Groene Kaart

Voor het kappen van bomen of (delen van) houtopstanden op de Groene Kaart is een ontheffing nodig. Ook voor het kappen van een boom binnen de structuurlijnen en groenvlakken zoals aangegeven op de Groene Kaart is een ontheffing nodig. Als de aanvraag voor kap ingediend wordt omdat instandhouding van de boom niet langer verantwoord lijkt dan is aanvullend een rapportage noodzakelijk. Uit deze rapportage, opgesteld door een boomdeskundige (minimaal ETW gecertificeerd), blijkt dat de boom niet veilig in stand gehouden kan worden. Daarnaast blijft het nodig om voor het kappen van een boom of houtopstand het bestemmingsplan te controleren om te bepalen of een omgevingsvergunning nodig is.
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Uitleg Groene Kaart

Waardevolle bomen en bijzondere houtopstanden zijn een kostbaar bezit. Ze zijn speciaal door hun hoge leeftijd, schoonheid of zeldzaamheid. Ze staan vaak op bijzondere plekken en zijn beeldbepalend in hun omgeving. Om deze houtopstanden te beschermen en te behouden heeft de gemeente Gemert-Bakel een Groene Kaart.

De Groene Kaart blijft in ontwikkeling. De groenvlakken en bomen/beplantingslinten van de gemeente binnen de kernen worden nog op kaart verwerkt.

De Groene Kaart is digitaal beschikbaar via Groene Kaart Gemert-Bakelexterne-link-icoon

Omgevingsvergunning is nodig voor

Voor het kappen van bomen of (delen van) houtopstanden op de Groene Kaart is een ontheffing nodig. Ook voor het kappen van een boom binnen de structuurlijnen en groenvlakken zoals aangegeven op de Groene Kaart is een ontheffing nodig.

Als de aanvraag voor kap ingediend wordt omdat instandhouding van de boom niet langer verantwoord lijkt dan is aanvullend een rapportage noodzakelijk. Uit deze rapportage, opgesteld door een boomdeskundige (minimaal ETW gecertificeerd), blijkt dat de boom niet veilig in stand gehouden kan worden.

Daarnaast blijft het nodig om voor het kappen van een boom of houtopstand het bestemmingsplan te controleren om te bepalen of een omgevingsvergunning nodig is.

Legeskosten

De leges voor een omgevingsvergunning voor kappen
ProductKosten
 Omgevingsvergunning kappen bomen€ 172,60

Bomenverordening

Voor bomen die op de Groene Kaart staan wordt slechts in uitzonderingsgevallen een ontheffing voor kap verleend.
De precieze voorwaarden kunt u in de Bomenverordeningexterne-link-icoon terugvinden.

Bijdrageregeling

Als tegemoetkoming in de kosten van onderhoud van uw waardevolle boom heeft de gemeente een bijdrageregeling opgesteld. In het kort komt het neer op een bijdrage voor een aantal werkzaamheden gericht op het duurzaam behoud van de boom. De bijdrage is 50% van de kosten. U dient vóór uitvoering van de werkzaamheden een gespecificeerde offerte te overleggen met de gemeente. Na goedkeuring kunt u de werkzaamheden laten uitvoeren. Zodra de uitvoering gereed is kunt u het verzoek voor bijdrage met de originele rekening en betalingsbewijs indienen.

Voor een waardevolle boom op de Groene Kaart kunt u, vanaf januari 2019, gebruik maken van deze regeling. De voorwaarden kunt u in de bijdrageregelingexterne-link-icoon terugvinden.

Het aanvraagformulier voor een bijdrage vindt u hierexterne-link-icoon.

Groene kaart

Kaart van waardevolle bomen en bijzondere houtopstanden in Gemert-Bakel

Broedseizoen vogels

Probeer werkzaamheden aan bomen zoveel mogelijk tussen half augustus en half februari in te plannen. Dit is de minst kwetsbare periode voor broedvogels. De meeste vogels in dorpen, steden en bossen broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli.

Afstand tot de erfgrens

De afstand van houtopstanden tot de erfgrens (als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek) is in de gemeente Gemert-Bakel vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heesters en heggen.

Beleidsregels bijdrageregeling waardevolle bomen

Aanvragen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket onlineexterne-link-icoon. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Inwoners kunnen een aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post).

Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Postadres gemeente

Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Doorlooptijd

Indien het enkel een omgevingsvergunning met de activiteit ‘uitvoeren van een werk’ betreft is een reguliere procedure van toepassing. Wanneer er meerdere activiteiten van toepassing zijn, kan het ook om een uitgebreide procedure gaan.