Samen Goed Doen

Coalitieakkoord 2022 – 2026
Gemert-Bakel

Niet gewoon zomaar drie woorden. Deze woorden vormen de basis voor het coalitieakkoord 2022-2026. Meer dan ooit is het van belang om elkaar op te zoeken, afstanden te verkleinen en verschillen te overbruggen om zo de juiste dingen te doen voor onze gemeente. We hebben elkaar nodig!

Samen

In de eerste plaats samen met onze inwoners. Samen met onze bedrijven, verenigingen en instellingen. Maar ook samen in de samenwerking met en binnen de gemeenteraad. We hebben elkaar nodig om iets te bereiken. Plannen worden beter wanneer deze gedragen worden. Door de juiste partijen samen te brengen, met elkaar in gesprek te gaan en te blijven komen we verder.

Goed

De goede dingen doen. Voor u, jou, hem, haar. Iedereen dus. Wij staan voor het nemen van goede besluiten. Om dat te kunnen doen, leggen we ons oor bij u te luister. Een lokale overheid is meer dan ooit de ingang voor burgers en ondernemers naar de overheid. Kunnen dingen anders of beter? Onnodig ingewikkelde regels? Spreek ons erop aan! Samen met u zorgen we dat zaken goed of nog beter worden.

Doen

Er liggen grote opgaven waar we de komende jaren hard mee aan de slag moeten. Zo blijft het verder aanjagen van de woningbouw een enorme uitdaging, maar ook de invoering van de omgevingswet en de energietransitie zijn grote onderwerpen die we constructief moeten oppakken. Projecten uit de vorige periode die nog niet tot een afronding zijn gekomen brengen we verder. We gaan plannen van papier naar praktijk brengen. Aan de slag dus; doen!

Het CDA Gemert-Bakel, Dorpspartij en Lokale Realisten zijn met dit coalitieprogramma tot een programma gekomen met daarin stevige uitdagingen een mooie ambities voor onze gemeente. Deze uitdagingen en ambities vormen het startpunt voor deze coalitieperiode. Een periode waarin we hopelijk vrij blijven van tegenslagen zoals we die afgelopen jaren door Corona hebben ervaren, zodat we uitvoering kunnen geven aan alle mooie plannen die we hebben. Laten we samengoed gaan doen!

Van groot belang is het goed functioneren van de Raad en wat de Raad nodig heeft om hier op een goede manier invulling aan te geven.

Hier op een stevigere manier invulling aangeven heeft in deze bestuursperiode prioriteit. Daarom wordt er ambtelijk een discussienota voor de Raad voorbereid. Deze wordt in consultatie gebracht bij alle fracties. Na deze consultatiefase wordt een voorstel aan de Raad voorgelegd zodat besluitvorming en het debat hierover in openbaarheid en volle transparantie plaats kan vinden en er een stevige basis gelegd wordt voor een gewenste manier van werken.

Onderwerpen die in dit raadsbesluit aan de orde komen zijn onder andere:

 1. Samenwerken met inwoners
  Meer buiten zijn als Raad en minder binnen (het College biedt waar nodig werkbezoeken aan, aan de Raad).
 2. Samenwerken binnen de Raad
  Besluitvormingsproces verbeteren bijvoorbeeld door te gaan werken met A-B-C vergaderingen, informatievoorziening aan raadsleden verbeteren, begrijpelijke stukken voor Raad en inwoners en de Raad wordt in majeure projecten aan de voorkant informerend tijdig betrokken.
 3. Rol Fractievoorzittersoverleg
  De rol van het Fractievoorzittersoverleg meer gewicht geven door ze bijvoorbeeld mede de agenda van informatievoorziening aan de Raad te laten bepalen.
 4. Rol van de griffie
  Als onafhankelijke en faciliterende gesprekspartner voor Raadsleden.

2. Projecten

Wat willen we samen: We zetten de Centrumvisie Gemert om naar een meerjarenplan met financiële onderbouwing. We voeren de projecten uit de Centrumvisie Gemert die nu al in de begroting zitten uit.

