Beleidsterreinen Toekomstbestendig Buitengebied & Financien

Taken

  • 1e locoburgemeester
  • Ontwikkeling buitengebied
  • Landschapsbeheer en natuurontwikkeling
  • Water
  • Omgevingsvisie
  • Financiën
  • Inkoop en aanbesteding
  • Vastgoed
  • Bouwgrondexploitatie en grondzaken
  • Bakelse Plassen

Nevenfuncties

Nevenfunctiebezoldigd/onbezoldigd
Voorzitter Bestuurlijk Platform IGP Bakel-Milheezeonbezoldigd
Vicevoorzitter MRE-themagroep Vitaal Landelijk gebied onbezoldigd
Lid algemeen bestuur GR ODZOBonbezoldigd
Lid algemeen bestuur GR BSOBonbezoldigd
Lid algemeen bestuur GR Peelgemeentenonbezoldigd
Lid algemeen bestuur GR Senzeronbezoldigd
Lid vergadering van aangeslotenen stichting BIZOBonbezoldigd
Lid Integrale Gemeentelijke Afstemming (IGA) Plattelandsontwikkelingonbezoldigd
Lid doelmatig waterbeheer Brabantse Peelonbezoldigd
Lid Bestuurlijk Platform Peelrandbreuk/Wijstonbezoldigd
Plv. lid algemeen bestuur GR GGD Zuidoost Brabantonbezoldigd
Plv. lid algemeen bestuur GR VRBZOonbezoldigd

Lid Stuurgroep NOVEX De Peel

onbezoldigd