Verzoek COA opvang

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft ons met een brief verzocht mee te werken aan een opvanglocatie voor langere tijd in onze gemeente.

Wat is precies het verzoek van het COA?

Het verzoek gaat over opvang van maximaal 300 asielzoekers op het terrein van de Zorgboog in Bakel in twee fasen. Snelle, tijdelijke opvang en opvang voor in totaal maximaal tien jaar.

Brief met het verzoek van het COA

Besluit gemeenteraad op conceptreactie college

Het college heeft een conceptreactie op het verzoek van het COA geformuleerd op basis van de wensen en bedenkingen van de raadsfracties en de verkregen reacties van de inwoners. Ook is de beantwoording van de gestelde vragen aan het COA, de Zorgboog en de Provincie hierbij betrokken.

Op dinsdag 6 december was er een bijzondere raadsvergadering georganiseerd. Alle fracties gaven hierin hun visie op de conceptbrief voor het COA die door het college van B&W is voorgelegd aan de gemeenteraad om 150 personen te huisvesten op het terrein van de Zorgboog in Bakel.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA zoals het er nu ligt. Met een amendement stelt de gemeenteraad voor om een kleiner aantal dan de door het college voorgestelde 150 personen op te vangen op één of twee locaties in de gemeente, niet zijnde het Zorgboog terrein. De gemeenteraad vraagt het college van B&W om op zoek te gaan naar nieuwe locaties in de gemeente waar asielzoekers tijdelijk opgevangen kunnen worden.

Hoe is het verzoek behandeld?

De vragen die gesteld zijn in het kader van het verzoek van het COA aan de gemeente Gemert-Bakel om 300 asielzoekers te huisvesten zijn beantwoord. Dit deed niet alleen de gemeente, maar ook het COA, de Zorgboog en de provincie Noord-Brabant. De inwoners hebben vragen gesteld en input gegeven. Ook politieke partijen hebben vragen gesteld. Deze worden met de bijgevoegde stukken beantwoord. Alle beantwoorde vragen zijn hieronder als bijlage te lezen.

De volgende stappen zijn gezet:

 • In de collegevergadering van 15 november boog het college zich over de beantwoording van de vragen en gebruikt deze als afwegingskader om tot bovenstaande conceptreactie te komen. 
 • Op 22 november organiseerde de gemeenteraad een hoorzitting, waarin onder andere inwoners in de gelegenheid gesteld werden om in te spreken.
 • Op 6 december vergaderde de gemeenteraad over de conceptreactie van het college van B&W op het verzoek van het COA voor de plaatsing van een opvanglocatie voor asielzoekers in Bakel. 

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder: burgemeester M. van Veen
Behandelend ambtenaar: P. van den Oetelaar
Zaaknummer 77954-2022
Bijlagen: 7
Datum B&W vergadering: 18 oktober 2022

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

het vervolgproces m.b.t. het verzoek van het COA om driehonderd asielzoekers op te gaan vangen in Bakel.

Inleiding

Het COA heeft de gemeente verzocht om driehonderd asielzoekers op te gaan vangen in Bakel. De gemeenteraad heeft per politieke partij wensen en bedenkingen ingediend. Tijdens de inloopavond hebben we ook vragen van inwoners ontvangen. Daarnaast ontving de gemeente diverse mails en brieven over het verzoek. De vragen over de asielopvang zijn in beeld. Nu vraagt de gemeente het COA en andere partijen om deze vragen te beantwoorden. Bij het bekendmaken van het verzoek heeft de gemeente aangegeven actief op te halen wat er leeft en te kiezen voor open communicatie.

Kernboodschap

Op donderdag 6 oktober ll. heeft de gemeente Gemert-Bakel een formeel verzoek ontvangen van het COA om medewerking te verlenen aan het realiseren van noodopvang voor 300 asielzoekers in units op het terrein van de Zorgboog in Bakel voor minimaal 2 jaar. Als deze eindigt aansluitend de realisatie van reguliere opvang – eveneens voor 300 asielzoekers – voor 5 tot 10 jaar, waarbij de benodigde termijn van de noodopvang afhankelijk is van wanneer de reguliere opvang gereed is. In de raadsvergadering van 6 oktober ll. heeft de burgemeester dit verzoek bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Dinsdag 11 oktober ll. hebben een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden in Bakel; een bijeenkomst waarin de burgemeester in gesprek is gegaan met direct omwonenden en aansluitend een inloopbijeenkomst voor alle Bakelse en Milheeze inwoners om met elkaar en met mensen van de gemeente (raadsleden, collegeleden en ambtenaren) en het COA in gesprek te gaan. Tijdens deze bijeenkomsten is duidelijk geworden dat er veel vragen en zorgen zijn bij de inwoners. Vervolgens heeft op 13 oktober ll. een fractievoorzittersoverleg plaatsgevonden waarbij de raadsfracties hun wensen, bedenkingen en vragen hebben ingebracht en er afspraken zijn gemaakt voor het vervolg van dit proces.

Vervolgstappen

Wij hebben een besluit genomen over de vaststelling van de wensen en bedenkingen van zowel de gemeenteraad (fracties) als de inwoners. Deze leiden wij door aan het COA (formele verzoeker), de Provincie en de Zorgboog voor de beantwoording van de gestelde vragen op uiterlijk 8 november a.s. De wensen en bedenkingen maken we daarbij ook openbaar, dus zowel van alle 7 raadsfracties als van de inwoners. Als uiterlijk 8 november a.s. de antwoorden van alle partijen binnen zijn dan kan een raadsvergadering worden gepland waarin de raad zijn wensen en bedenkingen kan bepalen.

Financiën

Voor dit moment nog niet aan de orde

Bijlagen

 1. verzoek COA
 2. resultaten inloopavond ROL Zorgboogterrein 11 oktober 2022
 3. wensen, bedenkingen en vragen 7 raadsfracties
 4. brief COA met bijlage vragen
 5. brief Zorgboog met bijlage vragen
 6. brief provincie met bijlage vragen
 7. vragen voor de gemeente

Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

Wensen en Bedenkingen Politieke partijen

Op 6 oktober jongstleden werd de gemeenteraad van Gemert-Bakel in kennis gesteld van het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de noodopvang en reguliere opvang van asielzoekers op het Zorgboog-terrein in Bakel. Het gaat hierbij om een verzoek voor 300 opvangplekken voor noodopvang, voor de periode van minimaal 2 jaar en de realisatie van reguliere opvang voor een periode van 5 tot 10 jaar voor hetzelfde aantal asielzoekers. Het formele besluit wordt genomen door het College van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad mag hun wensen en bedenkingen uiten. Met deze brief maakt het CDA Gemert-Bakel haar wensen en bedenkingen kenbaar. Het CDA Gemert-Bakel heeft begrip voor de zoektocht van het COA om geschikte locaties te vinden voor de opvang van asielzoekers voor langere termijn. We kennen de schrijnende beelden uit Ter Apel en met de winter in aantocht is dat geen fijne gedachte. Desondanks zien wij grote bezwaren om in te stemmen met het gedane verzoek. Omdat we in kort tijdsbestek moeten reageren op basis van weinig informatie, hebben we ons primair gericht op het voorliggende verzoek.

1. Te groot aantal

Het CDA Gemert-Bakel ziet geen heil in de opvang van 300 asielzoekers in onze gemeente, zeker niet op één locatie en zeker niet op deze locatie, het Zorgboog-terrein aan de Roessel 3 te Bakel. Een dorp als Bakel, met ruim 5.900 inwoners, heeft niet de maatschappelijke draagkracht om een AZC van deze omvang te huisvesten. Dit ontwricht de Bakelse en Milheeze samenleving. Bovendien moet de gemeente volgens de gemeentelijke website zorgen voor onderwijs voor kinderen in asielopvang. Aangezien de scholen De Bakelaar en De Kleine Kapitein nu al aan een maximale capaciteit zitten is het de vraag waar dit onderwijs kan plaatsvinden.

