Reactienota- Gezonde basis voor vitale dorpen en buitengebied

Gezonde basis voor vitale dorpen en buitengebied

Groenstructuur- en beleidsplan

Versie 75% 31 mei 2023

Definitief, vastgesteld op 26 september 2023

Inleiding

We zijn blij met alle reacties en bedanken alle insprekers voor hun inbreng op het concept groenstructuur- en beleidsplan.

Van 19 juni tot 3 juli kon iedereen een inspraakreactie indienen op het concept groenstructuur- en beleidsplan ‘Gezonde basis voor vitale dorpen en buitengebied’. Wij hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties opgeroepen mee te helpen om het groenplan nog beter te maken door te reageren op het concept plan.

De participatie is op verschillende manieren vormgegeven. We zijn gestart met het organiseren van werksessies voor maatschappelijke organisaties en raads- en commissieleden. Vervolgens hebben we met behulp van Swipocratie de mening en ideeën van onze inwoners opgehaald en is er een inloopavond georganiseerd in zowel Bakel als Gemert. Uit al deze informatie is het concept groenplan gevormd.

Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten nemen van het concept groenplan en om met de reacties en ideeën het concept te verbeteren, is aan stakeholders via de mail gevraagd om te reageren. Inwoners en andere belangstellenden zijn via de gemeentelijke rubriek in Gemerts Nieuwsblad en gemeentelijke socials opgeroepen te reageren.

De webpagina waarop het groenplan is te raadplegen is tijdens de inspraakperiode 444 keer door unieke bezoekers bezocht en het rapport is 514 keer weergegeven. Er is door 22 insprekers een reactie of idee ingediend. Van de 25 maatschappelijke organisaties is door 10 organisaties het concept rapport gedownload en is er door 3 organisatie een inspraakreactie gegeven.

Om de inspraakreacties en de beantwoording zo overzichtelijk mogelijk te houden hebben we de reacties per inspreker samengevat. Achter elke reactie is het nummer van inspreker weergegeven. Daarachter is ons antwoord op de reactie terug te vinden. Hieronder vindt u de inspraakreacties zoals we die in chronologische volgorde hebben ontvangen.

ReactieInsprekerBeantwoording

Inspreker geeft aan dat de ligging van de Landmeersche Loop op kaart bladzijde 31 niet juist is.

Verder geeft inspreker aan dat hij twijfelt over de juiste weergave van de opgenomen waterbergingsgebieden in Handel en kan zich vinden in de weergave over het zoekgebied voor waterberging in het noorden van Handel en het behoud van particulier bos als gewenste ontwikkeling.

Bij ontwikkeling in het buitengebied is volgens de handreiking kwaliteitsverbetering landschap een landschappelijke inpassing vereist. Inspreker vraagt zich af of de gemeente in aansluiting op een dergelijke inpassing in het kader van de ambitie uit dit concept rapport, daar waar mogelijk, aanvullend en aansluitend in de openbare ruimte extra groen toevoegt. Als voorbeeld wordt genoemd het plaatsen van een heg of haag op de erfafscheiding
1

We passen de kaart aan. De Landmeersche Loop is noordelijker gelegen dan nu op kaart is aangegeven.

De op de kaart (blz. 50) aangegeven locaties voor waterberging komen overeen met de locaties zoals opgenomen in het hemelwaterstructuurplan.

In situaties waar een heg/haag in aansluiting op het landschappelijke inpassingsplan op de erfgrens een hekwerk kan voorkomen, staat het initiatiefnemer vrij om in overleg met de gemeente hiertoe een voorstel te doen. De gemeente probeert altijd bij de beoordeling van de plannen alert te zijn op dergelijke kansen.

Inspreker is van mening dat het plan heel breed wordt aangevlogen en dat er hoge en heldere ambities gesteld zijn waarbij het erg mooi is als de hoge ambities behaald worden. Goed ook om te lezen dat de inwoners van de gemeente er welwillend tegenover lijken te staan.

Verder vindt inspreker de opzet van het rapport prima en is benieuwd naar de vervolgstappen, de uitvoeringsagenda met de planning voor de inrichting van de nog-niet gerealiseerde natuur (dat binnen het Natuurnetwerk valt).

Inspreker informeert of we nog grote knelpunten verwachten.

2

De uitwerking van het plan in een uitvoeringsprogramma met ontwikkelingen en maatregelen is de volgende stap die we nemen. Het plan inclusief uitvoeringsprogramma wordt aan onze gemeenteraad voorgelegd.

We verwachten zeker nog enkele knelpunten, met name voor de zoekgebieden voor nieuwe natuur en bossen (Rijks- en provinciale opgaven) als ook onze eigen wensen.

Voor wat betreft de ecologische verbindingszones is er inmiddels al veel gerealiseerd (circa 85 % van de EVZ is gerealiseerd). De resterende opgaven blijken meer tijd te vragen voordat tot uitvoering kan worden overgegaan.

Daarnaast zal voor en door veel van de ruimtelijke opgaven (onder andere voor natuur, klimaat, woningbouw en energietransitie) gelden dat de beschikbare ruimte/grond een beperkende factor kan zijn en voor knelpunten kan zorgen.

Een goede samenwerking met stakeholders zoals de provincie, waterschap en het Groenontwikkelfonds Brabant blijft een belangrijke voorwaarde voor succesvolle realisatie.

Inspreker informeert wie de Groene Kaart actueel houdt. Tevens geeft inspreker aan dat de gemeente veel jonge bomen plant maar dat de nazorg zoals water geven niet toereikend/onvoldoende is.

Inspreker vraagt verder aandacht om in Handel bewoners te stimuleren om de tuin te vergroenen.

Inspreker geeft aan dat de Landmeersche Loop regelmatig droog valt. Dit is zeker voor het leven in de beek en de wateraanvoer naar de poel bij Natuurcentrum de Specht erg ongewenst. Bij melding aan Waterschap Aa en Maas wordt hier adequaat op gereageerd maar continuïteit ontbreekt. Kan de gemeente het Waterschap vragen om continuïteit?
3

De gemeente is verantwoordelijk voor het actueel houden van de Groene Kaart. Actualisatie van de Groene Kaart, Bomenverordening en Bijdrage waardevolle bomen staat gepland voor 2023-2024.

Voordat er nieuwe/jonge bomen aangeplant worden, zorgen we voor een goede start door de groeiplaats van de bomen te voorzien van bomengrond. Daarnaast geven we de jonge bomen tot 3 jaar na aanplant water om de aangroei te laten slagen. Omdat de bomen in droge periodes zelf nog niet voldoende water kunnen vinden, is water geven de eerste drie jaar noodzakelijk. We doen ons best om zoveel mogelijk aanplant te behouden en zijn ons ervan bewust dat het niet altijd slaagt.

