentelijk veiligheidsbeleid verbreed met een derde hoofdcomponent: digitale veiligheid.

Sociale veiligheid

Onder sociale veiligheid wordt verstaan: de mate waarin mensen beschermd zijn, of zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen. Sociale veiligheid gaat kort gezegd over de ondersteuning van ‘veilig samenleven’. Als gemeente ondersteunen we het veilig samenleven in Gemert-Bakel door onder andere in te zetten op de verbinding tussen veiligheid en zorg, maar ook op het voorkomen en aanpakken van overlast, criminaliteit en huiselijk geweld. Ook wordt ingezet op het bevorderen van de sociale cohesie en de leefbaarheid. Sociale cohesie en leefbaarheid dragen bij aan een veilige leefomgeving.

Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid is de mate waarin mensen beschermd zijn of zich beschermd voelen tegen ongevallen of leed, van niet menselijke oorsprong. Dit betreft onder andere brandveiligheid, verkeersveiligheid, evenementenveiligheid, externe veiligheid, milieuveiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Digitale veiligheid

Digitale veiligheid omvat alle maatregelen gericht op het voorkomen van schade door verstoring, uitval of misbruik van digitale processen of diensten en, indien er toch schade is ontstaan, het herstellen hiervan.
De gemeente heeft een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven, voorzieningen én de gemeente zelf, slachtoffer worden van cyber gerelateerde zaken.


Om Gemert-Bakel weerbaar te maken en te houden richten wij ons als gemeente op de volgende drie punten:

 1. Eigen huis op orde: interne informatiebeveiliging op orde (preventief);
 2. Digitale criminaliteit: inwoners en ondernemers bewust en weerbaar maken (preventief);
 3. Cyberincidenten en cybercrisis: cybergevolgen bestrijding en beheersing (repressief).

De aanpak tegen digitale criminaliteit kent dus twee aspecten: preventie van incidenten en reactie op incidenten.

2. Randvoorwaarden

Om een leefbaar en veilig Gemert-Bakel te waarborgen, werken we intensief samen met onze veiligheidspartners:

 • Politie Eenheid Oost-Brabant;
 • Openbaar Ministerie;
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
 • Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost;
 • Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC);
 • Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost.

Peelland

Het thema veiligheid stopt echter niet bij de gemeentegrenzen. Daarom hebben de zes Peelgemeenten, Politie en Openbaar Ministerie het Veiligheidsplan Peelland 2023-2026 vastgesteld. In dit plan staan prioriteiten beschreven waarvoor – op lokaal en/of regionaal niveau – een plan van aanpak is opgesteld:

 1. Ondermijnende criminaliteit;
 2. Gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime;
 3. Maatschappelijke onrust, radicalisering en polarisatie;
 4. Personen met onbegrepen gedrag;
 5. Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Oost-Brabant

Ook op het niveau van Oost-Brabant werkt Gemert-Bakel samen met de 31 gemeenten in Oost-Brabant, Politie en Openbaar Ministerie. Het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026 vormt de basis voor deze samenwerking. Het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026 beschrijft vijf prioriteiten, welke een (boven)regionale aanpak vergen:

 1. Zorg en Veiligheid;
 2. Digitale Veiligheid;
 3. Maatschappelijke Onrust;
 4. Ondermijning;
 5. Mensenhandel.

Voor het voeren van regie op het lokaal veiligheidsbeleid en het handhaven van de openbare orde en veiligheid, is een goede informatiepositie belangrijk. Zowel kwantitatief vanuit cijfers als kwalitatief vanuit signalen van partners en uit wijken.
We werken grotendeels informatiegestuurd en benutten in- en externe data om minder reactief en op basis van incidenten te acteren en meer te werken vanuit overzicht, trends en ontwikkelingen. Zo willen we aan de voorkant van de problematiek komen. In de komende jaren willen we nog efficiënter en effectiever werken door informatie nog verder te benutten, te analyseren en te combineren.
Door informatiegestuurd te werken kunnen we:

 • Vroegtijdig problemen signaleren;
 • Gericht in gesprek gaan met partners;
 • Gericht maatregelen inzetten;
 • Onderbouwde keuzes maken m.b.t. prioritering en interventies;
 • Capaciteit effectief inzetten.