 • Welke verantwoordelijkheid pakken andere gemeenten in onze regio en zijn er regionaal afspraken gemaakt over aantallen op te vangen asielzoekers naar rato van inwoneraantal zodat het voor elke gemeente / elk dorp dragelijk blijft?
 • Wat acht het COA een geschikte verdeling asielzoekers ten opzichte van reguliere inwoners?
 • Op welke locatie(s) zou de gemeente het onderwijs voor deze kinderen willen verzorgen, welke kosten zijn daaraan verbonden en voor wie zijn deze kosten?

2. Geen geschikte locatie

Naast het grote aantal op te vangen asielzoekers, dat ook nog eens op één locatie zou moeten gebeuren, heeft het CDA ook grote vraagtekens bij de gekozen locatie. Het Zorgboog-terrein is al sinds de opening van de St. Jozefsheil begin jaren 50 van de vorig eeuw nauw verbonden met de gemeenschap van Bakel. Vrijwel alle inwoners van Bakel zijn wel op de één of andere manier verbonden met het Landgoed Bakel. Ofwel via de zorg die er plaatsvindt of vond, of via de vele recreatieve mogelijkheden die het terrein heden ten dage biedt aan jong en oud. Dit baart ons dan ook zorgen. Ten aanzien van de zorg voor de ca. zestig bewoners van het verzorgingshuis en de bewoners van hospice De Populier die hun laatste dagen in alle rust verdienen door te brengen. Zeker gezien wij signalen hebben ontvangen dat medewerk(st)ers van de Zorgboog het werk zullen neerleggen zodra het AZC er komt. Maar ook ten aanzien van de recreatieve meerwaarde van het terrein voor Bakel. Of het nu gaat om het kabouterbos en de modelspoorbaan voor de allerkleinsten, het dierenpark, de visvijver, de kruiden- en vlindertuin of de Peelrandbreuk die hier weer zichtbaar is gemaakt. Of om gewoon een rondje te gaan wandelen.

 • Hoe ziet het COA en/of het College het voorbestaan van de andere activiteiten op de locatie, zoals het kabouterbos, het dierenpark etc.?
 • Is het COA bekend met de zorgen van het Zorgboogpersoneel en de inwoners van de zorginstellingen en hoe wil men hiermee omgaan?
 • Vindt het COA ook niet dat met dit verzoek een halt wordt toegebracht een de ontwikkeling van het gebied en dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld de woningbouwplannen hier?

Hoewel het terrein zal worden omheind en er ongetwijfeld afspraken worden gemaakt over de veiligheid, kan deze niet gegarandeerd worden. De bewoners zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Logisch, maar dat betekent dat zij ten alle tijden op het terrein zullen vertoeven. Dit is niet te voorkomen, maar met het bij elkaar huisvesten van 300 mensen met andere normen en waarden en met traumatische ervaringen, wordt het risico op incidenten door onze fractie groot geacht.

 • Hoe kan het COA de veiligheid waarborgen of het gevoel van onveiligheid wegnemen?
 • Heeft het COA rekening gehouden met dit gevoel bij hun verzoek voor deze locatie en welke lering trekt het COA uit eerdere aanvragen?

3. Geen draagvlak

Tot slot hechten we als CDA Gemert-Bakel veel waarde aan het draagvlak onder onze inwoners. Uiteindelijk zitten onze gemeenteraadsleden er niet voor zichzelf maar voor de gemeenschap die zij vertegenwoordigen. En in dit geval zien we dat er geen of zeer weinig draagvlak is voor dit verzoek, met name onder inwoners van Bakel en Milheeze. Afgelopen week is door het verzoek van het COA veel onrust ontstaan in Bakel en Milheeze. Inwoners en ondernemers hebben hun zorgen geuit, meestal op een nette en zorgvuldige manier. We hebben begrip voor deze zorgen. Men, ook het CDA Gemert-Bakel, ziet geen meerwaarde van deze ontwikkeling voor onze gemeenschap.

 • • Vindt het COA ook niet dat draagvlak voor een dergelijk grote ontwikkeling, zeker in een klein dorp, kleine gemeenschap, cruciaal is voor het laten slagen van de asielzoekersopvang?
 • • Welke meerwaarde heeft dit voor de gemeente en Bakel en Milheeze in het bijzonder?

Conclusie

Concluderend betekent dit dat het CDA Gemert-Bakel één zeer nadrukkelijke wens / bedenking zal uitspreken, namelijk om geen 300 asielzoekers op te vangen op het Zorgboog-terrein in Bakel. Wij zullen geen steun verlenen aan het door het COA gedane verzoek. We achten het aantal van 300 asielzoekers in onze gemeente te veel, zeker voor de opvang op één locatie. Bovendien is de gekozen en voorgestelde locatie niet geschikt en is er geen tot zeer weinig draagvlak voor dit verzoek. Wij zullen via deze en de daarvoor reguliere weg een verzoek indienen voor een openbare raadsvergadering op korte termijn. Een dergelijk belangrijk thema verdient een open en transparant debat, waarin elk politieke partij haar wensen en bedenkingen kan toelichten.

De Dorpspartij vindt dat de gemeente Gemert-Bakel – net als alle andere gemeenten in Nederland – verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om het opvangen van mensen die in hun thuisland niet meer veilig zijn en om die reden zijn gevlucht.

Immers, wanneer wij hier met z n allen niet meer veilig zouden zijn en op de vlucht moeten gaan, zouden we het ook prettig vinden als we op een andere plek onderdak en asiel zouden krijgen.

Feit is, dat de meeste mensen die vluchten, gewone mensen zijn die heel graag weer hun leven willen oppakken of een nieuwe toekomst willen opbouwen voor zichzelf en hun gezin. Het is helaas een minderheid van hen, die een negatieve beeldvorming neerzet, waardoor er – begrijpelijk - minder draagvlak is.

Nu het COA de gemeente heeft voorgesteld een gedeelte van het terrein van De Zorgboog in Bakel voor opvang van 300 asielzoekers te willen inrichten, rijzen er wel een aantal vragen die we graag beantwoord zouden willen zien, voordat we een weloverwogen standpunt innemen en een goed antwoord kunnen geven op de vraag of dat we ook onze medewerking hieraan willen geven.

Onze zorg zit hem enerzijds in het aantal van 300 op de betreffende locatie. Dat vergt nog al wat van de locatie zelf en de omgeving. We vragen ons af of de omgeving dit wel kan dragen. Anderzijds zouden we graag zien dat als we vluchtelingen/asielzoekers opnemen, ze ook goed gedijen in onze gemeente, kunnen en willen integreren én een positieve bijdrage gaan leveren aan de leefbaarheid in onze kernen.

"Last but not least" vinden we het ook een punt dat we aandacht moeten hebben voor onze eigen inwoners die om huisvesting verlegen zitten en al tijden wachten op een woning of appartement. We kunnen ons voorstellen dat ook door deze ontwikkeling het draagvlak voor vluchtelingenopvang op de helling staat, nu het huisvesten van vluchtelingen – noodgedwongen - vóór gaat op het huisvesten van eigen inwoners.

