default iconOmgevingsplan

Het omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente heeft 1 omgevingsplan onder de Omgevingswet.

Tot wanneer kunnen er nog bestemmingsplannen worden gemaakt?

De gemeente Gemert-Bakel start geen nieuwe bestemmingsplanprocedures meer op. Alleen lopende procedures worden afgerond. Daarvoor moet het ontwerpbestemmingsplan wel vóór 1 januari 2024 ter inzage zijn gelegd.

Op 1 januari 2024 is er een tijdelijk omgevingsplan voor de hele gemeente Gemert-Bakel. Dat tijdelijk omgevingsplan bestaat uit alle op dat moment geldende bestemmingsplannen, de zogenaamde Bruidsschat en onderdelen uit de Erfgoedverordening. Dit tijdelijke omgevingsplan voldoet nog niet aan de eisen van de Omgevingswet en moet vervangen worden door een nieuw omgevingsplan. Gemeente Gemert-Bakel vervangt het tijdelijke omgevingsplan stapsgewijs door delen van het nieuwe omgevingsplan. Dit kunnen delen van het omgevingsplan zijn voor het mogelijk maken van een nieuwe ontwikkeling (projectgerichte delen van het omgevingsplan) of delen van het omgevingsplan voor het maken voor de bestaande omgeving (gebiedsgerichte delen van het omgevingsplan).

Volgens de omgevingswet is er slechts één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Gemert-Bakel. Eerst is dat het tijdelijke omgevingsplan en later het nieuwe omgevingsplan. Het nieuwe omgevingsplan kan niet in één keer worden gemaakt. Stapsgewijs wordt dit opgebouwd door steeds een deel van het omgevingsplan te maken. Alle delen samen vormen uiteindelijk één volledig omgevingsplan. De termen 'deel van het omgevingsplan’ en 'wijzigen van het omgevingsplan' worden allebei gebruikt. Ze betekenen hetzelfde.

Nee, dat hoeft niet altijd. Een bouwplan dat niet past in het (tijdelijke) omgevingsplan kan ook worden toegestaan met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. In dat geval wordt er een omgevingsvergunning verleend voor het bouwplan in afwijking van het (tijdelijk) omgevingsplan. De keuze voor een deel van het omgevingsplan of een buitenplanse omgevingsplanactiviteit hangt af van het bouwplan. Neem hierover contact op met onze gemeente. 

Eerst wordt een concept gemaakt. Dit concept wordt beoordeeld door bijvoorbeeld het waterschap, omgevingsdienst en eventueel andere ketenpartners. Reacties worden verzameld en verwerkt in een ontwerp. Dit ontwerp wordt openbaar gemaakt en ter inzage gelegd. Iedereen kan reageren op het ontwerp door het indienen van een zienswijze. De gemeente bekijkt de zienswijzen en past, waar nodig, het deel van het omgevingsplan aan. Het aangepaste deel van het omgevingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Na vaststelling kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

Als u voor uw bouwplan of –initiatief vragen hebt over de omgevingswet en/of wet kwaliteitsborging bouwen, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0492-378 500 of via e-mail gemeente@gemert-bakel.nl. Als u vanaf 1 januari a.s. hulp nodig hebt bij het aanvragen van een vergunning via het nieuwe digitale Omgevingsloket, kunt u ook bij ons terecht.

Meer informatie

Animatie omgevingsplan en afwegingsruimte

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

In deze animatie krijgt u uitleg over het omgevingsplan en afwegingsruimte. Het omgevingsplan maakt overheden, inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Zo komen zij samen tot de gewenste leefomgeving.

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.