Om het verstenen van de (openbare) ruimte tegen te gaan wordt bij renovaties van de openbare ruimte ingezet op het vergroenen van de ruimte. Naast gemeentelijk eigendom willen we ook onze inwoners enthousiasmeren om te vergroenen. Hiervoor willen we onder andere aansluiten bij stichting Steenbreek. Zij kunnen ons helpen met de communicatie en het enthousiasmeren van onze inwoners.

Het Waterschap is bekend met de situatie bij de Landmeersche Loop. We hebben de situatie aan het waterschap voorgelegd. Het waterschap probeert om continu water in al haar waterlopen te houden. De Landmeersche Loop krijgt tijdens droogte voorrang vanwege de natuurstatus, maar ligt (net als veel andere waterlopen) op zandgrond en bij een lange periode van droogte is sprake van schaarste. Er zijn maatregelen getroffen om het water ter plekke vast te houden en om het water zo efficiënt mogelijk bij de Landmeersche Loop te krijgen. Hierin werken het Waterschap en de gemeente ook samen. Beide beheerders doen wat in hun macht ligt om de Landmeersche Loop zo lang mogelijk van water te voorzien.

Voor meer informatie over water verwijzen wij inspreker naar:

Informatie Watersysteem (arcgis.com)externe-link-icoon

Aangegeven wordt dat eerdere input grotendeels is verwerkt in deze versie. Verder is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met klimaatverandering en het aanpassen van de openbare ruimte bijvoorbeeld door parkeerplaatsen uit te voeren in grasbetontegels, wadi’s aan te leggen en deze zoveel mogelijk te combineren met speelobjecten, waarbij wel gedacht moet worden aan veiligheid van o.a. kinderen.

Inspreker vindt het belangrijk dat de gemeente als geheel herkenbaar is door zelfde beplantingssoorten en materialen (bijvoorbeeld banken en zitjes) terug laten komen “ook in de kerkdorpen”, of de eigen identiteit per kerkdorp te benadrukken, bijvoorbeeld in beplantingskeuze aangezien de grondsoort per kerkdorp verschillend kan zijn.

De keuze van boomsoort is belangrijk i.v.m. de overlast ten aanzien van bloei, blad en rupsen / luizen.

Verder wordt aangegeven dat het goed is om de bewoners te betrekken bij aanleg en onderhoud.

4

We zijn ons zeer bewust van de klimaatverandering. Maatregelen als grasbetontegels en wadi’s worden al in onze gemeente toegepast. Naast klimaatverandering zien we ons ook voor andere opgaven gesteld, denk aan energietransitie en woningbouwopgave. We denken dat het (openbare) groen een bijdrage aan deze opgaven kan leveren door voldoende, duurzaam en toegankelijk groen voor ieder inwoner.

We betrekken inwoners bij renovaties of ontwikkelingen door het organiseren van inloopbijeenkomsten of bewonersavonden. Ook wordt regelmatig aandacht besteed aan algemene specifiekere onderwerpen via het Gemerts Nieuwsblad, zoals maaien openbare grasvelden in relatie tot verbeteren biodiversiteit.

Voor het gebruik van materialen wordt per situatie een afweging gemaakt wat waar toegepast wordt. Identiteit/cultuurhistorie wordt daarbij altijd meegewogen.

Voor het bepalen van beplanting streven we naar het hebben en houden van gezonde planten. Hiervoor vormt de bodem een belangrijk uitgangspunt.

Het is zeker belangrijk om de juiste keuze te maken bij aanplant van bomen om hinder te voorkomen. Bomen worden geplant voor een lange periode waarbij het nut (en belang) van de boom met de jaren toeneemt.

Inspreker geeft aan blij te zijn met de serieuze plannen voor het verder vergroenen van de gemeente met ecoroutes, bomen, planten en, wadi’s.

Daarnaast meldt inspreker dat het goed zou zijn als de gemeente, naast waterschap en provincie, zoveel mogelijk boeren in de omgeving ervan kan overtuigen dat het gebruik van minder landbouwgif, kunstmest en glyfosaat écht bij zou dragen aan meer biodiversiteit, dat de grondwaterstand omhoog kan en om veel minder vee te houden, voor gezonde lucht met minder stikstof .

Aangegeven wordt dat de asfaltpaden tussen rijen garages achter huizen in vooral Molenbroek vergroend kunnen worden.

Opgemerkt wordt dat er in de bossen op Stippelberg gecrost wordt met overlast voor mens en dier. 
5

We willen een prettige en gezonde leefomgeving bieden aan onze inwoners. Dit doen we onder andere door uitwerking te geven aan het groenbeleid.

We willen samen met onze inwoners het groen in onze gemeente versterken tot een waardevol robuust groen netwerk waarmee de biodiversiteit wordt vergroot. In het buitengebied door aanplant van kleinschalige landschapselementen zoals houtsingels, extensief beheerde bermen maar ook kruidenrijke randen rond agrarische velden. Dit zien we als een opgave, niet alleen voor boeren maar voor ons allemaal.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt nu bepaald vanuit rijksbeleid. Met de uitwerking van omgevingswet wordt dit vastgelegd in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Voor het onderhoud van de openbare ruimte worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Ten aanzien van de opmerking over het vergroenen van asfaltpaden kunnen we aangegeven dat in 2023 een aantal van de genoemde asfaltpaden omgevormd zijn door aanplant van hagen, gevelgroen en aanleg van groenvakken. Het blijft echter lastig om deze paden te vergroenen aangezien de ruimte beperkt is en er ook garages aan de paden ontsloten worden. Naast het vergroenen is in een aantal paden het asfalt vervangen door grasbetonstenen.

Het illegaal motorcrossen in en om het gebied de Stippelberg is een bekend probleem. De Stippelberg is eigendom van Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer die in principe het toezicht op hun terreinen zelf regelen. In de omliggende Gemeentebossen houden we sowieso toezicht op illegalen crossen en treden we op waar kan.

Inspreker informeert op welke wijze de verhoogde ambitie voor groenonderhoud (bladzijde 21) wordt vertaald bij nieuwe aanplant van openbare gebieden. Gevraagd wordt naar het type groen dat aangeplant wordt, omdat dit direct invloed heeft op het onderhoudsniveau. Daarnaast op welke wijze kan de burger de gemeente hierop toetsen of aanspreken.