Onze vragen en opmerkingen

Ten aanzien van de locatie:

 1. Het Zorgboogterrein is gelegen tussen Bakel en Milheeze waar de bewoners zeer waarschijnlijk ook belast gaan worden met de her-activering van vliegbasis de Peel waarbij de kernen van Bakel en Milheeze recht onder de startbaan liggen. We vragen ons af of het redelijk is om de inwoners van Bakel en Milheeze nog eens extra te belasten met De huisvesting van 300 asielzoekers.

  Vraag: In hoeverre zijn er in dit kader mogelijk nog juridische obstakels te verwachten (stikstof gerelateerd) of beperkingen in de vorm van bijvoorbeeld geluidsoverlast?
 2. Voor zover wij hebben begrepen, zullen de asielzoekers voorlopig niet gehuisvest worden in de Jan de Wit Kliniek maar in woonunits.

  Vraag: Waarom wordt er dan toch voor deze plek gekozen en niet voor een andere willekeurige plek in onze gemeente waar ook woonunits geplaatst kunnen worden?
 3. In de bosrijke locatie liggen op dit moment nog St. Josefheil, de Hospice en het Kabouterbos. Daarnaast zijn er ook diverse bedrijfjes actief en zijn er op die plek inwoners die in verenigingsverband hun activiteiten ontplooien. Bovendien wordt het gebied intensief bezocht door wandelaars en fietsers. Wij zouden graag zien dat deze activiteiten door blijven kunnen gaan en onze inwoners en bezoekers zich veilig blijven voelen om daarnaartoe te gaan.

  Vraag: Hoe gaat het COA en het college het subjectieve veiligheidsgevoel van deze gebruikers van het Zorgboogterrein borgen? Hoe denken zij dit gevoel positief te kunnen beïnvloeden?
 4. De locatie ligt geheel in het buitengebied zonder enige directe binding met de kern Bakel of de kern Milheeze. Voor het benodigde draagvlak en acceptatie is integratie in de lokale gemeenschap van groot belang. We willen graag dat de mensen die er komen meedoen in onze samenleving, iets nuttigs kunnen betekenen voor onze bedrijven en verenigingen. Wij zijn geen voorstander van enclaves of gettovorming.

  Vraag: Hoe wordt er voor gezorgd dat de mensen die er komen wonen kunnen integreren en gaan meedoen in de kernen? En in welk opzicht wordt er gestimuleerd om deze mensen aan het werk te helpen, dan wel, zich op een andere manier nuttig te maken voor onze gemeente?
 5. De locatie ligt aan een B-weg (Vlinkert) zonder voet- of fietspaden. Een weg die ook veelvuldig gebruikt wordt als ontsluitingsweg voor golfbaan de Stippelberg.

  raag: Hoe wordt een goede infrastructuur geborgd? En wie gaat dat betalen?
 6. De Zorgboog heeft in een principeverzoek haar plannen toegelicht voor wonen, welzijn en zorg op het Zorgboogterrein. Omdat in deze nieuwe plannen ook eigen inwoners een plek zouden kunnen krijgen, stuit dit op negatieve reacties binnen Bakel en Milheeze.

  Vraag: Wat betekent de opvang aan de achterzijde van het terrein, voor het verzoek van De Zorgboog? Gaat het principeverzoek hiermee voor minimaal 10 jaar de ijskast in en daarmee woningen voor onze inwoners en zorg voor de regio? Of kunnen deze plannen toch doorgaan? Zo ja, in welke vorm en binnen welk tijdsbestek?

Ten aanzien van het aantal asielzoekers

Het aantal op te vangen asielzoekers (300) op een inwoneraantal van de kern Bakel van bijna 6000 is best fors te noemen. Een compleet nieuwe woonwijk in de achtertuin van Bakel” met bewoners uit andere landen doet niet alleen wat met het veiligheidsgevoel van mensen maar geeft ook scheve ogen. Immers, eigen inwoners wachten erg lang op het vinden van woonruimte en hebben het gevoel zelf niet aan de beurt te komen.

Vraag:

 1. Waarom wordt er niet gekozen voor kleinschaliger opvang op andere locaties in onze gemeente?
 2. Wat gaat de gemeente doen om er voor te zorgen dat er binnen nu en twee jaar ook woonruimte aan eigen inwoners wordt toegewezen, dan wel er meer voor eigen inwoners gebouwd gaat worden?

Ten aanzien van de termijn van opvang

De noodopvang is voor een periode van twee jaar. De reguliere opvang 5 tot 10 jaar.

Vraag: Is het ook mogelijk om te kiezen voor in eerste instantie noodopvang voor twee jaar en in die periode te beslissen over wel of geen reguliere opvang plaats kan gaan vinden? Zo ja of nee, wat zijn dan de voor- en de nadelen hiervan?

Ten aanzien van de verdere procedure

De Dorpspartij ziet graag dat er op zeer korte termijn een extra openbare raadsvergadering wordt uitgeschreven waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan over het verzoek van het COA. De Dorpspartij gaat er van uit dat de procedure er verder in voorziet dat het college een collegebesluit eerst ter goedkeuring voor legt aan de gemeenteraad van Gemert-Bakel.

 1. Het COA verwijst in hun brief naar het aantal van 300 mensen voor de locatie in Bakel. Staat dit aantal vast en is er een bepaalde “norm” waarmee het COA rekening houdt?
 2. Mochten we verder gaan met het gevraagde verzoek, is er dan een harde toezegging dat het ook echt voor maximaal 10 jaar is en de gebouwde woningen na die 10 jaar beschikbaar zijn voor de inwoners van Gemert-Bakel?
 3. Is er door het COA gekeken naar andere locaties in Gemert-Bakel? Graag zien we hiervan een overzicht inclusief een onderbouwing waarom deze locatie(s) afgevallen zijn
 4. Bekijkt het COA ook hoe de bereikbaarheid (o.a. openbaar vervoer) is voor de statushouders en neemt het daarin eventuele maatregelen mocht dit noodzakelijk zijn?
 5. Kan het COA de veiligheid van onze inwoners garanderen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
 6. Stel voor dat er zich incidenten voordoen waarbij politie betrokken wordt; is er dan de mogelijkheid om het “contract” open te breken en het COA te verzoeken om binnen een x-periode een andere locatie te zoeken?
 7. Is het COA in staat om de asielzoekers de zorg en (mentale) ondersteuning te bieden die nodig is? Denk hierbij aan huisartsenzorg, vaccinaties maar ook de inzet van psychologen etc.
 8. Worden asielzoekers na aanmeldprocedure allemaal gevaccineerd volgens het rijksvaccinatieprogramma van de overheid en tegen corona?
 9. Wat voor type mensen kunnen er straks (eventueel) naar Bakel komen? Denk hierbij aan hoe lang al in procedure, kansrijk/kansarm, nationaliteit, gezinnen of alleenstaande etc.
 10. Mochten er leerplichtige kinderen geplaatst worden, waar en hoe moeten zij naar school?
 11. Is er al gekeken naar de verspreiding van het aantal mensen over de gehele gemeente Gemert-Bakel of is dit voor het COA sowieso een no-go?
 12. Hoe ziet het COA de combinatie van plaatsing units en nieuwbouw in een tijdsbestek van 2 jaar? We willen hier graag een proces en planning van zien want vragen ons af of en hoe dit dan moet gebeuren.
 13. Er is op dit moment, zoals verwacht, een enorme onrust onder onze inwoners. Hoe denkt het COA (eventueel in samenspraak met Gemeente en de Zorgboog) deze onrust weg te nemen?
 14. Hoe houdt het COA zicht op de asielzoekers en zijn er afspraken te maken dat er na een bepaald tijdstip geen bewoners van het AZC meer buiten het terrein mogen komen/zijn?
 15. Welke dagbestedingsmogelijkheden worden doorgaans door het COA aangeboden en worden deze op andere locaties als voldoende beschouwd? We moeten ervoor waken dat de verveling toe slaat en mensen zich gaan vervelen met alle, eventuele, gevolgen van dien.
 16. Welke rol speelt de Zorgboog in dit verhaal? Zijn zij gebaat bij het plaatsen van asielzoekers of is dit juist een nadeel?
 17. Er komen inkomsten naar de gemeente als compensatie. Aan welke bedragen moeten we dan denken? Wie is hier goed mee? Zorgboog, Gemeente, Bakel, bewoners omliggende locaties?
 18. Voor het huisvesten van asielzoekers en de maatregelen welke daarvoor genomen moeten worden, dient ook het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Hoe gaan deze procedures verlopen? Betekent een mate van flexibel omgaan met bestemmingsplan, termijnen en procedures dat ook belangen van omwonenden binnen een straal van x meter, ook flexibel worden?
 19. Komt er, zowel vanuit gemeente als vanuit COA en Zorgboog een vast aanspreekpunt waar inwoners terecht kunnen?