Wat gaan we samen goed doen: Het proces rondom de centrumvisie Gemert loopt. Deze langetermijnvisie wordt ook de komende bestuursperiode verder uitgewerkt, met burgerparticipatie. Dit moet leiden tot een meerjarenplan met financiële onderbouwing, waarbij het plan in fases wordt uitgevoerd. In deze bestuursperiode wordt met name het accent gelegd op: de koppeling met de detailhandelsvisie, het autoluw maken van het centrum, het gehele gebied rondom Van de Acker terrein betrekken bij het centrum inclusief verdere visievorming van de Komweg naar een groene omgeving (Kompark), het maken van terrassenbeleid en het opnemen van concrete projecten die de komende jaren uitgevoerd gaan worden. 

Wat willen we samen: We faciliteren de ontwikkeling van het kasteel in Gemert waarbij de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld worden gevolgd. We realiseren de openstelling van de tuinen en landerijen.

Wat gaan we samen goed doen: Het behoud, door ontwikkeling, van het Kasteel is belangrijk voor Gemert en Gemert-Bakel. Daarbij is de gemeente faciliterend. Ook de provincie pakt daarin haar rol. We willen het kasteel blijven behouden waarbij ook de openstelling van de tuinen en landerijen van groot belang blijft. Daarbij wordt vastgehouden aan de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Wat willen we samen: We werken fase 2 van het centrumplan Bakel verder uit. De MFA wordt verder uitgewerkt en er wordt gestart met de uitvoering. Er wordt een quickscan uitgevoerd voor een rondweg in Bakel. Op basis daarvan wordt de aanpak van de Schoolstraat bepaald. Er wordt positief gekeken naar de ontwikkelingen voor woon/zorg met behoud van het natuur/Bospark op het Zorgboogterrein Landgoed Bakel. Voor Fuse wordt een passende  locatie gezocht waar zij haar activiteiten kan voortzetten.

Wat gaan we samen goed doen: Het centrumplan Bakel is zover dat fase 2 opgesteld kan worden. Het vastgestelde plan is daarbij de basis om op door te gaan. We gaan deze periode een MFA realiseren. 
De komende periode bekijken we of een rondweg voor Bakel een oplossing is voor o.a. de verkeersproblematiek in de Schoolstraat. Daarvoor wordt een quick scan uitgevoerd. Op basis van deze quick scan wordt de aanpak voor de Schoolstraat bepaald. 
Voor het Zorgboogterrein wordt positief gekeken naar de ontwikkelingen voor woon/zorg met behoud van natuur en het Bospark. 
De motie over de Fuse wordt uitgevoerd, d.w.z. er wordt een passende locatie gezocht waar zij haar activiteiten kan voortzetten.

Wat willen we samen: Voor de hoek parochiehuis Bakel met een doorsteek naar het nieuwe centrum van Bakel wordt een gebiedsvisie gemaakt.

Wat gaan we samen goed doen: In deze visie is aandacht voor de functie en toekomst van het Parochiehuis waarbij de insteek is om het pand te behouden als beeldbepalend pand voor Bakel. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre deze hoek en eventueel de gebouwen eromheen geschikt zijn om door te ontwikkelen voor de combinatie woon/zorg maar ook bijvoorbeeld een consultatiebureau. Er wordt een aansluiting gezocht bij het centrum (plan) van Bakel.

Wat willen we samen: We maken een vervolgstap in de planvorming voor het Centrumplan Milheeze.

Wat gaan we samen goed doen: De planvorming voor het Centrumplan Milheeze wordt afgerond en de eerste stappen in de uitvoering worden gezet. Dit plan draagt bij aan een vernieuwing van de MFA en de gymzaal. Daarnaast zetten we in op een leefbaar centrum met een veilige haal- en brengroute voor de basisschool, voldoende groen en woningbouw. De wens van het dorp voor een supermarkt moet in dit plan een prominente plek krijgen.

Wat willen we samen: We nemen een besluit over de inrichting van het centrum van Handel.

