build-reside iconWoningbouwversnelling

Plannen woningbouw Gemert-Bakel

De woningbehoefte voor eigen inwoners van de gemeente is groot. Ook in de regio Zuidoost Brabant staan we voor de uitdaging van de schaalsprong. Met de groei van kennisintensieve- en maakindustrie op komst is de vraag naar arbeidsplaatsen en woningen enorm. Als gemeente Gemert-Bakel leveren we een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen om de aantrekkelijkheid van de gemeente en de regio te vergroten. Om dit in balans te houden, maken we op provinciaal, regionaal en lokaal niveau woningbouwafspraken.

Snel zoveel mogelijk woningen bouwen

We moeten alle aandacht geven aan het versnellen van de woningbouw. We streven ernaar om de komende 10 jaar 2.400 woningen te realiseren in Gemert-Bakel. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het college van burgemeester en wethouders prioriteiten gesteld in de woningbouwprojecten die we als gemeente oppakken. Er wordt volop ingezet op de projecten die snel gerealiseerd kunnen worden en waarin het soort woningen wordt gebouwd waar in ons dorp behoefte aan is.

31 projecten krijgen prioriteit

In totaal zijn er 31 woningbouwprojecten die door de gemeente met prioriteit worden behandeld. In juni 2023 zijn de plannen “Van den Ackerterrein, Gemert”, “Lodderdijk 9, Gemert”, “Kerk(plein), Elsendorp”, “Boerenbond, Bakel” en “Heerebosch fase 3, Handel” toegevoegd aan de prioriteiten. De toevoeging van deze projecten betekent dat er door de gemeente samen met de ontwikkelaars van deze projecten snelheid wordt gemaakt met de ontwikkeling.

Principeverzoeken

Er is vooral behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, senioren en kleine huishoudens. Dit is daarom het soort woningen waarvoor we de komende 10 jaar de bouw stimuleren.

Aanvragen voor de bouw van slechts een klein aantal woningen kosten veel tijd en leveren niet de gewenste snelheid op. Alleen met het stellen van deze prioriteiten kunnen we de aantallen woningen in de gemeente realiseren die zo hard nodig zijn. Principeverzoeken voor woningbouwinitiatieven die op of na 11 oktober 2022 zijn binnengekomen worden daarom niet in behandeling genomen. Tenzij het verzoek een ‘rotte plek’ in de kernen oplost, het een VAB-locatie in het buitengebied betreft waar een agrarisch bedrijf wordt beëindigd of indien door uitvoering te geven aan het principeverzoek er anderszins grote toegevoegde waarde voor Gemert-Bakel wordt gecreëerd.

Stappen die gezet worden in de bouw van woningen in Gemert-Bakel communiceren we via de bekende gemeentelijke kanalen, zoals de gemeenterubriek, de website en mogelijk via social media.

Op de kaart zie je welke projecten de komende jaren ontwikkeld worden in Gemert-Bakel.

Gemeente Gemert-Bakel groeit naar 35.000 inwoners, er komen 2.400 woningen bij tot 2030. Dit vraagt om focus, de woningnood is hoog, we zetten in gemeente Gemert-Bakel volop in op versnelling van de woningbouw. Daarom hebben we projecten gekozen waar het soort woningen gebouwd wordt dat nodig is en waar veel woningen tegelijk gebouwd kunnen worden. Op deze kaart zie je welke projecten dat zijn. 

Woningbouwprojecten

  • Woon-werk Keizersberg
  • Kerk(plein) 
  • Centrumplan Handel
  • Heerebosch fase 3

Nieuwe veegronde en wijzigingsplannen 2023

We zijn in Gemert-Bakel aan de slag om de woningbouw te versnellen. Hiervoor hebben we prioriteit gesteld aan de grote woningbouwprojecten. Dat had eerder tot gevolg dat we geen herzieningsronde bestemmingsplannen, ook wel de veegronde genoemd, meer konden doen in 2022. Omdat de invoering van de Omgevingswet van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024 is verplaatst zien wij nog mogelijkheden om een veegronde te organiseren. De verplichting is dat de ontwerp bestemmingsplannen ter inzage liggen op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Het indienen van een volledig plan is niet meer mogelijk.

Om een bepaalde flexibiliteit in een bestemmingsplan in te bouwen, heeft de Gemeenteraad in de bestemmingsplannen bevoegdheden voor Burgemeester en Wethouders (met daarbij horende regels) opgenomen (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening). Deze plannen worden wijzigings- of uitwerkingsplannen genoemd. Ook voor het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan is het de verplichting dat het ontwerp wijzigings- of uitwerkingsplan voor 1 januari 2024 ter inzage wordt gelegd. Initiatiefnemers kunnen een volledig wijzigingsplan of uitwerkingsplan, inclusief de noodzakelijke onderzoeken, indienen voor 24 juli 2023.