Op 6 oktober is in de raadsvergadering het verzoek van het COA m.b.t. opvang 300 asielzoekers in Bakel met ons gedeeld. Afgesproken is dat we op donderdag 13 oktober in het fractievoorzittersoverleg onze wensen en bedenkingen kenbaar maken. Ook konden we hierin de vragen en bedenkingen stellen van inwoners en omwonenden. De VVD hecht er belang aan om het proces goed te doorlopen en eerst de vragen en antwoorden af te wachten. En betreuren om die reden ook dat enkele partijen al zo duidelijk stelling nemen. Daarmee zeggen we niet dat we de stellingen niet onderschrijven maar vragen we aandacht voor een zorgvuldig proces. Daar zijn onze inwoners bij gebaat vinden wij.

Om deze reden houden wij het bij de vragen vanuit de fractie en de vragen die ons op de inloopavond zijn gesteld. Daarnaast hebben we ook vragen via de mail ontvangen van inwoners deze zijn doorgezet naar de juiste personen.

Welke andere Peelgemeente zijn ook bereid (geweest) om een AZC te huisvesten?

Met betrekking tot het aantal en categorie asielzoekers hebben we de volgende vragen:

 • Hoeveel asielzoekers zijn we als gemeente verplicht op te vangen?
 • Zijn 300 asielzoekers op een kern als Bakel niet aan de hoge kant en wat houdt dat in voor de voorzieningen in Bakel?
 • Kunnen we eisen dat we maar 150 asielzoekers opvangen?
 • Is er gekeken naar een spreiding over de gehele gemeente? Dus is het mogelijk om meerdere kleinere locaties te hebben?
 • Is er een mogelijkheid alleen statushouders op te vangen?
 • Is er een mogelijkheid alleen gezinnen op te vangen?

Met betrekking tot het onveilige gevoel wat een AZC bij onze inwoners oproept hebben we de volgende vragen:

 • Hoe is de beveiliging op het terrein en daarbuiten geregeld?
 • Wie neemt welke regie m.b.t. veiligheid op zich?
 • Wat doet het COA anders op locaties waar geen overlast is voor de omgeving ten opzichte van de locaties waar wel overlast is? Heeft dit ook te maken met de categorie asielzoekers?
 • Is er een mogelijkheid extra politie te eisen en misschien zelfs een post in Bakel te huisvesten? Wat zijn hier de kosten van en wie draagt die?
 • Welke maatregel worden er standaard genomen om het onveilige gevoel van inwoners weg te nemen en wat is COA bereid extra te doen?
 • Hoe wordt omgegaan met afgewezen asielzoekers? Worden die direct op vliegtuig gezet of verdwijnen deze mogelijk vanuit de centra in de illegaliteit?

Met betrekking communicatie omwonenden hebben we de volgende vragen:

 • Mocht de locatie doorgaan worden omwonenden dan actief betrokken bij alles wat speelt rondom het AZC? Nu en in de toekomst?
 • Is het mogelijk een participatie groep op te richten? Die als volwaardige partner op kan komen voor belangen inwoners Bakel. Is hier ervaring mee?
 • Komt er een direct aanspreekpunt vanuit COA dat dagelijks bereikbaar is?

Met betrekking tot de duur van de opvang hebben we de volgende vragen:

 • In de brief wordt gesteld 2 jaar 300 personen in tijdelijke noodopvang en TEVENS daarna 300 personen in de nieuwbouw. Kan het COA garanderen dat na 2 jaar de nood niet zo hoog is dat het en en wordt (opvang 600)?
 • Kan het COA garanderen dat na 10 jaar de locatie wordt teruggegeven aan de zorgboog? Zodat de geplande woningen alsnog daar gebouwd kunnen worden.
 • Wat is de ervaring van het COA m.b.t. tot de staat van de huizen waar 8 jaar asielzoekers in hebben verbleven? De angst heerst dat deze uitgeleefd zijn.

Met betrekking tot de kosten hebben we de volgende vragen:

 • Wat ontvangt een gemeente aan inkomsten als er AZC gehuisvest wordt?
 • Hoe worden deze ingezet? En is er dan ruimte om ontwikkelingen in Bakel extra te ondersteunen?
 • Wat zijn de eventuele kosten voor een gemeente?

Als het AZC hier zou komen kunnen we dan voorwaarde stellen? We denken dan bijvoorbeeld aan:

 • Kunnen we omdat we een maatschappelijk probleem oplossen eisen van de provincie, meer huizen te mogen bouwen en laten we deze dan met name in Bakel landen?
 • Kunnen we tegen buurgemeenten die geen eigen opvang zeggen: we lossen jullie opvangprobleem mede op dan verwachten wij dat jullie de komende 10 jaar onze statushouders opvangen. Zodat deze woningen vrij komen voor eigen inwoners?

Met betrekking tot scholing van de eventuele kinderen hebben we de volgende vragen:

We begrijpen dat de gemeente verantwoordelijk is voor scholing.

 • Worden deze kinderen in Bakel naar school gestuurd of verdeeld over de verschillende locatie in Gemert-Bakel? En hoe werkt dat met vervoer?
 • Zijn onze scholen in staat de opvang te bieden in de klassen aan kinderen die de taal niet machtig zijn en getraumatiseerd zijn?
 • Wat voor consequenties heeft dat voor onze jeugd?
 • Is het niet slim om een eigen school op terrein te huisvesten waar deze kinderen les krijgen? Zo ja wie draagt dan de kosten?
 • Is dit überhaupt te realiseren omdat er al een tekort aan leerkrachten en met name NT2 leerkrachten is?

Nog enkele vragen die niet geclusterd zijn:

 • Is het mogelijk dat de raad door het COA bij wordt gepraat, zodat we een beter idee krijgen van een COA en hoe deze werkt? In dat kader is het misschien slim ook een bezoek te brengen aan een COA?
 • Is er rekening gehouden met de reactivering Peel? Waarbij gevechtsvliegtuigen over dit terrein vliegen. Over het hoofd van mensen die al trauma’s hebben van een oorlog? Wat voor reacties gaat dat oproepen?
 • Wat doen bewoners overdag? En hoe zorgt het COA ervoor dat de volwassen zich niet gaan vervelen?
 • De asielzoekers mogen overdag gewoon naar buiten, het zijn ook geen gevangenen. Maar er rijdt slechts een bus en die valt regelmatig uit. Moet er geen betere busverbinding komen zodat de asielzoekers makkelijk in bijv. Helmond kunnen komen? En daarmee ook de inwoners van Bakel en Milheeze.
 • Wie houdt namens de gemeente regie over de locatie? Komt er een extra ambtenaar voor? Valt dit onder een wethouder? En hoe kunnen we als raad onze controlerende taak hier uitvoeren?
 • Is er een escape mogelijkheid na bijvoorbeeld 2 jaar, voordat er nieuwbouw komt? Of kunnen we deze inbouwen?