Voor een effectief veiligheidsbeleid is het van belang dat er een geschikt en volledig pakket aan preventieve en repressieve maatregelen wordt ondernomen.
Er dient een logische opbouw en samenhang te bestaan in de combinatie van die maatregelen. Als gemeente Gemert-Bakel willen we zo veel mogelijk criminaliteit en overlast voorkomen. Daarom zijn preventieve maatregelen voor ons van grote waarde. Daar waar het moet zetten we onze repressieve maatregelen in. Dit doen we om een onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk beperkt te houden. Hierbij wordt, in samenwerking met partners, zowel gebruik gemaakt van bestuurs- als het strafrecht.

Persoonsgerichte aanpak

De gemeente Gemert-Bakel richt zich waar mogelijk op een persoonsgerichte aanpak (PGA). Ook in Gemert-Bakel kennen we personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken. Sommige personen volharden in dit gedrag of ‘groeien door’, vaak in combinatie met gedrags- en psychische problemen, verslaving, etc. Bij PGA staat het individu centraal en werken gemeente, Politie, Openbaar Ministerie en hulpverlening nauw samen om te voorkomen dat dezelfde personen voor problemen blijven zorgen en de juiste hulp kunnen ontvangen.
Een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s) is een succesvolle manier om deze kwetsbare mensen samen met ketenpartners te ondersteunen en mogelijk aan te pakken. Het sociaal domein heeft hier een belangrijke rol. De oplossingen voor veel problematiek op het vlak van openbare orde en veiligheid zitten namelijk in de samenwerking met het sociaal domein.

Wijkgerichte aanpak

Een andere manier om maatwerk te kunnen leveren bij een complex probleem is door middel van wijksturing. Wijksturing, ook wel wijkgericht werken genoemd, is een integrale aanpak die zich richt op het verbeteren van de directe leefomgeving in een bepaalde wijk of buurt in samenwerking met inwoners en ketenpartners. Gemert-Bakel kent dorpen en wijken met elk haar eigen kansen en uitdagingen. Een aanpak op maat doet recht aan de verschillen tussen wijken, buurten en aan de verschillen in zorgen en problemen die de Gemert-Bakelse samenleving ervaart.

Ontwikkelingen gaan snel en zijn niet altijd te voorzien. De vijf prioriteiten / aandachtsvelden zijn dan ook niet in het beton gegoten. Soms kunnen onvoorziene ontwikkelingen ervoor zorgen dat deze verschuiven. De COVID-19-pandemie is hier een duidelijk voorbeeld van. Het is belangrijk dat Gemert-Bakel flexibel genoeg is en op actuele veiligheidsvraagstukken kan inspelen. Dit Veiligheidsplan benoemt daarom vijf prioriteiten / aandachtsvelden, in plaats van strakke kaders. Hierdoor blijft voldoende ruimte om mee te kunnen bewegen met actuele ontwikkelingen en in te spelen op behoeften in een gebied.

Concrete projecten en acties die voortvloeien uit de prioriteiten / aandachtsvelden worden gerapporteerd via de reguliere Planning & Controle Cyclus. Daarnaast worden ontwikkelingen, cijfers en resultaten ten aanzien van (integrale) veiligheid jaarlijks met de gemeenteraad besproken aan de hand van het Uitvoeringsprogramma Veiligheid.

3. Prioriteiten / Aandachtsvelden

In dit Veiligheidsplan staat beschreven wat onze ambities en prioriteiten zijn voor de aankomende jaren. Dit hebben we samengevat in vijf veiligheidsthema’s.
Deze prioriteiten vloeien voort uit onze veiligheidssituaties waarbij we kijken naar de problematiek, de aanpak, ontwikkelingen en de toekomst. Daarnaast zijn ze tot stand gekomen door de Veiligheidsmonitor 2021, het Coalitieakkoord 2022-2026 Gemert-Bakel; Samen Goed Doen en door samenwerking met interne en externe partners. Deze veiligheidsthema’s behoeven extra aandacht qua inzet en capaciteit. Dat wil echter niet zeggen dat er geen oog is voor overige veiligheidsthema’s.
Prioriteiten stellen is nodig, omdat er altijd meer vraagstukken zijn dan beschikbare capaciteit. Dat dwingt ons om scherpe keuzes te maken. De wereld om ons heen verandert snel met wisselende en nieuwe uitdagingen. Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat prioriteiten en werkzaamheden verschuiven. Flexibiliteit is dan van belang om efficiënt en slagvaardig te kunnen optreden.

