Proeftuin VAB Elsendorp

Om te kijken naar nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwing fungeert Elsendorp als één van de vijf proeftuinen in de provincie Noord-Brabant. We kijken samen met het dorp naar passende nieuwe bestemmingen voor de locaties en oplossingen voor de lege stallen. De focus ligt niet alleen op gebouwen, maar op een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook mogelijkheden voor grondruil in beeld komen.

Voor het hele dorp

De gebiedsgerichte benadering is breder dan de agrarische sector en raakt het hele dorp. Niet alleen boeren, ook andere bewoners en belanghebbenden worden bij de proeftuin betrokken. Hoe houden wij (het dorp, gemeente en provincie) Elsendorp leefbaar en (economisch) aantrekkelijk? Kunnen wij sámen zorgen voor een plek waar ieders kinderen ook in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en recreëren? Met Elsendorp als proeftuin kunnen er nieuwe kansen ontstaan.

Elsendorp heeft een eigen dorpswebsiteexterne-link-icoon. Hier vind je alles over de laatste stand van zaken in de proeftuin.

Updates

Mei 2023: Ontwikkelingen proeftuin Elsendorp: Bestemmingsplan en milieueffectrapport ter inzage

De Proeftuin Elsendorp is aangewezen als voorbeeldproject voor de nieuwe Omgevingswet. Dit zorgt ervoor dat we hier op een andere manier werken dan in de rest van onze gemeente. Samen met de deelnemers en belanghebbenden hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan de vraag: ‘hoe houden wij Elsendorp leefbaar en economisch aantrekkelijk?’ Inmiddels ligt er een gebiedsvisie en meerwaardeplan en zijn we toe aan de volgende stap in dit proces: het ter inzage leggen van het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Proeftuin Elsendorp’, met het daarbij behorende milieueffectrapport.

Visie Proeftuin Elsendorp en meerwaardeplan

De ’Visie Proeftuin Elsendorp' is door inwoners van Elsendorp zelf opgesteld. Hierin wordt veel meer gekeken naar een ontwikkeling voor een groter gebied. Die visie maakt straks onderdeel uit van de structuurvisie. Hierin staat beschreven wat de inwoners van Elsendorp wensen voor het buitengebied.  Hierbij werken inwoners, (agrarische) ondernemers, de gemeente, de provincie en het waterschap nauw met elkaar samen. Met deze samenwerking willen de partijen de leefbaarheid op het platteland versterken, verpaupering door leegstand tegengaan en op de juiste plekken ruimte maken voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid, wonen en recreatie. De vastgestelde visie en het meerwaardeplan liggen tegelijkertijd met het vastgestelde bestemmingsplan “Proeftuin Elsendorp” ter inzage. Het is niet mogelijk om beroep in te stellen tegen de visie en het meerwaardeplan.

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Proeftuin Elsendorp en planMER

Het plan gaat over het buitengebied van Elsendorp. Voor dit plangebied is vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud niet zomaar een bestemmingsplan opgesteld, maar een zogenaamd 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte'.

Waar een bestemmingsplan normaal gesproken alleen regels over de ruimtelijke ordening mag bevatten (dit zijn regels voor het gebruik van de grond en van de zich daar bevindende bouwwerken), mag een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' meer bevatten, namelijk regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Dat zijn regels die naast het gebruik van grond en bouwwerken, ook mogen gaan over landschap, lucht, cultureel erfgoed, veiligheid en gezondheid. Daarnaast is er ook een planMER opgesteld. Dit plan en de onderliggende onderzoeken richten zich op alle ontwikkelingsmogelijkheden en geeft inzicht in de mogelijke gevolgen voor het milieu. Tegen deze twee plannen kan wel beroep worden ingediend.

Inzagetermijn

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’, het planMER, en het beeldkwaliteitsplan Buitengebied liggen gedurende zes weken ter inzage van 10 mei 2023 tot en met 20 juni 2023. U kunt de stukken online inzien via Ruimtelijke Plannenexterne-link-icoon. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het plan online te bekijken, dan kunt een afspraak maken om dit in het gemeentehuis in te zien. De visie Proeftuin Elsendorpexterne-link-icoon en het meerwaardeplanexterne-link-icoon kunt u lezen op deze pagina.

Het rekenmodel en de proeftuinschema's

Het rekenmodel externe-link-icoonen de proeftuin schema's horen bij het meerwaardeplan. Om te bepalen of een initiatief mogelijk is binnen het bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp wordt het stroomschema doorlopen. Hiermee kan worden bepaald of het mogelijk is een vergunning aan te vragen voor het initiatief op basis van het bestemmingsplan. Als het antwoord op de vraag of een vergunning kan worden aangevraagd ja is, dan moet voldaan worden aan de opgenomen voorwaarden.

Met het rekenmodel wordt de financiële en maatschappelijke meerwaarde van het initiatief berekend, hierdoor wordt duidelijk welke  tegenpresentatie voor een initiatief moet worden geleverd.