Aangezien de uitkomst eigenlijk al vaststaat, willen het volgende wel als overdenking meegeven. Zoals het eruit ziet, wordt dit een dikke nee. We lopen dan wel het risico dat het vervolgens afgedwongen wordt. We zijn bang dat we dan aan de voorkant geen eisen en voorwaarde kunnen stellen, wat nu misschien wel kan. Vraag zou daarom ook aan COA kunnen zijn: Stel dat het in een later stadium afgedwongen wordt, kunnen we dan de bezwaren en bedenkingen die nu leven en de eventuele voorwaarde dan alsnog meenemen?

In een brief van 4 oktober heeft het COA een formeel verzoek gedaan aan het college van B&W om mee te werken aan een (tijdelijke) noodopvang van zo’n 300 asielzoekers voor minimaal twee jaar en aan een reguliere opvang van nog eens 300 asielzoekers voor een duur van 5 tot 10 jaar. In het plan zal ook ruimte blijven voor circa 60 bewoners van de Zorgboog. En dit alles onder voorbehoud van financiële en technische haalbaarheid.

In de Raad van 6 oktober heeft de burgermeester dit verzoek van het COA publiekelijk gemaakt, nadat hij dit in een half uurtje daaraan voorafgaand gedeeld had met de fractievoorzitters. In dit fractievoorzittersoverleg is afgesproken dat we ons hierover niet politiek zouden uitspreken, ook niet in de Raadsvergadering zelf. Maar in plaats daarvan zou elke fractie een lijst van wensen en bedenkingen opstellen die vervolgens zouden worden besproken in het komende fractievoorzittersoverleg van 13 oktober. En dan zou bekeken worden wat de stand van zaken is en wat de (politieke) vervolgstappen zijn. Bij dezen dus de wensen en bedenkingen van D66.

Volgens het jaarcijfers van het COA op de website zijn er in Nederland momenteel 79 reguliere opvanglocaties en 83 tijdelijke. Daarin worden zo’n 31.500 asielzoekers en 17.500 statushouders gehuisvest. Het COA zegt ook in de brief dat er volgend jaar behoefte is aan 51.000 opvangplekken. Rekening houdend met het grote verloop in (vooral tijdelijke) locaties moet het COA elk jaar op zoek naar veel nieuwe opvangplekken. Een simpel rekensommetje leert dat er rond 140 opvangplekken per gemeente zouden moeten worden gerealiseerd om aan de vraag volgend jaar te voldoen (er zijn zo’n 345 gemeenten in Nederland). En 140 is al heel wat anders dan 300 opvangplekken. Maar omdat er helaas ook vele gemeenten zijn, die niet mee (willen) doen, komt de rekening op het bordje te liggen van alleen de goedwillenden.

 1. Wij zijn van mening dat wij als Gemert-Bakel onze bijdrage moeten leveren aan het opvangen van asielzoekers en statushouders in Nederland. Het is dom om het probleem te ontkennen of zeggen dat we niets moeten doen. Deze mensen zijn op de vlucht voor oorlog en ellende en als gemeente in een rijk en welvarend land moeten we een aandeel durven nemen in het opvangen van deze mensen.
 2. Elke gemeente zou verplicht moeten worden (naar rato) bij te dragen aan de opvang (vele handen maken licht werk). Wij zouden graag zien dat het college dat uitdraagt in landelijke en/of provinciale gremia.
 3. Wij vinden grootschaligheid niet wenselijk, dus alle opvangplekken op één locatie, zeker niet voor de opvang op middellange termijn (5-10 jaar). Een locatie zou wat ons betreft niet meer dan ca. 50 opvangplekken mogen huisvesten. Kleinschaligheid betekent dat de mensen beter kunnen worden begeleid. Tevens vergroot dat ook de kans tot acceptatie in de omgeving. En een derde belangrijke voordeel is dat één locatie zich niet de “dupe” hoeft te voelen van het beleid. Het genoemde aantal van 300 opvangplaatsen vinden wij niet heilig, zeker niet op één locatie. Maar we moeten doen wat we kunnen doen. Daarbij moeten we ook goed rekening houden met de opvangcapaciteit die we nodig hebben in bredere zin. Wij denken dan aan de volgende zaken die vooraf goed geregeld moeten zijn:
  • Voldoende onderwijsvoorzieningen
  • Voldoende zorg (huisartsen) • Voldoende vrijwilligers
 4. “Houdt de mensen bezig!” Achter deze korte zin gaat veel schuil. Wij vinden het belangrijk dat de mensen zo snel mogelijk aan het werk gaan. Dat is de ook kortste weg naar integratie. Met werk bedoelen wij niet zozeer reguliere banen (als het zou kunnen wel) maar ook vrijwilligerswerk, snuffelstages en huishoudelijke taken binnen de opvanglocatie zelf (gezamenlijke koken, tuinonderhoud e.d.).
 5. In de brief van het COA staat dat “dit alles onder voorbehoud van financiële en technische haalbaarheid” is. Het COA wil graag 300 tijdelijke en 300 reguliere opvangplekken. De 300 tijdelijke opvangplekken zijn voor een duur van minimaal 2 jaar, het kan dus langer. Dat zou in extremis kunnen betekenen dat er op een gegeven moment 600 plekken zijn (in een overloop situatie).
 6. Wij zijn van mening dat, als we besluiten tot de opvang van met name reguliere asielzoekers en statushouders, we goed moeten inventariseren wat de gevolgen zijn voor de woningbouwopgave in onze gemeente. In elk geval mogen woningzoekenden in Gemert-Bakel zelf hiervan niet de dupe worden.
 7. Ten slotte zijn wij van mening dat de opvang van asielzoekers een zaak is die, vanuit moreel opzicht, ons allemaal aan gaat. Dit zou dan ook partij-overstijgend moeten worden aangepast. Het past in onze ogen niet om daarbij partijpolitieke belangen te laten meespelen.

N.a.v. de vraag van het COA voor een mogelijke opvang van statushouders en asielzoekers op het terrein van de Zorgboog in Bakel heeft u de vraag gesteld schriftelijk wensen en bedenkingen kenbaar te maken vanuit de raadsfracties.

Bij dezen gaat de fractie van Sociaal Gemert-Bakel in op uw wens.

Sociaal Gemert-Bakel onderschrijft met het college haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wijst de opvang van statushouders en asielzoekers niet af.

Samen met de andere politieke partijen en het college hebben we eendrachtig de emoties, vragen en wensen van omwonenden en inwoners tijdens 2 bijeenkomsten op 11 oktober gehoord. Helaas moesten we vaststellen dat er tijdens de bijeenkomst voor inwoners veel teleurstelling was over het verloop van de avond. Omdat er geen regievoering was of op zijn minst een uitleg hoe deze avond gedacht was, hadden aanwezigen de indruk voor niets gekomen te zijn. Dit had beter gekund.

Gelukkig zijn we uit de gesprekken, die we als raadsleden hadden met bewoners, wel het e.e.a. te weten gekomen.