Gemert-Bakel wil dat inwoners prettig in hun dorpen kunnen wonen. Daarvoor is het belangrijk dat de leefbaarheid in de dorpen op peil wordt gehouden en waar mogelijk wordt verbeterd.

Dit doen we door te investeren in de fysieke kwaliteit van de leefomgeving, maar ook door diverse vorm van overlast in onze dorpen en wijken tegen te gaan. Het tegengaan van overlast is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere taak geworden voor de gemeente. Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat de Politie zich noodgedwongen minder is gaan bezighouden met de aanpak van lichte vormen van overlast en zich verhoudingswijs meer is gaan richten op zwaardere vormen van criminaliteit. Anderzijds zijn de overlastcijfers, zowel in Gemert-Bakel als in de rest van Nederland, de afgelopen tien jaren ook geleidelijk aan gestegen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021). Door deze ontwikkelingen hebben niet alleen de boa’s en andere betrokken teams van de gemeente een steeds grotere rol gekregen op het gebied van leefbaarheid, maar ook andere ketenpartners zoals de woningbouwcorporatie, het welzijnswerk (buurtbemiddeling) en het maatschappelijk werk. De komende jaren zal de aanpak van diverse vormen van overlast, die de leefbaarheid in de dorpen en wijken onder druk zet, hoge prioriteit houden.

Ambitie

Het terugdringen van woonoverlast en het vergroten van de leefbaarheid, door in te zetten op preventie, zorg en repressie.

Wat gaan we doen?

 • Ondermijnende criminaliteit, zorg- en veiligheidsvraagstukken en jeugdoverlast tasten de veiligheid en leefbaarheid aan. Daarom pakken we deze thema’s aan zoals verderop staat beschreven;
 • Bij drugsoverlast brengen we de locaties in kaart, waarna we samen met onze veiligheidspartners specifieke preventie- en repressie-instrumenten inzetten.
 • Bij ernstige vormen van woonoverlast kan er, indien lichtere interventies niet hebben gewerkt, op grond van de Wet aanpak Woonoverlast als ultimum remedium, een specifieke gedragsaanwijzing worden opgelegd aan de huurder en/of verhuurder van de woning, en;
 • Wanneer er sprake is van een eigen woning worden de instrumenten hier specifiek op afgestemd;
 • Onze nadrukkelijke aandacht bij woonoverlast gaat uit naar de veiligheid en leefbaarheid van de slachtoffers van woonoverlast, de omwonenden;
 • Onze boa’s blijven de kleine norm handhaven door als ‘ogen en oren’ te fungeren in de wijken en waar nodig handhavend op te treden;
 • De leefbaarheid in de wijken wordt verder verstrekt, door intensivering van de samenwerking tussen Politie en boa’s;
 • Bij jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit gaan we door middel van vroegsignalering de (kwetsbare) jeugdigen in kaart brengen en monitoren. Door passende instrumenten in te zetten willen we het verder afglijden van jeugdigen voorkomen;
 • Door wijkgericht te werken en dicht bij onze inwoners te staan, kunnen we snel reageren op veiligheids- en leefbaarheidsopgaven.

’’Veroorzakers van overlast worden te vaak gezien als slachtoffer en niet als dader. Daardoor wordt veelal uit het oog verloren dat ook omwonenden van overlastveroorzakers slachtoffer kunnen zijn en eveneens vaak hulp nodig hebben.’’

Burgemeester Michiel van Veen,
Eindhovens Dagblad, december 2021

In Gemert-Bakel willen we dat iedereen mee kan doen aan onze samenleving. We gaan uit van de eigen kracht van inwoners, maar er is ook een groep inwoners die het niet alleen redt en daarom biedt de gemeente hun passende ondersteuning.