Inspreker geeft aan dat het voor ontwikkelaars prettig is om vooraf duidelijk te hebben welke boomsoorten in de openbare ruimte gewenst zijn. Deze suggestie geldt ook voor al het overige groen dat aangeplant dient te worden bij het inrichten van de openbare gebieden.

Inspreker geeft aan dat op blz. 45 Bakel genoemd wordt terwijl het over Gemert gaat. Er zou Gemert moeten staan.

Algemeen vraagt inspreker zich af welke rol de gemeente in dit beleid neemt. Ziet ze zichzelf als toetser of als adviseur? In de huidige situatie is de gemeente vaak de toetser maar het zou naar insprekers mening sterker zijn dat de gemeente op momenten ook kiest om de rol als adviseur op zich te nemen. (sluit aan op principe 2)

De groennorm in Gemert-Bakel is 75m2 per woningen. Deze staat onder druk bij inbreidingslocaties. Inspreker vraagt op welke wijze deze anders in te bedden is in dit nieuwe groenbeleid.

6

We geven invulling aan de ambitie door bij aanleg van groen duidelijk te hebben wat het beoogde gebruik/functie van de specifieke plek is en aan welke opgave het groen dient te voldoen naast het vergroten van de biodiversiteit. De uitgangspunten zijn verwoord in het groenstructuur- en beleidsplan.

Door inwoners bij de (her)inrichting van de woonomgeving te betrekken, maken we samen de woonomgeving aantrekkelijker. Het toetsen en aanspreken vindt daarmee meer aan de voorkant plaats.

In veel ontwikkelingen wordt de openbare ruimte t.z.t. aan de gemeente overgedragen. Om ervoor te zorgen dat de gekozen boomsoort en ook plantsoorten passen bij de bodem, beschikbare ruimte en het gewenste beeld, en extra beheer- of onderhoudsmaatregelen in een later stadium niet nodig zijn, wordt in de plannen ‘slechts’ aangegeven welke verschijningsvorm van de boom of groenstrook voor ogen staat. Bij de uitwerking wordt samen met/door de gemeente de gewenste boomsoort bepaald.

Het is bijna niet mogelijk om vooraf een generieke lijst op te nemen als de omstandigheden niet bekend zijn. We zijn altijd bereid om mee te denken bij ontwikkeling van een beplantingsplan.

We passen de tekst aan en veranderen Bakel in Gemert

Voorheen heeft de gemeente de rol van adviseur bij ontwikkelingen vervuld. Indertijd is dat veranderd naar een rol als toetser. Dit heeft ons inziens vooral te maken met de tijdsgeest.

Aangezien we als samenleving belang hebben bij een duurzame inrichting van de fysieke leefomgeving én de openbare ruimte, zodat onnodige kosten ook voor de toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen, wordt vooraf een programma van eisen opgesteld waarna een verdere uitwerking volgt die wordt verfijnd. Bij het toetsen van de plannen worden onvolkomenheden aangegeven met een duidelijke afweging en waar mogelijk van advies voorzien.

Het groenstructuur- en beleidsplan geeft de ambitie van de gemeente ten aanzien van groen weer. Het is een richtinggevend document. De actualisatie van de groennorm vormt een verdere uitwerking naar aanleiding van dit document/rapport.

Inspreker geeft aan dat het belangrijk is om de gemeentelijke groenstroken in straten niet te verharden, maar als groen te behouden en goed te onderhouden. Een oprit is acceptabel om aan te leggen, maar te veel verharden geeft ook problemen met regenval.

7

We zijn terughoudend in het verkopen van groenstroken en in het verharden van groenstroken. Bij herinrichtingen en renovaties van straten is het uitgangspunt om het oppervlak aan verharding te verminderen en meer groenvakken aan te leggen. Ook gezien de grote opgaven waarvoor we staan ten aanzien van klimaatveranderingen.

In de meeste situaties is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbare groen. De laatste jaren liggen de groenvakken er niet altijd bij zoals gewenst, deels vanwege het weer (zowel bij extreme droogte of bij warm en nat weer) en structurele onderbezetting bij de aannemer. Om het onderhoud van de groenvakken op het gewenste beeld te houden, wordt nog naar een oplossing gezocht.

Inspreker juicht elke vorm van groen in woonwijken en straten toe. Inspreker geeft aan dat veel moderne projecten een verbetering zijn maar dat dit niet altijd zo is. Een aantal positieve locaties (rondweg Oost-om en Heg) wordt door inspreker aangegeven evenals een aantal minder positieve plekken. Bij de positieve locaties is de oproep vooral voor meer wilde bloemen en om de natuur zijn gang te laten gaan.

Aandachtspunten zijn volgens inspreker de aanplant van prikplanten (Slenk) en de gevolgen voor het verkeer bij het vergroenen van de Vondellaan.

Verder wil inspreker een oproep doen om het verstenen van de voortuinen tegen te gaan. Als suggestie wordt aangegeven dat de gemeente mensen kan helpen door tips over verschillende onderhoudsvrije en toch mooie planten te geven. Wellicht worden mensen geholpen door bloemzaad of beplanting uit te delen.

Inspreker geeft aan dat op bladzijde 45 Bakel genoemd wordt terwijl het over Gemert gaat. Er zou Gemert moeten staan.

8

Groen kan bijdragen aan een prettige leefomgeving. Waar mogelijk realiseren we, met de herinrichting van openbare ruimte, meer ruimte voor groen. Helaas is dit niet overal mogelijk. Daarnaast zetten we voor de invulling van groenvakken in op het vergroten van de biodiversiteit. In veel gevallen kan dit door de natuur meer zijn gang te laten gaan. Voor het bepalen van de soort beplanting streven we naar het hebben en houden van gezonde planten en diverse soorten in overeenstemming met de locatie/gebruik.

Om het openbare groen duurzaam te kunnen onderhouden maken we steeds meer gebruik van de planten die van nature in het gebied voorkomen. Dit zorgt voor groen dat beter bestand is tegen de huidige weersomstandigheden.

Met de herinrichting van de Vondellaan is deze zodanig aangepast om onnodig autoverkeer door de kern Gemert te weren, verstening tegen te gaan en zo meer ruimte voor groen te realiseren. Met de aanleg van de Noord-om is indertijd met de provincie afgesproken dat de gemeente ervoor zou zorgen dat de hoofdwegen in de kern worden afgewaardeerd (waardoor de snelheid op deze wegen naar beneden kan worden/is aangepast). Het doorgaande verkeer wordt dan verleid om de Noord-Om te gebruiken. De provincie is bezig om ervoor te zorgen dat de capaciteit van de randwegen wordt vergroot (door het vergroten van rotondes) om de doorstroming te bevorderen.