Onze wensen en bedenkingen betreffen het volgende:

 • Zoals al door velen kenbaar gemaakt, vindt ook Sociaal Gemert-Bakel een opvang voor het aantal van 300 asielzoekers en statushouders te groot;
 • Bij de samenstelling van de aanwezige groep zal steeds rekening gehouden moeten worden met de samenstelling. Gezinnen met kinderen hebben de voorkeur op grotere aantallen van alleenstaande jongeren;
 • Er moet goed bekeken worden of een AZC te rijmen is met de aanwezigheid van de huidige bewoners, medewerkers en vrijwilligers van de Zorgboog. M.n. de mensen die in het hospice verblijven moeten gegarandeerd in alle rust en veiligheid het laatste stukje van hun leven hier kunnen doorbrengen;
 • Is er onderzocht of andere plekken in onze gemeente in aanmerking komen voor een centrum. Zo niet, dan moet dit wel onderzocht worden en tevens moet de vraag om een gedeelte van de 300 asielzoekers en statushouders op te vangen neergelegd worden bij andere Peelgemeenten;
 • De beoogde locatie is voor veel inwoners van Bakel een geliefde plek. Juist daar een AZC realiseren maakt -zoals gebleken is - veel emotie los en roept veel weerstand op, mede door het grote aantal asielzoekers.
 • Gezocht moet worden naar alternatieven. Bijvoorbeeld of andere plekken in onze gemeente in aanmerking komen voor een centrum en vooral ook naar een meer kleinschalige opvang. Wij gaan daarbij uit van een veel kleiner aantal asielzoekers en willen de vraag om een gedeelte van de 300 asielzoekers en statushouders op te vangen ook neerleggen bij andere Peelgemeenten;
 • Vanuit het COA moet de garantie komen dat er geen veilige-landers tussen de asielzoekers zullen zitten zodat voor omwonenden en inwoners van onze gemeente enige zekerheid is dat de kans op het ontstaan van problemen heel beperkt is;
 • Veiligheid voor onze inwoners is heel belangrijk. Duidelijk moet zijn hoe het borgen daarvan vorm krijgt en welke garanties het COA en de Nationale Politie kunnen geven;
 • Het blijkt dat het COA haar eigen medische hulpdienst heeft. Desalniettemin zal er een beroep gedaan worden op de reguliere medische zorg, bijv. ziekenhuis. Is onderzocht of deze extra druk op de reguliere zorg verwerkt kan worden? Eenzelfde vraag geldt ook voor het onderwijs. Is het primair en voorgezet onderwijs voldoende in staat een extra stroom leerlingen te verwerken?

Verder wil Sociaal Gemert-Bakel om nog meer teleurstellingen te voorkomen, dat alle briefjes die ingeleverd zijn op voornoemde avond beantwoord en bewaard worden. Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat hun wensen en bedenkingen meegenomen worden in de besluitvorming en dat kan alleen als er ook op gereageerd wordt. Ook zien wij graag een overzicht van alle reacties die ingeleverd zijn. Vóór het opstellen van dit schrijven hebben we al kennis kunnen nemen van de wensen en bedenkingen van Politiek op Inhoud. Wij kunnen de wensen en bedenkingen zoals geformuleerd onderschrijven en zijn benieuwd naar gedachtegangen van onze collega partijen.

Op 4 oktober 2022 heeft het COA per brief aan onze gemeente een officieel verzoek gedaan tot het realiseren van een AZC in Bakel.

Naar aanleiding van het verzoek van het COA heeft het college tijdens de raadsvergadering van 6 oktober alle raadsfracties verzocht om binnen een week schriftelijk haar wensen en bedenkingen m.b.t. dit verzoek kenbaar te maken.

Hoewel het besluit om al dan niet in te stemmen op het verzoek van het COA een bevoegdheid is van het college, denkt Politiek op Inhoud dat het belangrijk is dat het college haar besluitvorming afstemt op de wensen en bedenkingen en standpunten van een meerderheid van de raad.

 • Het college dient aan de raad en inwoners duidelijkheid te geven hoe de wensen en bedenkingen vertaald worden in een mogelijk concept akkoord met het COA.
 • De Wensen en bedenkingen vanuit de raad moet leidend zijn voor het te nemen besluit door het college,
 • Leg het concept akkoord eerst voor aan de raad alvorens toezeggingen aan het COA te doen.

Politiek op inhoudt vindt dat Gemert-Bakel een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat geldt niet alleen voor onze gemeente, maar voor alle gemeenten in Nederland.

Wij doen dit bijvoorbeeld ook al bovengemiddeld met de opvang van Oekraïners in onze gemeente. Ook bij het opvangen van asielzoekers c.q. statushouders heeft Gemert-Bakel, net als andere gemeenten, een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wij hebben echter ook een verantwoordelijkheid in het borgen van de leefbaarheid in onze kernen en in onze afwegingen nemen wij beide uitgangspunten mee.

Om maar gelijk heel duidelijk te beginnen. Wij zijn tegen een opvanglocatie met een capaciteit van 300 personen. Politiek op Inhoud zou onder bepaalde condities kunnen instemmen met een opvanglocatie met een maximum van rond de 60 personen.

Wij vinden een opvanglocatie met 300 personen niet in het belang van de asielzoekers c.q. statushouders en ook niet in het belang van onze inwoners. Wij vragen ons ook af of de huidige aangewezen locatie het meest geschikt is binnen onze gemeente.

 • Beperk de opvang tot max 60 personen
 • Kijk op basis van de opvang van 60 personen of er een betere plek in Gemert-Bakel is

Politiek op Inhoud is tegen het opvangen van veilige landen asielzoekers. Ervaring leert dat de grootste problemen vanuit deze groep te verwachten is. Hoewel deze groep klein is, bepaalt het wel hoe een gemeenschap kijkt tegen het opvangen van asielzoekers.

 • Vang geen veilige landen asielzoekers op in AZC in Bakel

Politiek op Inhoud is voorstander om het besluit voor opvang van asielzoekers in Bakel gefaseerd te nemen. Wij stellen voor om na 2 jaar (noodopvang) de huidige situatie te evalueren alvorens eventueel te beslissen voor de opvang voor een periode van 5 of 10 jaar. Evaluatie dient op basis van vooraf vastgestelde criteria uitgevoerd te worden.

 • Evalueer na 2 jaar de gang van zaken.
 • Stel vooraf criteria vast voor de evaluatie.
 • Monitor gedurende 2 jaar eventuele overlast en betrek deze bij de evaluatie.
 • Bij constatering van overschrijding van overlast dient de opvang in Bakel per definitie gestaakt te worden na 2 jaar.

Het is logisch te veronderstellen dat statushouders die in Bakel worden opgevangen zich zullen aanmelden om zich definitief in onze gemeente te huisvesten. Dit geeft naar onze mening een extra grote druk op de vraag naar sociale huurwoningen.

Jaarlijks vervullen wij al onze plicht in het huisvesten van statushouders in onze gemeente. 12 tot 15 huurwoningen worden jaarlijks hiervoor door Goed Wonen ingezet om aan deze verplichting te voldoen terwijl in de afgelopen 3 jaar er nog geen 36 extra huurwoningen zijn bijgekomen. Voor deze opvang geldt al dat statushouders voor gaan op de “ reguliere” woningzoekende inwoners uit onze gemeente.

 • Geen verdere voorrang met betrekking tot het huisvesten van statushouders t.o.v. inwoners uit onze gemeente.
 • Indien een AZC in Bakel gerealiseerd wordt, maak op korte termijn een nieuw plan met betrekking tot de behoefte aan extra sociale huurwoningen in onze gemeente
 • Realiseer extra betaalbare koopwoningen en stimuleer de doorstroom van een sociale huurwoning naar een betaalbare koopwoning.