Ook vanuit het perspectief van veiligheid is dat van groot belang. Deze groep betreft vaak kwetsbare mensen, die mogelijk een risico kunnen vormen voor zichzelf, de omgeving en de openbare orde en veiligheid. Deze problematieken kunnen ervoor zorgen dat mensen kwetsbaarder zijn om slachtoffer te worden van misbruik of te vervallen in (ondermijnende) criminaliteit. Om de zorg voor kwetsbare mensen en hun omgeving blijvend te verbeteren en bijbehorende veiligheidsproblematiek aan te pakken is intensieve samenwerking tussen zorgprofessionals en veiligheidspartners nodig.
Voorbeelden van thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid:

 • Personen met verward gedrag;
 • Polarisatie en radicalisering;
 • Vreemdelingenhaat;
 • Gewelds- en zedendelicten;
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ambities

 1. Het bekrachtigen van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidsprofessionals. Dit houdt in, het versterken van:
  • Vroeg signalering en preventie;
  • Informatiedeling tussen partners;
  • Het aanreiken van handvatten voor professionals om goed te kunnen samenwerken en tijdig op- en af te schalen.
 2. Het verder tegengaan van veiligheidsproblematiek die wordt veroorzaakt door kwetsbare personen c.q. personen met verward gedrag, door het realiseren van een sluitende aanpak op het gebied van zorg en veiligheid.

Hoe gaan we dat doen?

Organisatie:

we willen de domeinen zorg en veiligheid bestendigen door nog intensiever met elkaar samen te werken aan concrete zorg- en veiligheidsvraagstukken. Er zijn al heel veel stappen gezet, maar we willen in de komende jaren deze synergie van zorg en veiligheid nog verder uitbouwen. Mede hierom is er een Incidentenoverleg waar we samen met de Politie en andere samenwerkingspartners zoals de woningcorporatie en Senzer de gezamenlijke werkagenda bepalen.

Maatwerk:

we blijven inzetten op de persoonsgeboden aanpak van kwetsbare personen die ondersteuning nodig hebben, zoals slachtoffers van mensenhandel of personen met verward gedrag. Hierbij werken we per casus samen met de relevante partners, zoals de Politie, zorg- en hulpverleningsinstanties en de woningcorporatie. Met behulp van een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s) proberen we te voorkomen dat (kwetsbare) mensen overlastgevend of crimineel gedrag vertonen. Dit betreft met name een kleine groep mensen die veel overlast veroorzaken en vaak te maken hebben met meervoudige en complexe problemen, zoals: psychiatrische klachten, verslaving en een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er vaak problemen op andere levensdomeinen, zoals schulden en woonruimteproblemen. Voor deze personen werkt het generieke aanbod aan interventies niet, of niet voldoende, waardoor er in dit soort situaties buiten de gebaande paden dient te worden getreden om tot een oplossing te komen. Dit vraag om goede samenwerking tussen ketenpartners, waarbij een gemeenschappelijk doel essentieel is. Hoe complex en ingewikkeld de casuïstiek ook is, er dient gezamenlijk gekeken te worden naar wat nodig is om vervolgens afspraken te maken over wat kan en wie wat doet.

Dit kan ook betekenen dat organisaties open dienen te staan voor het geven van zorg en aandacht aan personen die mogelijk (net) niet bij hun doelgroep of focus passen. Om dit te realiseren is een sterke regie door de gemeente nodig. Gemert-Bakel ambieert om voor deze casussen een sluitende aanpak te creëren, door nauwer samen te werken met ketenpartners. Zowel het sociaal- als het veiligheidsdomein hebben hier een belangrijke rol in. De oplossingen voor veel problematiek op het vlak van openbare orde en veiligheid zitten namelijk in de samenwerking met het sociaal domein.

Wat doen we nog?

 • We versterken de aanpak van thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid door aan te sluiten bij regionale ontwikkelingen en initiatieven van samenwerkingspartners, zoals het Zorg en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost;
 • We weten wat er speelt in de samenleving, omdat we periodiek in gesprek gaan met vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen in Gemert-Bakel. Hierdoor kunnen we zorgen en signalen ophalen uit netwerken en oppakken met ketenpartners. Dit betreft bijvoorbeeld signalen van polarisatie en radicalisering, maar ook andere signalen worden opgehaald, zoals die van huiselijk geweld. Alle signalen worden serieus geanalyseerd en waar mogelijk vinden interventies plaats;
 • We continueren de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) methodiek als werkwijze in Gemert-Bakel zodat interne en externe partners dezelfde werkwijze hanteren op het gebied van opschalen en afschalen van escalerende sociale problematiek;
 • We maken actief gebruik van de Wet verplichte ggz (Wvggz), indien een casus hierom vraagt.

