Beleidsterreinen Toekomstbestendig Buitengebied & Financien

Taken

  • 1e locoburgemeester
  • Ontwikkeling buitengebied
  • Landschapsbeheer en natuurontwikkeling
  • Water
  • Omgevingsvisie
  • Financiën
  • Inkoop en aanbesteding
  • Vastgoed
  • Bouwgrondexploitatie en grondzaken
  • Bakelse Plassen

Nevenfuncties

Nevenfunctie bezoldigd/onbezoldigd
Voorzitter Bestuurlijk Platform IGP Bakel-Milheeze onbezoldigd
Lid algemeen bestuur GR ODZOB onbezoldigd
Lid algemeen bestuur GR BSOB onbezoldigd
Lid algemeen bestuur GR Peelgemeenten onbezoldigd
Lid algemeen bestuur GR Senzer onbezoldigd
Lid vergadering van aangeslotenen stichting BIZOB onbezoldigd
Lid MRE-themagroep Transitie landelijk gebied onbezoldigd
Lid Integrale Gemeentelijke Afstemming (IGA) Plattelandsontwikkeling onbezoldigd
Lid doelmatig waterbeheer Brabantse Peel onbezoldigd
Lid Bestuurlijk Platform Peelrandbreuk/Wijst onbezoldigd
Plv. lid algemeen bestuur GR GGD Zuidoost Brabant onbezoldigd
Plv. lid algemeen bestuur GR VRBZO onbezoldigd