Het realiseren van een AZC in Bakel betekent ook iets op het gebied van veiligheid. Om te kunnen beoordelen wat het qua veiligheid betekent als er een AZC in Bakel wordt gerealiseerd, wil Politiek op Inhoud dat de Nationale Politie in een openbare bijeenkomst ons meeneemt wat een AZC voor onze gemeente betekent.

 • Organiseer een openbare bijeenkomst met de Nationale Politie m.b.t. het onderwerp veiligheid.
 • Stel inwoners uit onze gemeente daarbij in de gelegenheid rechtstreeks vragen te kunnen stellen.
 • Inventariseer met de Nationale Politie wat een AZC in Bakel op het gebied van werkdruk voor de Nationale Politie betekent.
 • Vertaal deze inventarisatie in harde en duidelijk afspraken met onze ketenpartners zodat er garanties zijn dat de Nationale Politie zijn reguliere werk naar behoren kan blijven uitvoeren.
 • Maak afspraken wat te doen met notoire overlast veroorzakers.

Als er een AZC in Bakel gerealiseerd wordt, is het van belang dat de AZC in onze gemeente geaccepteerd wordt. Zowel nu als in de toekomst.

 • Betrek de inwoners bij de besluitvorming en neem alle zorgen serieus
 • Indien er een AZC komt, ontwikkel een regulier overleg tussen het college en inwoners uit Bakel.

Wanneer het besluit voor een AZC in Bakel genomen wordt, is het ook van belang dat er een programma ontwikkeld wordt om zo vroeg mogelijk met de integratie te beginnen. Alle extra kosten t.g.v. een AZC in onze gemeente moet voor rekening komen van de landelijke overheid.

 • Maak samen met het COA een programma om de integratie te bevorderen
 • Organiseer vrijwilligerswerk voor statushouders EN asielzoekers
 • Breng in beeld welke extra kosten de gemeente voor een AZC moet maken (bestuurlijk, politie, zorg en welzijn etc…)

Tot zover onze eerste reactie met betrekking tot het verzoek van het COA om een AZC in Bakel te openen. Al onze bedenkingen zijn gerelateerd aan ons eerste kader, namelijk een AZC moet qua opvangcapaciteit niet groter zijn dan ongeveer 60 personen. Wij ontvangen graag uw reactie op onze wensen en bedenkingen.

Algemeen

 1. Voor het huisvesten van asielzoekers en de maatregelen welke daarvoor genomen moeten worden, dient ook het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Hoe gaan deze procedures verlopen? Betekent een mate van flexibel omgaan met bestemmingsplan, termijnen en procedures dat ook belangen van omwonenden binnen een straal van x meter, ook flexibel worden?
 2. Wie houdt namens de gemeente regie over de locatie? Komt er een extra ambtenaar voor? Valt dit onder een wethouder? En hoe kunnen we als raad onze controlerende taak hier uitvoeren?
 3. Kunnen deze (tijdelijke) woningen zomaar zonder vergunnings- of bestemmingsplanprocedure geplaatst worden en gelden bijvoorbeeld milieuregels hier dan niet voor?
 4. Wie gaat het besluit nemen over het wel of niet doorgaan van dit plan?
 5. Wat gaat dit plan brengen voor het dorp Bakel?
 6. Hoe zien de betrokken partijen de integratie van 300 bij elkaar geplaatste asielzoekers in de kleine betrokken samenleving van Bakel?
 7. Waarom gaan we hun onderdak bieden terwijl onze eigen mensen ook hulp kunnen gebruiken? Denk hierbij aan de jeugd die geen huis kunnen kopen omdat het financieel niet te betalen is, mensen die nu met torenhoge energiekosten zitten, mensen die het al zwaar hadden en nu nog zwaarder, boodschappen die steeds duurder worden, zorgverzekeringen die duurder worden, salarissen die niet stijgen etc. Ons lijkt dat hier eerst naar gekeken moet worden voordat we andere landen gaan helpen.
 8. Worden er duidelijke afspraken gemaakt met het COA? Uit ervaring van andere gemeenten blijkt dat het lastig is om afspraken te maken met het COA.
 9. Wie is de eigenaar van landgoed Bakel?

Locatie

 1. In de bosrijke locatie liggen op dit moment nog St. Josefheil, de Hospice en het Kabouterbos. Daarnaast zijn er ook diverse bedrijfjes actief en zijn er op die plek inwoners die in verenigingsverband hun activiteiten ontplooien. Bovendien wordt het gebied intensief bezocht door wandelaars en fietsers. Wij zouden graag zien dat deze activiteiten door blijven kunnen gaan en onze inwoners en bezoekers zich veilig blijven voelen om daarnaartoe te gaan. Vraag: Hoe gaat het college het subjectieve veiligheidsgevoel van deze gebruikers van het Zorgboogterrein borgen? Hoe denken zij dit gevoel positief te kunnen beïnvloeden?
 2. Hoe ziet het college het voortbestaan van de andere activiteiten op de locatie, zoals het kabouterbos, het dierenpark etc.?
 3. Het Zorgboogterrein is gelegen tussen Bakel en Milheeze waar de bewoners zeer waarschijnlijk ook belast gaan worden met de her-activering van vliegbasis de Peel waarbij de kernen van Bakel en Milheeze recht onder de startbaan liggen. We vragen ons af of het redelijk is om de inwoners van Bakel en Milheeze nog eens extra te belasten met De huisvesting van 300 asielzoekers Vraag: In hoeverre zijn er in dit kader mogelijk nog juridische obstakels te verwachten (stikstof gerelateerd) of beperkingen in de vorm van bijvoorbeeld geluidsoverlast?
 4. Voor zover wij hebben begrepen, zullen de asielzoekers voorlopig niet gehuisvest worden in de Jan de Wit Kliniek maar in woonunits. Vraag: Waarom wordt er dan toch voor deze plek gekozen en niet voor een andere willekeurige plek in onze gemeente waar ook woonunits geplaatst kunnen worden?
 5. De Zorgboog heeft in een principeverzoek haar plannen toegelicht voor wonen, welzijn en zorg op het Zorgboogterrein. Omdat in deze nieuwe plannen ook eigen inwoners een plek zouden kunnen krijgen, stuit dit op negatieve reacties binnen Bakel en Milheeze. Vraag: Wat betekent de opvang aan de achterzijde van het terrein, voor het verzoek van De Zorgboog? Gaat het principeverzoek hiermee voor minimaal 10 jaar de ijskast in en daarmee woningen voor onze inwoners en zorg voor de regio? Of kunnen deze plannen toch doorgaan? Zo ja, in welke vorm en binnen welk tijdsbestek?
 6. Is er ook gekeken naar andere locaties in Gemert-Bakel?
 7. Is er ook gekeken naar de verspreiding van het aantal mensen over de gehele gemeente Gemert-Bakel?
 8. Waarom allemaal in Bakel?

Aantal en termijn

 1. Hoe waarborgt de gemeente dat het bij de opvang van deze 300 asielzoekers blijft?

Veiligheid

 1. Hoe is de beveiliging op het terrein en daarbuiten geregeld?
 2. Nemen jullie in het besluit ook mee wat dit in andere dorpen in ons land teweeg heeft gebracht?
 3. Wie gaat de veiligheid waarborgen van de bewoners van Bakel?
 4. Hoe gaat de gemeente en het COA de overlast handhaven, met een tekort aan politieagenten, die het al zo druk hebben?

