Vragen t.b.v. de gemeente

Algemeen

Voor het huisvesten van asielzoekers en de maatregelen welke daarvoor genomen moeten worden, dient ook het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Hoe gaan deze procedures verlopen? Betekent een mate van flexibel omgaan met bestemmingsplan, termijnen en procedures dat ook belangen van omwonenden binnen een straal van x meter, ook flexibel worden? In de brief van het COA heeft zij concreet verzocht om medewerking te verlenen aan het realiseren van noodopvang in units op het terrein van de Zorgboog voor minimaal 2 jaar én de realisatie van reguliere opvang voor 5 tot 10 jaar. Omdat de beoogde ontwikkeling in strijd is met het geldende bestemmingsplan is hiervoor een ruimtelijke procedure noodzakelijk. Gezien de ligging van het perceel in de Groenblauwe mantel is voorafgaand aan de procedure afstemming met de provincie noodzakelijk. Afhankelijk van de soort huisvesting is een andere ruimtelijke procedure noodzakelijk:

  • Noodopvang in units: op grond van art 2.12, lid 1 onder a, sub 2 Wabo kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het plaatsen van tijdelijke units op het terrein van de Zorgboog kan op grond van deze regeling middels een omgevingsvergunning tijdelijk (= maximaal 10 jaar) mogelijk gemaakt worden.
  • Regulier opvang in permanente woningen: Om dit mogelijk te maken zijn er tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet twee mogelijkheden:
    • herziening van het bestemmingsplan (Wro);
    • uitgebreide omgevingsvergunning (Wabo). In beide gevallen dient een procedure doorlopen te worden, waarbij de raad een besluit dient te nemen (bestemmingsplan) of een verklaring van geen bedenkingen dient af te geven (uitgebreide omgevingsvergunning.

In beide gevallen dient een procedure doorlopen te worden, waarbij de raad een besluit dient te nemen (bestemmingsplan) of een verklaring van geen bedenkingen dient af te geven (uitgebreide omgevingsvergunning).

Nee. Een dergelijk initiatief moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Dit dient in ieder geval goed onderbouwd te worden met de benodigde onderzoeken waarbij aangetoond wordt dat voldaan wordt aan de wet- en regelgeving

De opvanglocatie voor asielzoekers zal onder verantwoordelijkheid van het COA komen te vallen. Bij het COA zal worden bedongen dat alle ambtelijke inzet vanuit de gemeente wordt gecompenseerd. Of de ambtelijke oplossing in- of extern wordt gezocht is op dit moment nog niet aan te geven. De raad zal periodiek geïnformeerd worden over de stand van zaken.

De gemeenteraad neemt een besluit op basis waarvan het college het COA informeert.

Welke effecten dit plan specifiek voor Bakel heeft, is nog onduidelijk en hangt ook af van de verdere uitwerking van de plannen. Het toevoegen van een woonvoorziening voor 300 bewoners heeft altijd effect op de omgeving, positief en negatief.

In de opvanglocatie biedt het COA, in samenwerking met verschillende (vrijwilligers)organisaties, allerlei activiteiten aan die bijdragen aan een goede dagbesteding. Denk hierbij aan voorlichting, educatie, en allerlei werkzaamheden op de opvanglocatie.

Denk hierbij aan de jeugd die geen huis kunnen kopen omdat het financieel niet te betalen is, mensen die nu met torenhoge energiekosten zitten, mensen die het al zwaar hadden en nu nog zwaarder, boodschappen die steeds duurder worden, zorgverzekeringen die duurder worden, salarissen die niet stijgen etc. Ons lijkt dat hier eerst naar gekeken moet worden voordat we andere landen gaan helpen. We hebben aandacht voor alle economische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande uitdagingen die op ons afkomen. Waar mogelijk kijken we hoe we als gemeente een bijdrage kunnen leveren om deze opgaven het hoofd te bieden. We blijven inzetten op het bouwen van voldoende betaalbare woningen in onze gemeente, zeker ook in het dorp Bakel. Dit neemt niet weg dat asielzoekers recht hebben op opvang. Het COA verwacht op 1 januari 2023 een tekort van zeker 10.000 opvangplekken. Alle gemeenten moeten daarom een steentje bijdragen om voldoende opvangplekken te kunnen realiseren.

Uit ervaring van andere gemeenten blijkt dat het lastig is om afspraken te maken met het COA. Mocht het verzoek gehonoreerd worden dan leggen we duidelijke afspraken vast met het COA in een bestuursovereenkomst.

Stichting de Zorgboog.