Om het verstenen van de (openbare) ruimte tegen te gaan, wordt bij renovaties van de openbare ruimte ingezet op het vergroenen van de ruimte. Naast gemeentelijk eigendom willen we ook onze inwoners enthousiasmeren om te vergroenen. Hiervoor willen we onder andere aansluiten bij stichting Steenbreek. Zij kunnen ons helpen met de communicatie en het enthousiasmeren van onze inwoners.

We passen de tekst aan en veranderen Bakel in Gemert.

Inspreker is van menig dat er veel bomen gekapt worden. Verzocht wordt om een bomengroep op te richten die de kapaanvragen vervolgens beoordeeld.

Daarnaast is inspreker van mening dat de bomen onvoldoende zorgvuldig gesnoeid worden. Als voorbeeld worden de

Molenakkerstraat en de kom van Handel genoemd.

Inspreker doet een oproep om bestaande beplanting bij ontwikkelingen/woningbouw zoveel mogelijk te sparen bijvoorbeeld door agrarische gronden te bebouwen of om de beplanting te behouden bij bouw.

Ook vindt inspreker dat er gezorgd moet worden voor meer groen en recreatieruimte bij woningbouw. Leg geen weg aan langs het Kinderbos. Voor aanleg van deze weg wordt groen opgeofferd en de rust verstoord.
9

Het grote aantal te kappen bomen heeft vooral betrekking op bomen in eigendom van de gemeente. We hebben ca. 45.000 bomen in eigendom. Om de veiligheid te waarborgen wordt er minstens elke drie jaar een veiligheidscontrole op ons bomenbestand uitgevoerd. Helaas blijkt elk jaar een deel van ons bomenbestand onvoldoende veilig. Voor deze bomen wordt, op een duurzame manier met voldoende groeiruimte, nieuwe bomen aangeplant.

Het beoordelen van kapaanvragen is een reguliere taak van de gemeente waarbij een onafhankelijke bomengroep de gemeente kan adviseren. In 2018 lag er al een wens om een onafhankelijke bomengroep op te richten. Helaas bleek hiervoor onvoldoende belangstelling. We staan open voor een gesprek met een gemeentelijke bomengroep.

We denken dat de bomen zorgvuldig gesnoeid zijn. De bomen zijn in het verleden geknot en om de bomen veilig te houden moeten we ze ongeveer elke 6 jaar blijven knotten. Bij een dergelijke rigoureuze ingreep geeft de boom een reactie en maakt veel stamschot dat vervolgens verwijderd wordt.

Het behoud van groen bij ontwikkelingen wordt zorgvuldig beoordeeld. Voorafgaand aan de uitwerking van een ontwikkeling worden de waarden en kwaliteiten in het gebied geïnventariseerd. Hiermee wordt bij de verdere uitwerking rekening gehouden. Omdat ontwikkelingen altijd voor verandering zorgen, vindt er telkens een afweging plaats.

Bij woningbouw hanteert onze gemeente voor groenaanleg de groennorm. Deze is 75m2 groen per woning. Door te streven naar een robuust groen netwerk ontstaat er bij ontwikkelingen/locatie ruimte om in het groen te verblijven/recreëren.

Insprekers doen een oproep om het Kinderbos te behouden, zo mogelijk te vergroten en op te nemen in het groenplan zodat het bos meerwaarde kan bieden voor het dorp.

Het Kinderbos is belangrijk om een nieuwe generatie kennis te laten maken met natuur, met groen, het belang ervan. Door het bos te vergroten kan er in combinatie met de omgeving van de visvijver een echt volksbos ontstaan, een groene long voor het steeds verder versteend rakende Gemert.

Volgens insprekers maakt het bos door achterstallig onderhoud een verkommerde indruk.
10

Het Kinderbos, daar waar herinneringsbomen geplant zijn, is in het rapport op de kaart aangeduid als: ‘parken en grote groengebieden’. Dit betekent dat het belangrijk is dit groene gebied te behouden en te beschermen.

De oproep van inspreker om het bos te vergroten door nieuwe inschrijvingen mogelijk te maken is een mooi idee. Zeker in het kader van het groenstructuur- en beleidsplan. In afwachting van de ontwikkelingen rond de woningbouwplannen kunnen we hier nu geen voorzet voor geven. We bekijken in hoeverre we het mee kunnen nemen in het uitvoeringsprogramma.

Het groen van het Kinderbos wordt extensief beheerd vooral om meer waarde voor de natuur te realiseren. Het kleinschalig onderhoud aan de onverharde paden wordt meegenomen.

Inspreker geeft aan dat het bos er al 10 jaar verwaarloosd bij ligt en betreurt dat ten zeerste. Indertijd is afgesproken dat stichting Landschap Gemert-Bakel deze plek zou onderhouden. Inspreker wenst dat deze plek opgenomen kan worden als waardevol groen en dat deze opgenomen wordt in het onderhoudsprogramma van de gemeente.

11

Het gras rond de bomen van het Kinderbos wordt in opdracht van de gemeente, voor wat betreft het deel dat eigendom is van de gemeente, onderhouden als bloemrijk grasland. Bloemrijke graslanden worden extensief beheerd. Dit betekent dat er twee keer per jaar gemaaid en gehooid wordt. Dit doen we om de biodiversiteit te vergroten.

Voor het gedeelte dat niet tot het eigendom van de gemeente behoord is het niet aan de gemeente deze gronden te onderhouden.

De bomen in het Kinderbos zijn onderdeel van de Groene Kaart.

Inspreker geeft aan dat er al gedurende een aantal maanden geen enkel onderhoud meer uitgevoerd wordt aan het plantsoentje bij Beatrixstraat 4, 6 en 8 in Bakel.

12

Per abuis is het onderhoud van het plantsoen niet uitgevoerd. Inmiddels is het onderhoud uitgevoerd en wordt het vak meegenomen in de onderhoudsbeurten. In het kader van project Herinrichting Oranjebuurt wordt het plantsoen meegenomen in het renovatieplan.

Inspreker stelt een groenontwikkeling in De Mortel ter hoogte van Abtshof/Truttensteeg tussen waterloop De Rips en achtertuinen van Pastoor vd Eindestraat voor. Een groenontwikkeling met een flinke waterpartij omgeven door groen en wandelpad met hier en daar een bankje.

Daarnaast geeft inspreker aan dat ze zelf een natuurvriendelijke tuin in ontwikkeling hebben en graag meedenken over groenontwikkelingen in de Mortel. 

13

We vinden het prettig als inwoners de groenambitie weten te realiseren in de eigen tuin/ op eigen gronden. De voorgestelde suggesties zijn in het kader van de groenambitie van de gemeente zeker van belang.

