default iconVeiligheid

Er is een risicokaart die een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in uw omgeving laat zien. Bovendien geeft de kaart aan hoe u zich kunt voorbereiden op rampen en crises. U vindt de risico's in uw buurt door in de zoekfunctie uw postcode in te voeren.

WhatsApp-groepen 

In WhatsApp-groepen delen inwoners concrete veiligheidsinformatie over hun eigen buurt. In elke kern in onze gemeente zijn WhatsApp-groepen actief. Inwoners organiseren en beheren de WhatsApp-groepen zelf. Als gemeente en politie faciliteren en ondersteunen we deze vorm van burgerparticipatie van harte! Samen streven we naar een veilige gemeente Gemert-Bakel.

Nieuwe groep starten

Elke kern heeft een contactpersoon. Dus wil je in jouw buurt ook een WhatsApp-groep opzetten?
Lees de flyer stappenplan-en-spelregels-whats-app-groep.
Meld je vervolgens bij de juiste contactpersoon. Die helpt je verder en zorgt voor registratie.

Contactpersonen WhatsApp groepen

Meer informatie

Heb je andere vragen over de Whatsapp-groepen of over veiligheid in het algemeen? Dan kun je mailen naar veiligheid@gemert-bakel.nl of bellen naar telefoonnummer 0492-378500 en vragen naar de ambtenaar openbare orde en veiligheid.

Peelland Interventie Team (PIT)

Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT speelt een belangrijke rol bij de integrale aanpak van de ondermijnende criminaliteit, handhavingsknelpunten en bij overlast.

Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties.

Partners

Het Peelland Interventie Team bestaat uit zes gemeenten, politie Oost-Brabant, de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM), Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO), en Senzer. Zij werken nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, GGD, UWV, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) en de Belastingdienst. Daarnaast staat het team in nauw contact met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en de Taskforce Brabant Zeeland.

Informatie en tips

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 587903 of per e-mail: info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.