Locatie

In de bosrijke locatie liggen op dit moment nog St. Josefheil, de Hospice en het Kabouterbos. Daarnaast zijn er ook diverse bedrijfjes actief en zijn er op die plek inwoners die in verenigingsverband hun activiteiten ontplooien. Bovendien wordt het gebied intensief bezocht door wandelaars en fietsers. Wij zouden graag zien dat deze activiteiten door blijven kunnen gaan en onze inwoners en bezoekers zich veilig blijven voelen om daarnaartoe te gaan.

Als het verzoek gehonoreerd wordt, komt ereen fysieke scheiding tussen de regionale opvanglocatie en de rest van het Zorgboogterrein. Ook krijgt de opvanglocatie een eigen ingang, zodat deze volledig fysiek gescheiden kan opereren van het landgoed / Zorgboogterrein. Daarnaast maken we uiteraard afspraken met het COA over het waarborgen van de veiligheid op en om de opvanglocatie.

Het terrein van de Zorgboog in Bakel is circa 43 hectare groot. Slechts een klein deel hiervan is nodig om de opvanglocatie voor asielzoekers te kunnen realiseren. De al aanwezige activiteiten en voorzieningen op het terrein van de Zorgboog blijven dan ook gewoon bestaan.

Het Zorgboogterrein is gelegen tussen Bakel en Milheeze waar de bewoners zeer waarschijnlijk ook belast gaan worden met de her-activering van vliegbasis de Peel waarbij de kernen van Bakel en Milheeze recht onder de startbaan liggen. We vragen ons af of het redelijk is om de inwoners van Bakel en Milheeze nog eens extra te belasten met de huisvesting van 300 asielzoekers.

Dit is onderdeel van de standaard toetsing bij de vergunningverlening.

Voor zover wij hebben begrepen, zullen de asielzoekers voorlopig niet gehuisvest worden in de Jan de Wit Kliniek maar in woonunits.

Het landgoed is groot, gedeeltelijk niet in gebruik en beschikt over de nodige voorzieningen.

De Zorgboog heeft in een principeverzoek haar plannen toegelicht voor wonen, welzijn en zorg op het Zorgboogterrein. Omdat in deze nieuwe plannen ook eigen inwoners een plek zouden kunnen krijgen, stuit dit op negatieve reacties binnen Bakel en Milheeze.

Gaat het principeverzoek hiermee voor minimaal 10 jaar de ijskast in en daarmee woningen voor onze inwoners en zorg voor de regio? Of kunnen deze plannen toch doorgaan? Zo ja, in welke vorm en binnen welk tijdsbestek? Het landgoed is heel groot en de herontwikkeling hiervan loopt parallel met de eventuele realisatie van een regionale opvanglocatie. De regionale opvanglocatie zal slechts op een beperkt gedeelte van het landgoed komen en staat de herontwikkeling van het landgoed niet in de weg. Overigens gaan we niet alleen woningen bouwen in Bakel op het landgoed, maar ook op andere locaties.

Ja. de locaties Rooije Asch en Zandstraat zijn eerder ook aangeboden door de eigenaren van deze locaties.

Tot nu toe niet. Wij reageren eerst op het verzoek dat het COA aan ons heeft gedaan.

Het verzoek spitst zich toe op deze locatie. Het landgoed is groot, gedeeltelijk niet in gebruik en beschikt over de nodige voorzieningen. Daar vormen wij een oordeel over.

Aantal en termijn

Over het aantal op te vangen asielzoekers maken we sluitende afspraken met het COA in een bestuursovereenkomst.

Veiligheid

Indien het besluit luidt om medewerking te verlenen aan het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers, wordt dit nader uitgewerkt door het COA, de politie en de gemeente.

Ja. Dit is niet de eerste locatie die het COA realiseert en de geuite zorgen zijn niet uniek. Wij vertrouwen er op dat we in goed en open overleg met elkaar tot oplossingen komen.

Indien het besluit luidt om medewerking te verlenen aan het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers zijn de gemeente, de politie en het COA verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid.

Indien het besluit luidt om medewerking te verlenen aan het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers, is er een voorwaarde dat het op een veilige manier gebeurd. Hier geeft de politie advies over.

Onderwijs

Op welke locatie het onderwijs plaats gaat vinden, dient nog uitgewerkt te worden. De bekostiging van de huisvesting wordt geregeld in het uitwerkingsakkoord tussen Rijk en Gemeente Gemert-Bakel, waarbij het uitgangspunt is dat het rijk de extra kosten voor het onderwijs draagt.

Zie antwoord voorgaande vraag. Er is nog geen inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden wat betreft onderwijs. Het eventuele leerlingenvervoer wordt hierop afgestemd.