’’Wanneer je zelf het gevoel hebt dat je geen kant meer op kan, voelt het als een grote opluchting als anderen voor jouw belangen opkomen.’’

Slachtoffer huiselijk geweld, februari 2022

De samenleving digitaliseert. Steeds vaker regelen inwoners, ondernemers en publieke instellingen hun zaken en diensten online. De online wereld biedt veel mogelijkheden en kansen, maar er zijn ook veiligheidsrisico’s zoals de opkomst van digitale criminaliteit.

Digitale criminaliteit bestaat uit cybercrime (criminaliteit met ICT als middel en doelwit) en gedigitaliseerde criminaliteit (ICT wordt gebruikt om ‘traditionele’ vormen van criminaliteit te plegen zoals bedreiging, diefstal of fraude). De gevolgen van digitale criminaliteit op slachtoffers kunnen groot zijn. Niet alleen in de zin van materiële schade en/of vermogensverlies, maar het schaadt ook het vertrouwen van slachtoffers in bekenden, bedrijven en (overheids)instellingen waarvan bijvoorbeeld de naam misbruikt wordt bij oplichting. Veel inwoners en bedrijven kunnen onvoldoende meekomen met de snelle technologische en digitale ontwikkelingen en zijn daarom in toenemende mate vatbaar voor criminaliteit.

Wat gaan we doen?

 • Inzichtelijk maken welke vormen van digitale criminaliteit voor komen in Gemert-Bakel, wie onze kwetsbare inwoners zijn en waar we als gemeente op in kunnen spelen met voorlichting en bewustwording;
 • Kwetsbare doelgroepen informeren en voorlichten over veiligheidsrisico’s die gepaard kunnen gaan met digitalisering (bijvoorbeeld risico’s van sexting). Dit gebeurt onder andere door middel van bewustwordingscampagnes. We gaan verkennen welke rol partners hierbij kunnen innemen;
 • Slachtoffers aansporen om aangifte te doen bij de Politie en hiermee de opsporing van daders kracht bij te zetten;
 • Landelijke en regionale ontwikkelingen en acties volgen en waar van meerwaarde deze inzetten in Gemert-Bakel. Hierbij is samenwerking erg belangrijk. Digitale criminaliteit is immers grensoverschrijdend;
 • Vanuit de crisisorganisatie wordt vaker getraind op crisissen met betrekking tot cybercriminaliteit, zoals een cyberaanval.

’’Ik ben er gewoon met twee voeten ingetrapt; 25.000 euro aan spaargeld kwijt.’’

Slachtoffer digitale oplichting, Eindhovens Dagblad, juli 2020

Ondermijnende criminaliteit is een thema dat de afgelopen jaren een steeds grotere rol heeft ingenomen op zowel de nationale, regionale als lokale agenda. Ondanks dat de georganiseerde misdaad de afgelopen jaren flinke slagen is toegebracht door de georganiseerde overheid, vergt de aanpak van ondermijnende criminaliteit onverminderd onze aandacht.

Bij ondermijnende criminaliteit is er sprake van vermenging van de onder- en bovenwereld, doordat plegers van (georganiseerde) criminaliteit gebruik maken van dezelfde legale diensten en voorzieningen als gewone inwoners voor illegale activiteiten, zoals transportvoorzieningen, financiële en juridische dienstverlening, de vastgoedsector, etc. Ondermijnende criminaliteit is diepgeworteld in de (lokale) samenleving. De combinatie van omvangrijke criminele vermogen en de toegang van zware geweldsmiddelen stelt criminelen in staat om invloed uit de oefenen op de maatschappij en de rechtstaat. Zo ondermijnen zij het gezag van de overheid en vervagen normen en waarden bij bonafide partijen.
Hierdoor kan het de veiligheid, leefbaarheid, economie en onze democratie aantasten. Ondermijnende criminaliteit kent verschillende uitingsvormen. Voorbeelden zijn drugscriminaliteit, fraude, witwaspraktijken, illegale kamerverhuur en mensenhandel. Hoewel ondermijnende criminaliteit vaak niet zichtbaar is, heeft het wel zichtbare gevolgen.
Denk daarbij aan drugsdumpingen, excessief geweld in de openbare ruimte en verwaarlozing van panden.