De reactie van inspreker komt voort uit een concrete woningbouwontwikkeling (woningbouwplan Lochterweg). In deze ontwikkeling wordt een integrale afweging gemaakt hoe met het groen binnen de ontwikkeling om te gaan.

De ingebrachte reactie is ter informatie met de ontwikkelaar (Keizersberg) gedeeld.

Naar verwachting wordt eind 2023 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Inspreker kan de zienswijze dan nogmaals kenbaar maken.

Inspreker is positief over het groenbeleidsplan. Inspreker ervaart het volbouwen van open plekken zowel binnen als buiten de kernen, met bijbehorende problemen zoals waterafvoer en hittestress, als negatieve trend. Het groeiende besef voor meer groen om problemen het hoofd te bieden lijkt een positieve trend.

Het voorstel van inspreker is om de omgeving zoveel mogelijk te vergroenen zodat de uitstoot van uitlaatgassen door het groen opgevangen kan worden. Meer groen verbetert volgens inspreker ook het aanzicht van de omgeving. Inspreker geeft suggesties voor het groen op sportvelden en trapveldjes, langs wegen en akkers, en roept op om inwoners te stimuleren mee te denken over groen, bomen te planten in hun tuin, en om fietsgebruik en deelauto’s te stimuleren. Het centrum autovrij maken en meer ruimte geven aan de fiets zorgt voor meer ruimte voor groen(aanplant).

14

De voorstellen door inspreker aangegeven worden in een aantal gevallen al door de gemeente uitgevoerd. We bekijken op welke manier we extra kunnen vergroenen en inzetten op stimuleren van aanplant op erven/kavelgrenzen, het vergroenen van particuliere buitenruimten, straten en pleinen en afronding van dorpen door aanleg bosvormige randen.

Aanplant van groen langs wegen is afhankelijk van de beschikbare ruimte en veiligheid. Daar waar mogelijk, vergroenen we.

De sportvelden worden door de verenigingen onderhouden. Hiervoor zijn overeenkomsten voor een periode van 4 jaar gesloten. Zodra de overeenkomsten worden geëvalueerd nemen we als onderdeel van de evaluatie het behoud van het groen rond de sportvelden mee.

Het al dan niet aanleggen van kunstgrasvelden (voor voetbal) is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van de velden. De trend is dat er weer meer aandacht is voor voetbal op gras.

Om het verstenen van de (openbare) ruimte tegen te gaan, wordt bij renovaties van de openbare ruimte ingezet op het vergroenen van de ruimte. Naast gemeentelijk eigendom willen we ook onze inwoners enthousiasmeren om te vergroenen. Hiervoor willen we onder andere aansluiten bij stichting Steenbreek. Zij kunnen ons helpen met de communicatie en het enthousiasmeren van onze inwoners.

Door in- en uitbreiding vinden meer verkeersbewegingen plaats. Niet alle verkeersbewegingen vinden met motorvoertuigen plaats. Door de routes van en naar het centrum aantrekkelijker te maken voor het gebruik van de fiets, zorgen we ervoor dat de ruimte die ontstaat voor groen tegelijkertijd minder belast wordt door de uitstoot van uitlaatgassen en geluid van motorvoertuigen. Waar groen bij komt, wordt getracht het gebruik van (vracht-) auto’s terug te dringen. Daarbij hoort de aanleg van fietsstroken en voorzieningen waar fietsers hun fiets veilig kunnen stallen. Voor situaties waarin het gebruik van de fiets niet mogelijk is, worden andere opties geboden. Daarbij denken we aan deelauto’s en/of laadplaatsen voor elektrische voertuigen, onder meer aan het Ridderplein. Op deze manier proberen we een (ecologisch) verantwoord verkeersbeeld te creëren.

Zoals ook in het GSBP aangegeven, richten we ons op het behoud van robuust groen. We denken hierbij aan grote groenvlakken waar meervoudig gebruik mogelijk is. In dergelijke groene gebieden is er dan naast bijvoorbeeld ruimte voor opvang van water ook ruimte om een balletje te trappen of op een andere manier te recreëren.

Inspreker is het niet eens met de verplichting om 75 m2 groenvoorziening te realiseren voor de bouw van een nieuwe woning. Voor inspreker is dit een nieuwe regel.

De optie om het groen af te kunnen kopen wordt door inspreker gezien als een verkeerde keuze want wil de gemeente groen of geld.

15

De verplichting om bij een woningbouwontwikkeling 75 m2 groenvoorziening te realiseren, is vastgelegd in de groennorm en in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze regel bestaat dus al enkele jaren.

Met de groennorm draagt de gemeente zorg voor een toekomstbestendige leefomgeving voor alle inwoners. Groen is belangrijk voor de leefomgeving en daarom is het van belang dat er voor iedereen die in de gemeente woont voldoende groen bereikbaar en toegankelijk is.

Om woningbouwontwikkelingen mogelijk te maken én zorg te dragen voor de kwaliteit van leefomgeving heeft de gemeente in 2019 een toetsingskader vastgesteld. De groennorm is het toetsingskader voor initiatieven bij uitbreiding van woningen en appartementen.

De gemeente ziet graag dat woningbouwontwikkelingen aangelegd worden met 75m2 groen per wooneenheid en bij uitbreidingen is dit vereist.

In een aantal situaties is het echter nauwelijks/niet mogelijk om de groennorm ter plekke op een duurzame manier te realiseren. De mogelijkheid wordt geboden om dan de norm ‘af te kopen’. De gemeente neemt de verplichting voor realisatie van groen dan over.

Inspreker geeft aan dat op onderdelen het gestelde in het GSBP  nog onvoldoende duidelijk is:

‘Voldoende en duurzaam groen’ wat is dat, waar bestaat het uit en wie bepaalt wat het is? En worden met verschillende opgaven de aanleg van zonnevelden bedoeld?

Inspreker vindt het een slechte zaak zodra de gemeente bij woningbouwontwikkelingen afwijkt van de groennorm.

Inspreker heeft het idee dat bossen hoger gewaardeerd worden dan groen binnen de kernen. Er is volgens inspreker te weinig groen in de kernen. Daarnaast hecht inspreker meer aan de aanleg van voedselbossen en ziet hierbij graag een overzicht waar gratis geplukt kan worden.

Ook geeft inspreker suggesties over het combineren van zonneparken met voedselteelt, tegengaan van olifantenpaadjes, stimuleren en toelichten van subsidies voor vergroenen,

Inspreker mist de locaties van meer dan 1000 m2 samenhangend groen.