Op dit moment is nog niet inzichtelijk op welke manier het onderwijs voor de kinderen vanuit de opvanglocatie georganiseerd wordt. Ook de eventuele gevolgen voor de Bakelse jeugd zijn op dit moment nog heel moeilijk in beeld te brengen.

De bekostiging van de huisvesting wordt geregeld in het uitwerkingsakkoord tussen Rijk en Gemeente Gemert-Bakel. Op welke locatie het onderwijs plaats gaat vinden dient nog uitgewerkt te worden.

Met name wanneer meerdere niet-Nederlands sprekende kinderen ook onderwijs moeten volgen. Hoe borgen we dan dat de overige leerlingen voldoende aandacht krijgen en het niveau van het onderwijs niet daalt? Of volgen deze kinderen dan buiten Bakel onderwijs De kwaliteit van het onderwijsaanbod staat los van de kinderen in de klas. De verdeling voor de kinderen in de klas is ook in de huidige situatie een continue aandachtspunt.

Relatie met reguliere woningbouw

De gemeente Gemert-Bakel geeft voorrang aan projecten om tot versnelling van de woningbouw te komen. Zo ook aan een aantal woningbouwplannen in Bakel. Naast Landgoed Bakel gaat het hier om de projecten Roessel 2, Roessel 6 en Hooghland. Binnen deze plannen wordt een groot aantal woningen ontwikkeld voor diverse doelgroepen, waaronder eigen inwoners.

De asielzoekers zullen opgevangen worden in een opvanglocatie, in eerste instantie in tijdelijke units en daarna mogelijk in permanente gebouwen. Deze permanente gebouwen zijn geschikt als normale woningen nadat de opvanglocatie wordt gesloten. Het gaat dus om een duurzame investering. Omdat de opvanglocatie slechts een klein deel van het terrein van de Zorgboog zal beslaan, kunnen de plannen van de Zorgboog voor herontwikkeling van het landgoed met circa 200 woningen parallel ontwikkeld worden.

De opvanglocatie beslaat slechts een klein deel van het terrein van de Zorgboog. De plannen van de Zorgboog voor herontwikkeling van het landgoed met circa 200 woningen kan dus parallel hieraan ontwikkeld worden. Daarnaast zijn er nog verschillende andere woningbouwplannen in Bakel in ontwikkeling.

Waardedaling woningen

Als de gemeente een planologisch besluit, zoals een wijziging van een bestemmingsplan, neemt, waardoor waardevermindering van bestaande woningen optreedt, dan kan de eigenaar van zo’n woning bij de gemeente vragen om vergoeding van deze zogenaamde planschade.

Communicatie

Nadat de antwoorden van alle partijen binnen zijn (verzocht is uiterlijk 8 november a.s.) hebben alle fracties aangegeven een raadsvergadering in te willen plannen waarin de raad zijn wensen en bedenkingen kan bepalen en bespreken. Binnen 3 weken na ontvangst van de antwoorden wordt er een raadsvergadering uitgeschreven die nog dit jaar plaats zal vinden.

De Dorpspartij gaat er van uit dat de procedure er verder in voorziet dat het college een collegebesluit eerst ter goedkeuring voor legt aan de gemeenteraad van Gemert-Bakel.

Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat hun wensen en bedenkingen meegenomen worden in de besluitvorming en dat kan alleen als er ook op gereageerd wordt. Ook zien wij graag een overzicht van alle reacties die ingeleverd zijn.

Alle briefjes die ingeleverd zijn op de inloopbijeenkomst van 11 oktober in Bakel worden bewaard. En de wensen en bedenkingen die hieruit voortkomen zijn verwerkt in de lijst met vragen die gesteld zijn aan de betrokken partijen. Daarnaast zijn alle reacties in beeld gebracht in een overzicht welke gepubliceerd is op de website van de gemeente.

Een dergelijk belangrijk thema verdient een open en transparant debat, waarin elk politieke partij haar wensen en bedenkingen kan toelichten.

Nadat de antwoorden van alle partijen binnen zijn (verzocht is uiterlijk 8 november a.s.) hebben alle fracties aangegeven een raadsvergadering in te willen plannen waarin de raad zijn wensen en bedenkingen kan bepalen en bespreken. Binnen 3 weken na ontvangst van de antwoorden wordt er een raadsvergadering uitgeschreven die nog dit jaar plaats zal vinden.

Die bereidheid heeft het college zeker, maar wij vinden het onverantwoord om om die reden nu geen actie te ondernemen en onze verantwoordelijkheid te nemen.

Zie antwoord op vorige vraag.

Als de regionale opvanglocatie er komt, zal er vanuit de gemeente een vast aanspreekpunt zijn waar men terecht kan met vragen.