Informatiepagina re-activering vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. Op deze pagina plaatsen we namens Defensie informatie over het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken.

 

September 2019
Links naar relevante documenten, aangeleverd door Defensie

https://www.platformparticipatie.nl/binaries/Aanvraagbrief%20met%20toelichting%20MAABI%20aan%20IenM_tcm117-337392.pdf

  • Regeling geluidwering

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008540/2016-07-01

  • Motie Eijsink

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-22.html

  • Kamerbrief geluidbelevingsvlucht

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/06/aanbiedingsbrief-bij-rapport-geluidsbeleving-f-35-ten-opzichte-van-f-16

  • Rapport geluidbelevingsvlucht

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/07/geluidsbeleving-f-35-ten-opzichte-van-f-16

  • Rapport vliegbewegingen Volkel 2018

https://www.defensie.nl/downloads/rapporten/2019/04/01/geluidbelasting-vliegbasis-volkel

 

22 augustus 2019
Persbericht Voordracht dorpsraden voor lid commissie vliegbasis

PDFPersbericht Voordracht dorpsraden voor lid commissie vliegbasis.pdf

 

19 augustus 2019
Documentatie Defensie

Tijdens de extra informatiebijeenkomst van Defensie in Milheeze heeft het ministerie toegezegd documentatie te sturen. Hieronder staan de betreffende stukken. Klik op een link om een bestand te openen. 

PDFNLR-CR-2014-237-VOL-1_15E EINDCONCEPT_clean.pdf
PDFTNO-rapport onderzoek luchtkwaliteit.pdf
Office presentationPresentatie De Peel (01-07-2019).ppt


12 augustus 2019
Extra informatieavond Defensie in Milheeze op 15 augustus

Op verzoek van Dorpsoverleg Milheeze presenteert het Ministerie van Defensie nogmaals de plannen voor re-activering van vliegbasis De Peel. Dus heb je de eerste informatiebijeenkomsten gemist en wil je graag meer weten? Kom dan aanstaande donderdag naar MFA De Schans in Milheeze, aanvang 20.00 uur.

Vanwege de sluitingsdatum voor het indienen van een zienswijze (21 augustus) is deze bijeenkomst op korte termijn gepland.

---

24 juni 2019
Maandagavond 1 juli houdt het Ministerie van Defensie een informatiebijeenkomst over het op termijn weer in gebruik nemen van vliegbasis De Peel.

Inloop om 19.30 uur, start om 20.00 uur bij Dientje Wijn in Gemert.

Vanaf 26 juni ligt ook de conceptnotitie voor de milieueffectrapportage (MER) ter inzage. Daarin wordt de reactivering van de vliegbasis onderzocht op de gevolgen voor het milieu.

Informatiebijeenkomst
Defensie geeft een toelichting op de plannen voor de vliegbasis en voor opzet van een milieueffectrapportage. Ook legt de organisatie op deze avonden uit hoe het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit in elkaar zit en hoe het publiek en andere belanghebbende partijen daarbij worden betrokken. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te te stellen.

Conceptnotitie MER inzien
De conceptnotitie is van 26 juni tot en met 21 augustus 2019 in te zien. Digitaal op de website www.rijksoverheid.nl/depeel.  Wil je de stukken op papier inzien dan kun je terecht bij:

  • Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1, Venray.
  • Provinciehuis, Limburglaan 10, Maastricht
  • Ministerie van Defensie, Plein 4, Den Haag
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99)

Vragen en opmerkingen kun je mailen naar informatiedepeel@mindef.nl.

Mening geven
Wil je reageren op de plannen? Binnen de reactieperiode kun je een zienswijze indienen. Per mail naar HDB.Secretariele.Ondersteuning@mindef.nl of per post naar Ministerie van Defensie, Directie Integraal Beleid MPC 58B, t.a.v. Zienswijze De Peel, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag.

En dan?
De ingediende zienswijzen worden, samen met de reacties van de provincies, de gemeenten en de adviseurs, gebruikt om de definitieve notitie Reikwijdte en Detailniveau te maken. Op basis hiervan wordt het milieueffectrapport voor de militaire luchthaven De Peel opgesteld. Als het MER klaar is, naar verwachting in mei 2020, wordt het samen met het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage gelegd.

foto Vliegbasis De Peel