16

Het spijt ons te lezen dat inspreker onderdelen van het rapport onvoldoende duidelijk vindt. Het rapport is zodanig opgezet dat de lezer meegenomen wordt in het groene verhaal. In hoofdstuk 4 hopen we voldoende duidelijk te schetsen op welke manier we werken aan invulling van een robuuste groenstructuur voor de hele gemeente.

Overigens wordt met de opgaven bredere thema’s als de energietransitie, woningbouwopgave, klimaatverandering bedoeld, niet alleen zonneparken.

We lezen de tekst nogmaals door en proberen deze te verduidelijken.

Voor afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde normen

woningbouwprojecten/ ontwikkelingen worden in het belang van de gemeenschap gerealiseerd. Naast kwaliteit van leefomgeving is het ook belangrijk dat mensen kunnen wonen. We streven naar het beste en zorgen altijd voor een de integrale afweging.

De waarde van bossen wordt vooral gezien vanuit het oogpunt van de leefomgeving. Bossen leveren vooral vanwege de grote(re) oppervlakte een belangrijke bijdrage aan het behoud van de natuur.

Aan de term voedselbossen wordt op verschillende manieren invulling gegeven, zowel gratis pluk als bedrijfsmatig van opzet. Voedselbossen kennen we binnen de gemeente nog niet. Echter op diverse locaties binnen de gemeente zijn bomen aangeplant waarvan de vruchten gratis geoogst kunnen worden. Aanplant van een voedselbos binnen de gemeentegrenzen, behalve bij de uitbreiding zandwinning Milheeze, is vooralsnog niet voorzien.

Olifantenpaadjes ontstaan in beginsel vaak vanwege een fout in het ontwerp en ze ontstaan niet altijd op een voorspelbare plek. Daar waar het olifantenpaadje de groenstrook ernstig vernielt, nemen we (tijdelijke) maatregelen door het plaatsen van palen of neerleggen van boomstammen.

We werken aan een betere communicatie over subsidiemogelijkheden voor klimaatadaptieve maatregelen zoals vergroenen en opvang van regenwater. Daarbij bekijken we ook hoe de voorwaarden en procedures van de subsidiëring eenvoudiger en duidelijker kunnen. Overigens zullen, vanwege beperkte tijd en capaciteit, niet alle verbeteringen in een keer doorgevoerd worden.

De locaties groter dan 1000m2 groen zijn opgenomen op de kaarten van de kernen. Uit berekening blijkt, dat behalve Handel, in de kernen gemiddeld ruim 75m2 openbaar groen per woning beschikbaar is.

Inspreker geeft aan dat het plan er goed uitziet met veel aandacht voor groen en een goede weergave van knelpunten.

Inspreker ziet dat door de stikstof de biodiversiteit onder druk staat en dat als de hoge stikstofwaardes blijven er vooral stikstofminnende planten overblijven. Door de aanwezigheid van bos- en natuurgebieden kan luchtkwaliteit worden verbeterd, evenals door minder stikstof en fijnstof.

De knelpunten voor ecologische verbindingszones kunnen naast aanleg van stapstenen en tunnels ook opgelost worden door het verlagen van de maximumsnelheid van gemotoriseerd verkeer. Het fietsgebruik wordt hierdoor ook gestimuleerd.

Voor de gebieden aangeduid als natuur te verwerven/functieverandering (kaart bladzijde 15) lijkt het inspreker goed te zorgen voor poelen met een soortenrijke vegetatie. Verder is inspreker voorstander voor minder asfaltpaden en meer parken in Gemert.

5

Ook wij zien een toename in stikstofminnende planten.

Ecologie is erbij gebaat om barrièrewerking te voorkomen en te beperken. We werken hieraan door de toegestane snelheden op wegen binnen de bebouwde kom te verlagen, het profiel van de weg te versmallen en het gebruik van de fiets te stimuleren om zo het effect van barrières op de ecologie te beperken. Door een smaller wegprofiel neemt de lengte van de oversteek af en wordt er een bijdrage geleverd aan de veiligheid van mens en dier.

Inspreker ervaart overlast van de natuurstrook omdat het zaad van de bloemen ongewenst in zijn tuin belanden.

Verder geeft inspreker aan dat hij het niet eens is met het feit dat inwoners van de kernen inbreng hebben in het buitengebied, zij hebben geen overlast van wat er in het buitengebied staat.

Inspreker geeft aan dat het vergroenen van de industriegebieden ontbreekt in het rapport. Hier valt volgens inspreker nog winst te behalen.

Inspreker geeft aan dat het gebruik van verdunde azijn of azijn met spiritus of iets anders ook gezien kan worden als gif.
17

De gemeente is al enige tijd in gesprek met inspreker over de ervaren overlast.

We vinden het waardevol om beleidsplannen aan de hele gemeenschap kenbaar te maken zodat er vanuit diverse invalshoeken gereageerd kan worden en het plan breed gedragen wordt. Inwoners van kernen mogen hun mening geven over het buitengebied en andersom geldt dat ook.

Het vergroenen van de industriegebieden heeft naast bijvoorbeeld het ontstenen van tuinen zeker ook onze aandacht. Op een aantal locaties bij industrieterreinen zijn in de directe omgeving groene wandelmogelijkheden.

Het vergroenen van industrieterreinen nemen we in het uitvoeringsprogramma op.

Het gebruik van elke vorm van gif ook in stedelijk gebied is ongewenst en slecht voor het milieu. Voor het onderhoud van de openbare ruimte worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Inspreker bedankt voor het vragen van de mening van inwoners geeft aan dat het fijn is dat onze gemeente de goede intentie heeft om zorgvuldiger met groen om te gaan. Onder andere door het goede voorbeeld te geven en mee te doen met de Operatie Steenbreek. Dit terwijl aan de andere kant er plannen zijn voor woningbouw op het dorpsplein in De Mortel, dat voorheen uitsluitend publieke gebouwen en publiek groen bestond. Terwijl de Mortel weinig oude bomen heeft worden een aantal kruinen van oude bomen (op het dorpsplein) drastisch teruggesnoeid om woningbouw dichter bij die oude bomen te kunnen realiseren. Hoe verhouden zaken zich tot elkaar?

Inspreker geeft aan dat het kaartje van De Mortel een te hoog aantal vierkante meters park en groen ter plaatse van het dorpsplein bevat. Achter gemeenschapshuis de Sprank is de hele parkeerplaats ten onrechte aangemerkt als parken en grotere groengebieden. Het aantal vierkante meters groen per woning dient naar beneden te worden bijgesteld.