Onderwijs

 1. Op welke locatie(s) zou de gemeente het onderwijs voor deze kinderen willen verzorgen, welke kosten zijn daaraan verbonden en voor wie zijn deze kosten?
 2. Worden deze kinderen in Bakel naar school gestuurd of verdeeld over de verschillende locatie in Gemert-Bakel? En hoe werkt dat met vervoer?
 3. Zijn onze scholen in staat de opvang te bieden in de klassen aan kinderen die de taal niet machtig zijn en getraumatiseerd zijn?
 4. Wat voor consequenties heeft dat voor onze jeugd?
 5. Is het niet slim om een eigen school op terrein te huisvesten waar deze kinderen les krijgen? Zo ja wie draagt dan de kosten?
 6. Is dit überhaupt te realiseren omdat er al een tekort aan leerkrachten en met name NT2 leerkrachten is?
 7. Wat betekent de plaatsing van 300 asielzoekers voor de kwaliteit van het onderwijs in Bakel? Met name wanneer meerdere niet-Nederlands sprekende kinderen ook onderwijs moeten volgen. Hoe borgen we dan dat de overige leerlingen voldoende aandacht krijgen en het niveau van het onderwijs niet daalt? Of volgen deze kinderen dan buiten Bakel onderwijs?

Relatie met reguliere woningbouw

 1. Wat gaat de gemeente doen om er voor te zorgen dat er binnen nu en twee jaar ook woonruimte aan eigen inwoners wordt toegewezen, dan wel er meer voor eigen inwoners gebouwd gaat worden?
 2. Waarom worden deze vluchtelingen dadelijk in nieuwbouw woningen geplaatst, terwijl er zoveel jeugd en andere mensen in Bakel al jaren wachten op een (nieuwbouw)huis of woonplek?
 3. Waarom wordt er niet eerst voor de inwoners en eigen mensen gezorgd, die nu geen woning kunnen vinden?

Waardedaling woningen

 1. Wat zal dit gaan betekenen voor de waarde van onze woning, die zullen gaan dalen komen jullie ons hierin tegenmoet?

Communicatie

 1. De Dorpspartij ziet graag dat er op zeer korte termijn een extra openbare raadsvergadering wordt uitgeschreven waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan over het verzoek van het COA.
 2. De Dorpspartij gaat er van uit dat de procedure er verder in voorziet dat het college een collegebesluit eerst ter goedkeuring voor legt aan de gemeenteraad van Gemert-Bakel.
 3. Verder wil Sociaal Gemert-Bakel om nog meer teleurstellingen te voorkomen, dat alle briefjes die ingeleverd zijn op voornoemde avond beantwoord en bewaard worden. Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat hun wensen en bedenkingen meegenomen worden in de besluitvorming en dat kan alleen als er ook op gereageerd wordt. Ook zien wij graag een overzicht van alle reacties die ingeleverd zijn.
 4. CDA zal via deze en de daarvoor reguliere weg een verzoek indienen voor een openbare raadsvergadering op korte termijn. Een dergelijk belangrijk thema verdient een open en transparant debat, waarin elk politieke partij haar wensen en bedenkingen kan toelichten.
 5. Elke gemeente zou verplicht moeten worden (naar rato) bij te dragen aan de opvang (vele handen maken licht werk). Wij zouden graag zien dat het college dat uitdraagt in landelijke en/of provinciale gremia.
 6. Elke gemeente zou verplicht moeten worden (naar rato) bij te dragen aan de opvang (vele handen maken licht werk). D66 zou graag zien dat het college dat uitdraagt in landelijke en/of provinciale gremia.
 7. Komt er een vast aanspreekpunt vanuit de gemeente welke dagelijks bereikbaar is?

Meest gestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat het verzoek van het COA voor opvang voor langere tijd vragen oproept. We houden een meest gestelde vragenlijst bij, die we aanvullen als dat nodig is.

Opvanglocatie

Er is nog geen besluit. Het COA heeft een verzoek ingediend dat de gemeente samen met de Zorgboog serieus overweegt.

Wij staan samen voor een grote opgave. Als land, als provincie en in onze regio. Het COA heeft ons met een brief verzocht mee te werken aan een opvanglocatie op het Zorgboogterrein. Het landgoed is groot, gedeeltelijk niet in gebruik en beschikt over de nodige voorzieningen. Als gemeente willen wij onze verantwoordelijkheid nemen om het verzoek voor opvang voor langere tijd serieus te overwegen. Ook de Zorgboog staat open voor het verkennen van de mogelijkheid van opvang.

Mocht de besluitvorming leiden tot het realiseren van een opvanglocatie dan zijn er twee fasen te onderscheiden. Snelle, tijdelijke opvang in woonunits en opvang voor langere tijd voor in totaal maximaal tien jaar.

Kansrijke asielzoekers die in procedure zitten voor een vergunning tot verblijf.

Wij staan samen voor een grote opgave. Als land, als provincie en in onze regio. Asielopvang moet humaan zijn, we willen niet dat mensen buiten hoeven slapen. Door snelle, tijdelijke opvang komt het COA tegemoet aan de vraag van dit moment. Met opvang voor langere tijd investeert het COA ook in Gemert-Bakel, omdat de woningen na de opvangperiode vrijkomen voor reguliere bewoning.

Asielzoekers

Het verzoek gaat over reguliere opvanglocatie. Dat betekent dat bewoners er voor de duur van hun procedure kunnen verblijven.

Het COA zorgt in samenwerking met vrijwilligers voor een dagprogramma voor volwassenen. Kinderen gaan naar school.

De gemeente moet zorgen voor onderwijs voor kinderen in asielopvang.

Het COA zorgt in samenwerking met vrijwilligers voor een dagprogramma. Dat kan in afstemming met lokale (sport)verenigingen zijn.

De Gezondheidszorg Asielzoekers (Gza) regelt de huisartsenzorg voor asielzoekers. Dat is een harde randvoorwaarde voor het realiseren van een opvanglocatie.

Dat is afhankelijk van het land van herkomst.

Alle asielzoekers kunnen in een azc lessen basaal Nederlands volgen. Daarbij krijgen zij les van vrijwilligers. 

Vluchtelingen krijgen geen geld van de gemeente; ze ontvangen naast onderdak en medische zorg van het COA ook leefgeld. Vluchtelingen zijn ook via het COA verzekerd.

Omgeving

Het COA heeft als beleid om zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale en regionale aanbieders.   

Veiligheid

Ja, de opvanglocatie is niet afgesloten.

Binnen het terrein van de opvanglocatie is de veiligheid een verantwoordelijkheid van het COA. Uiteraard maken we goede afspraken over de algehele veiligheid en de veiligheid in de omgeving. 

Bezwaar en schade

Er is nog geen sprake van een besluit, dus bezwaar maken is niet aan de orde. 

Vrijwilligerswerk

Mocht er een opvanglocatie komen dan werkt het COA graag samen met vrijwilligers.

Communicatie

We hebben donderdag 6 oktober van het COA een formeel verzoek gekregen. Daarop hebben we direct de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging gevraagd om zijn wensen en bedenkingen bij dat verzoek in beeld te gaan brengen. Daarnaast hebben we meteen de dorpsraad geïnformeerd en gaan we in gesprek met omwonenden en andere dorpsbewoners om te weten wat er leeft en speelt. Daarvoor organiseerden we dinsdag 11 oktober een inloopavond in sporthal De Beek in Bakel. Op 22 november vindt een hoorzitting van de gemeenteraad plaats waar ingesproken kan worden. 

Deze speciale pagina gaat over het verzoek van het COA voor opvang in onze gemeente. Als er een besluit is genomen, vertellen we dat natuurlijk zo snel mogelijk en zorgen we voor passende communicatiemomenten of middelen.