Ambities

 1. Bestendigen van de informatiepositie zodat we beschikken over een actueel ondermijningsbeeld;
 2. Vergroten van de weerbaarheid; bestuurlijk, ambtelijk en van inwoners en ondernemers;
 3. Bekrachtigen van de lokale en regionale integrale aanpak;
 4. Verminderen van georganiseerde criminaliteit met behulp van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale instrumenten.

Wat gaan we doen?

 • We blijven investeren in het creëren van bewustzijn op verschillende niveaus, zowel bij de gemeente als bij inwoners, ondernemers en ketenpartners. Er wordt handelingsperspectief geboden hoe signalen te herkennen en waar deze te melden. Dit gebeurt door middel van bewustwordingscampagnes, opleidingen en informatiebijeenkomsten;
 • We willen criminele samenwerkingsverbanden verstoren en hier beter zicht op krijgen door gerichter integrale controles uit te voeren in samenwerking met onze partners (onder andere het Peelland Interventie Team (PIT), de Politie, Belastingdienst, het OM en inspectiediensten);
 • We maken actief gebruik van verschillende mogelijkheden van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld Wet Bibob, Opiumwet en Algemene Plaatselijke Verordening) om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan door bestuurlijke maatregelen te nemen tegen criminelen. Hierbij kan gedacht worden aan het sluiten van een drugspand en het opleggen van een last onder dwangsom op persoon aan een drugscrimineel;
 • We bekrachtigen de samenwerking met het RIEC Brabant-Zeeland en de Politie door ondermijningssignalen gestructureerd te verrijken met de informatie vanuit elke partners en een gezamenlijk plan te maken voor interventie via de ondermijningstafel;
 • We bestendigen de informatiepositie door interne en externe informatie, binnen de wettelijke mogelijkheden, bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door de informatie die binnenkomt via Meld Misdaad Anoniem te combineren met informatie van toezicht en handhaving.

Pilot Weerbaar Buitengebied: Gemert-Bakel, ZLTO en OM willen samen criminaliteit in buitengebied tegengaan.
’’Ons grote buitengebied kan een aantrekkelijke plek voor criminelen zijn. Door agrarische ondernemers aan de voorkant te wapenen tegen verkeerde huurders, kunnen we als het toch mis gaat maatwerk toepassen. Maar belangrijker nog: mensen met verkeerde bedoelingen buiten de deur houden.’’

Burgemeester Michiel van Veen, Gemerts Nieuwsblad, december 2021

Onze samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met crisissen en rampen. Denk hierbij aan natuurbranden of extreme weersomstandigheden. Deze crisissen hebben ook een uitwerking op onze gemeente.

Inwoners zien steeds vaker dat er grote incidenten in de gemeente, regio of zelfs in het land plaatsvinden, en verwachten dan dat de overheid deze incidenten adequaat aanpakt. Een gecoördineerde aanpak is dan ook vaak van groot belang; samenwerking met en tussen de diverse veiligheidsdiensten. Zoals Politie, Brandweer, GHOR (Gemeenschappelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen), Veiligheidsregio, maar ook het Openbaar Ministerie en Defensie. Naast deze zogenoemde repressieve kant, speelt de preventieve kant een steeds belangrijkere rol. Met andere woorden: de zelfredzaamheid van inwoners. Hoe kan ik mijzelf voorbereiden op een crises of ramp? Wat moet ik doen ten tijde van een crises of ramp?

Ambities

 1. De samenwerking tussen de diverse veiligheidsdiensten bevorderen, zowel preventief als repressief;
 2. De zelfredzaamheid van inwoners vergroten.

Hoe gaan we dat doen?

 • Opleiden, trainen en oefenen van de gemeentelijke crisisorganisatie. Zowel individueel als in samenwerking met de diverse veiligheidspartners;
 • Campagnes uitrollen die zich richten op het informeren van inwoners, rekening houdend met de verschillende doelgroepen, en het creëren van bewustwording over de risico’s van de directe omgeving en hoe te handelen tijdens een crisis. Hoe niet alleen zichzelf in veiligheid brengen, maar ook mensen die dat niet zelf kunnen.

’’Toen COVID-19 werd geconstateerd bij een nertsenbedrijf in Gemert-Bakel, was onze crisisorganisatie binnen één uurvolledig operationeel. Dat is van cruciaal belang om niet achter de feiten aan te lopen.’’

Ambtenaar Rampenbestrijding, maart 2020