Tot slot meldt inspreker dat al deze plannen heel mooi zijn maar als er in de praktijk niet naar wordt gehandeld, ze helaas van weinig waarde zijn en vraagt inspreker om mogelijkheden tot inspraak voortaan langer van tevoren aan te kondigen.

18

Met het opstellen van het groenstructuur- en beleidsplan willen we het belang van het groen voor onze samenleving aangeven. Het betekent echter niet dat het bestaande groen altijd behouden kan blijven. Het betekent wel dat het groen duidelijk positie inneemt en in de afweging van belangen meeweegt.

Naast de grote opgaven en uitdagingen waar ook onze gemeente voor staat hebben we te maken met de wens en noodzaak van mensen om te kunnen wonen. We streven naar het beste en zorgen altijd voor een integrale afweging.

We passen de kaarten en de berekening van m2 groen van De Mortel aan.

Het rapport dient om duidelijkheid en inzicht in de locaties van groen te geven en om de noodzaak voor behoud van groenvlakken evenals (oude) bomen te borgen.

Om het beleidsplan naar de praktijk te vertalen vormt het uitvoeringsprogramma/-agenda een onlosmakelijk onderdeel van het onderliggende groenstructuur- en beleidsplan. We zullen de vraag voor een eerdere aankondiging ook meenemen voor volgende projecten.

Inspreker geeft aan dat het rapport regelmatig onvoldoende duidelijk geschreven is. Als toelichting wordt aangegeven dat bij Bakel de realiteit is dat op Landgoed Bakel woningen staat en dat is volledig onjuiste weergave van de nu aanwezige situatie.

19

We zullen de tekst verduidelijken.

Inspreker geeft aan dat waterlopen rondom de Bakelse plassen niet goed op de kaart weergegeven zijn, zowel qua ligging als benaming. De betreffende waterlopen:

 • Snelle Loop ter hoogte van de Bakelse plassen
 • Esperloop is Milheezerloop

Daarnaast is de kaart op bladzijde 20 en 31 niet duidelijk omdat de naam van de Fabrieksloop niet vermeld wordt en wordt ten oosten van de bossen bij Stippelberg de Esperloop aangegeven terwijl dit de Snelle Loop is.

19We passen de kaarten op de bladzijden 20, 31 aan.

Inspreker geeft aan dat in het rapport veel goede plannen opgenomen zijn om Gemert-Bakel nog mooier te maken. Ook is de wens om het agrarische karakter van de gemeente en de groene omgeving te behouden en versterken.

Inspreker geeft als aandachtspunt het gebruik van mengsels voor aanleg van kruidenrijke randen en/of bloemenranden. Inspreker ziet graag dat het mengsel in samenspraak met de agrarische sector wordt bepaald vanwege de schadelijkheid voor dieren of landbouwgewassen en de negatieve invloed voor het telen van gewassen. Dit kan ook gelden voor het extensievere beheer van randen, bermen en waterlopen.

Daarnaast geeft inspreker aan dat voor de realisatie van (gewenste) ontwikkelingen voor het buitengebied (bladzijde 30) er ruimte/grond nodig is. Voor agrariërs is de beschikbaarheid van landbouwgrond essentieel voor het behoud van toekomstperspectief en bedrijfsvoering.

Ten aanzien van het opstellen en beoordelen van erfbeplantingsplannen verzoekt inspreker om betere afstemming met de eigenaar zodat er meer aansluiting komt tussen de theorie en de praktijk.

Inspreker onderschrijft dat voor de ontwikkelingen in het buitengebied de medewerking van agrariërs een randvoorwaarde is. Op dit moment wordt er in overleg met de gemeente gewerkt aan de samenstelling van een ‘commissie buitengebied’. Deze commissie kan een prima eerste aanspreekpunt zijn om de uitvoering van plannen die voortkomen uit het groenstructuur- en groenbeleidsplan te bespreken.

20

Met het rapport willen we een eerste aanzet geven voor een gezonde(re) leefomgeving, samen, ook met de agrarische ondernemers.

Kruidenrijke randen en bloemenranden worden veelal in het kader van Stimuleringskader Landschap (StiLa) in samenspraak met grondeigenaar aangelegd. Negatieve invloeden zijn daarbij ongewenst. Wij adviseren inspreker hiervoor contact op te nemen met de veldcoördinator van StiLa.

Het extensiveren van het onderhoud in bermen en sloten is gericht op het verhogen van de biodiversiteit. Hier werken we als gemeente al jaren aan en dit is vastgelegd in het beleidsplan bermen en sloten 2013. Daar waar problemen ontstaan voor de (voedsel)veiligheid kan dit bij de gemeente gemeld worden.

We onderkennen dat voor agrariërs landbouwgrond onontbeerlijk is.

Inspreker geeft aan dat het beoordelen van erfbeplantingsplannen niet aansluit op de praktijk. Wij herkennen ons hier niet in. Onze gemeente geeft naar onze mening duidelijke handvatten waaraan een dergelijk plan dient te voldoen. De handvatten zijn weergegeven in het beeldkwaliteitsplan en handreiking kwaliteitsverbetering landschap.

Indien het landschappelijke inpassingsplan/erfbeplantingsplan niet voldoet aan het gestelde in de beeldkwaliteitsplan of handreiking, dan volgt in veel gevallen een overleg, veelal met het adviesbureau.

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor ons (gezamenlijke) eigendom: de publieke buitenruimte/openbare ruimte. In het buitengebied is dit eigendom beperkt. Om de aangegeven gewenste ontwikkelingen in het buitengebied te kunnen realiseren, is samenwerken (agrariërs, terrein beherende organisaties en andere overheden naast bewoners) daarom essentieel.

We hebben als gemeente het goede gebruik om bij de voorbereiding-uitvoering van projecten samen met partijen op te trekken.

Ook bij grote (maatschappelijke) ontwikkelingen streven we ernaar om in contacten met externe stakeholders gelijk op te trekken, bijvoorbeeld in de samenstelling van een commissie buitengebied, waarbij betrokken grondeigenaren aan kunnen sluiten.

De waterlopen op de kaart- bladzijde 20 zijn niet juist opgenomen. Bovendien zijn oude of verkeerde namen van verschillende waterlopen weergegeven.

21

We passen de kaart aan en zorgen ervoor dat zowel de ligging als benaming van de waterlopen juist op de kaart weergegeven worden.

