default iconOpwek van duurzame energie in Gemert-Bakel

Huidig beleid Gemert-Bakel

Juli 2020 heeft de gemeenteraad een beleid vastgesteld waarmee zonnevelden gerealiseerd kunnen worden.  Kort samengevat: binnen de gemeente is de maximale opwek per veld 6MWh. Dit is 6 ha aaneengesloten zonnepanelen. In het kwetsbare landschap is een maximale omvang van 4 ha. van toepassing.

  Oppervlakte (ha)  
Voorkeur Maximaal wenselijk Maximaal toegestaan
Rood 4 4
Oranje 4 4
Groen 6 10*

*: de grens ligt op het maximum van 6MW wat op de onderstations van Enexis kan worden aangesloten. Door de panelen verder uit elkaar te leggen, zou een veld van 10 ha voorstelbaar kunnen zijn, mits passend in het landschap.

Gemeente Gemert-Bakel heeft besloten om alle initiatieven naast elkaar te leggen en daar de beste 5 plannen uit te halen en deze te laten ontwikkelen als een pilot. Naast een aantal standaardvoorwaarden wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld het landschap waar het zonneveld bedacht is, de mate waarin ook zon op dak eraan gekoppeld is en de mate waarin burgers kunnen profiteren van de plannen. De procedure om initiatieven aan te melden is echter nog niet opgestart, omdat op dit moment er een zogenaamde transsportschaarste is op het netwerk. Met andere woorden, Enexis kan niet garanderen dat de opgewekte energie terug geleverd kan worden aan het net. Het net zal dus eerst aangepast moeten worden. Met dit vastgestelde beleid en de 5 pilotprojecten wil de gemeente ervaring opdoen, wetende dat de uiteindelijke opgave voor opwek van duurzame energie veel groter is. Er is op dit moment nog geen beleid omtrent windenergie.

RES opgave

RE (metropoolregie Eindhoven) heeft als taakstelling de opwek van 2 TWh duurzame energie in 2030. Om deze taakstelling te realiseren heeft de MRE zoekgebieden aangewezen. Deze zoekgebieden zijn opgenomen in de RES (regionale energiestrategie). De omvang van de zoekgebieden is dusdanig om zo invulling te kunnen geven aan de totale taakstelling van de MRE. Afhankelijk van de keuze, zijn binnen de zoekgebieden dus grotere zonnevelden mogelijk, echter met het huidige gemeentebeleid is dit niet mogelijk. Zoekgebieden zijn o.a. tot stand gekomen door minimale afstanden tot dorpskernen, landschappelijke waarden en koppeling met andere thema’s. De MRE heeft de milieueffecten van de zoekgebieden in kaart laten brengen. Deze milieueffecten zijn zeer uitgebreid onderzocht en terug te lezen in de planMER rapportage. De uitkomsten van deze rapportage wegen mee in de uiteindelijke keuze, waar zonnevelden worden gerealiseerd. Naast de milieueffecten is ook het lokale draagvlak/acceptatie een belangrijke factor om mee te nemen in de uiteindelijke keuze. Met de vast te stellen zoekgebieden in beeld, kan Enexis ook hun investeringsprogramma opzetten om het netwerk uit te breiden. Kortom, er ligt op dit moment nog niets vast over de zoekgebieden. De raad kan op 10 juni een voorkeur uitspreken. Na verwerking van alle reacties van de 21 MRE-gemeenten wordt de RES 1.0 inclusief de zoekgebieden naar verwachting in november 2021 vastgesteld.

Windenergie

Frans-Gerrits heeft een hoog energieverbruik. Zij oriënteren zich of het mogelijk is om de energie die door hen wordt verbruikt dichtbij opgewekt kan worden door middel van windenergie (1 windmolen lijkt hiervoor voldoende). In zoekgebied 7, nabij de Grensweg, is realisatie van windenergie voorstelbaar. Dit zoekgebied ligt ruim 1 kilometer van de komgrens De Rips. Conform beleid van de provincie moeten er minimaal 3 windmolens bij elkaar staan.

Artikelen die met duurzaamheid te maken hebben

 • Afstudeerstage Duurzaamheid

  Zoek jij een uitdagende afstudeeropdracht of meeloopstage? En wil jij een actuele aanvulling op je CV? Reageer dan snel op deze vacature.

 • Regionale Energiestrategie. Waar staan we nu?

  Gemert-Bakel is een van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant die samen met provincie en waterschappen afspraken maken over een duurzame toekomst. Dat gaat van energie besparen en energie opwekken uit zon en wind tot duurzame warmte gebruiken.

  zonnepanelen
 • Opwek van duurzame energie in Gemert-Bakel

  Juli 2020 heeft de gemeenteraad een beleid vastgesteld waarmee zonnevelden gerealiseerd kunnen worden

 • Zonnepanelen voor iedereen

  Heeft u interesse in zonnepanelen?

 • Formulier Duurzaam Gemert-Bakel

  Interesse in een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met de na-isolatie en zonnepanelen partner van Duurzaam Gemert-Bakel?

 • Duurzaamheid

  De gemeente Gemert-Bakel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze kinderen (en de generaties erna).