Inspreker geeft aan dat het concept groenstructuur- en beleidsplan op hoofdlijnen interessante zaken noemt en uitwerkt die aansluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Inspreker vindt dat het rapport voorzichtig van toon blijft en weinig concrete eigen visie geeft (waar staan we over 10-20 jaar). Aangezien het uitvoeringsprogramma nog opgesteld moet worden is het hoe en wat nog niet duidelijk. Voor inspreker is het de vraag hoe voorkomen wordt dat bij toekomstige besluitvorming de nodige ongelukken kunnen gebeuren die op gespannen voet staan met de doelstelling en het geformuleerde beleid in het concept groenstructuur- en beleidsplan.

Inspreker geeft aan dat de manier waarop de gemeente omgegaan is met de woningbouwontwikkeling rond het Kinderbos niet gezien kan worden als een vorm van duurzaam behoud.

Het zou interessant zijn als de gemeente 10 -20 jaar vooruit probeert te kijken en inschat wat voor ruimtelijke ontwikkelingen de gemeente Gemert-Bakel waarschijnlijk zal doormaken en welke opgaven dit heeft voor de groenontwikkelingen in de gemeente en haar kernen naast hetgeen u nu al hebt opgeschreven. Inspreker mist daarin bijvoorbeeld een aanpak voor de beeldkwaliteit van de ruimtelijke/groene inrichting van de entrees tot de kernen.

22

Het groenstructuur- en beleidsplan geeft de ambitie van gemeente weer en is richtinggevend ten aanzien van groen.

De gemeente voorziet in primaire taken van woon-, werk-, infrastructuur en kwaliteit van de leefomgeving. Een bredere visie ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen wordt meegenomen/uitgewerkt in een (nog op te stellen) omgevingsvisie en -plan in het kader van de omgevingswet. Dit zorgt voor een integrale afweging aan de voorzijde.

Het rapport is zodanig opgezet dat de lezer meegenomen wordt in het groene verhaal. In hoofdstuk 4 hopen we voldoende duidelijk te schetsen op welke manier we werken aan invulling van een robuuste groenstructuur voor de hele gemeente.

Dit wordt specifieker door het nog op te stellen uitvoeringsprogramma.

Ten aanzien van de reactie van inspreker over de woningbouwontwikkeling rond het Kinderbos er is nu voorzien om bij woningbouwontwikkeling de bomen te behouden.

Het rapport is niet uitputtend. Voor wat betreft een aanpak voor de beeldkwaliteit van de ruimtelijke/groene inrichting van de entrees tot de kernen bekijken we op welke manier we hier invulling aan kunnen geven in het uitvoeringsprogramma.

Aanpassingen naar aanleiding van inspreekreacties

 • Kaart blz. 31 aanpassen: De Landmeersche Loop is noordelijker gelegen dan nu op kaart is aangegeven.
 • Kaart blz 20 en 31 aanpassen:        
  • verkeerde benaming: - Esperloop is Milheezerloop
   Esperloop is Snelle Loop (ten oosten bossen = Snelle Loop)
  • verkeerde ligging:       - Snelle Loop ter hoogte Bakelse plassen
  • toevoegen:                  - Fabrieksloop
 • Bladzijde 45 Bakel wijzigen in Gemert
 • Bekijken in hoeverre “Voldoende en duurzaam groen” [1] en “verschillende opgaven”[2]  duidelijker in de tekst verwoord kan worden.
 • Kaart blz. 37 en 38 aanpassen: de kaarten van De Mortel aanpassen bij het centrum.
 • Blz 36 De berekening van m2 groen aanpassen.
 • Tekst op bladzijde 33 aanpassen zodat duidelijk wordt dat er ook woningen aanwezig zijn op het terrein van landgoed Bakel.

Suggesties voor het uitvoeringsprogramma

 • Bekijk in hoeverre er meer groenbeleving of natuur te realiseren is door afstemmen van gemeentelijk groen op particuliere groenplannen
 • Zoekgebieden nieuwe natuur en bossen
 • Realisatie resterende ecologische verbindingszones
 • Realisatie natuurgebieden binnen Natuurnetwerk Brabant
 • Geef inwoners de mogelijkheid om een pleintje gezamenlijk te vergroenen
 • De achter en tussenpaden renoveren en vergroenen: wat zijn onze mogelijkheden?
 • Bekijk de mogelijkheden voor een (alternatieve) invulling van de groennorm voor inbreidingslocaties
 • Bekijk hoe we de natuur meer zijn gang kunnen laten gaan
 • Onderzoek de mogelijkheden om bestaand groen bij ontwikkelingen te behouden (kwaliteit en waardebepaling?)
 • Ondersteun de oprichting van een onafhankelijke bomenwerkgroep
 • Onderzoek de mogelijkheden voor uitbreiding van het/een Kinderbos
 • Stimuleren aanplant op erven en kavelgrenzen
 • Stimuleren voor het vergroenen van particuliere buitenruimten
 • Vergroenen van bermen, behouden brede bermen, ruimte voor vergroenen van bermen
 • Afronden van dorpen door aanleg bosvormige randen
 • Behouden van groen aan de buitenranden van sportvelden: bij evaluatie overeenkomst bekijken wat mogelijkheden zijn
 • Deelname stichting Steenbreek
 • Enthousiasmeren inwoners voor groen
 • Stimuleren vergroenen bedrijventerrein
 • Verbreden en realiseren groene verbindingen tussen natuurgebieden
 • Stimuleer inwoners om bomen in hun tuin te planten. Elke tuin minimaal één boom.
 • Geef inwoners de ruimte en kans om hun eigen plein vorm te geven in de vorm van meer vergroening.
 • Maak het centrum autovrij
 • Vergroen het centrum
 • Vergroen het Ridderplein
 • Zorg voor veiligere fietsroutes zodat inwoners de natuur meer bereiken
 • Zorg voor meer trapveldjes en richt het gebied daaromheen aantrekkelijk in
 • Blijf voorlichting geven op het belang van meer groen in je tuin!
 • Breng subsidiemogelijkheden beter onder de aandacht
 • Maak subsidiemogelijkheden toegankelijker en eenvoudiger.
 • Onderzoek mogelijkheden voor combinatie zonneparken en voedselproductie
 • Stimuleer combinatie zonneparken en voedselproductie
 • Kijk 10 -20 jaar vooruit en schat in wat voor ruimtelijke ontwikkelingen de gemeente Gemert-Bakel waarschijnlijk gaat doormaken en welke opgaven dit heeft voor de groenontwikkelingen in de gemeente en haar kernen.
 • Stel een aanpak voor de beeldkwaliteit van de ruimtelijke/groene inrichting van de entrees tot de kernen op.

[1] wat is dat, waar bestaat het uit en wie bepaalt wat het is?

[2] wordt de aanleg van zonnevelden bedoeld?