Wat gaan we samen goed doen: Voor het centrum van Handel ligt een plan en een recent uitgevoerde enquête. Deze komen niet overeen. Voor het einde van 2022 komen we samen met het dorp tot een gedragen plan. Begin 2023 wordt een besluit genomen om tot uitvoering over te kunnen gaan. We zoeken naar een middenweg tussen datgene wat het dorp wenst en de financiële consequenties. Uitgangspunt daarbij is een supermarkt met woningbouw en parkeren.

Wat willen we samen: Wat gaan we samen goed doen: We voeren een scenario-onderzoek uit voor het Commanderijcollege. Op basis daarvan nemen we een besluit welke keuze gemaakt wordt voor de toekomst.

Wat gaan we samen goed doen: Voor het Commanderijcollege is een totaalplaatje gemaakt met leerlingenprognoses en de daarbij behorende normbedragen. Verschillende alternatieven zijn in kaart gebracht. Daarop komt een verdiepingsslag waarbij integraal gekeken wordt naar het geheel in relatie tot de locatie. In lijn met de motie van de raad van november 2021 wordt in het najaar van 2022 aan de raad een scenariokeuze voorgelegd. In de kadernota 2023 wordt – in lijn met eerder genoemde motie – een bedrag opgenomen. De gemeente is in de lead, het Commanderijcollege wordt als volwaardige samenwerkingspartner betrokken.

Wat willen we samen: We realiseren nieuwbouw voor de Berglarenschool en het Venster samen. We maken een plan voor de herontwikkeling van de locatie van het Venster. In 2023 verrichten we de eerste uitvoeringswerkzaamheden voor de nieuwe school.

Wat gaan we samen goed doen: We realiseren nieuwbouw voor de Berglarenschool en het Venster samen. We maken een plan voor de herontwikkeling van de locatie van het Venster. In 2023 verrichten we de eerste uitvoeringswerkzaamheden voor de Berglarenschool.
De nieuwbouw voor de Berglarenschool zit in de begroting. De nieuwbouw wordt de vervanging voor zowel de Berglarenschool als het Venster en komt terug op de plek van de Berglarenschool. De plek waar het Venster nu staat kan dan opnieuw ontwikkeld worden. De Petrus Dondersschool met haar eigen identiteit houden we in stand.

Wat willen we samen: We maken voor de meest noodzakelijke investeringen in de bestaande panden een projectbudget vrij totdat een besluit genomen is over het cultuurhuis. Het concept voor 1 Cultuurhuis houden we overeind.

Wat gaan we samen goed doen: Het concept voor 1 Cultuurhuis blijft overeind. De komende periode gebruiken we om daarvoor een richtinggevende keuze te maken. Tegelijkertijd moet invulling gegeven worden aan de huidige panden van zowel Kunstlokaal als De Eendracht. Daarvoor moet een plan ontwikkeld worden waarin de meest noodzakelijke investeringen opgenomen worden in relatie tot de tijd. Uitgangspunt daarbij is dat de panden hun functie kunnen blijven vervullen en mensen daar goed ontvangen kunnen worden totdat het Cultuurhuis is gerealiseerd. 

Wat willen we samen: We brengen de Proeftuin Elsendorp tot een goed einde en maken initiatieven mogelijk. Daarbij betrekken we nadrukkelijk de inwoners uit Elsendorp en geven hen een stem bij het uitwerken van het meerwaardenplan.

Wat gaan we samen goed doen: Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor de Proeftuin Elsendorp ligt ter inzage. Daarop zijn veel zienswijzen ingekomen. Er worden veel gesprekken gevoerd om de schouders eronder te kunnen zetten, de zienswijzen te bespreken en op te lossen. We brengen het bestemmingsplan tot een goed einde en maken initiatieven mogelijk. Bij het uitwerken van het meerwaardenplan is het doel om mensen uit Elsendorp nadrukkelijk te betrekken en een stem te geven. Het doel van de Proeftuin blijft overeind, de komende periode laten we het tot uitvoering komen. 

Wat willen we samen: We ontwikkelen golfbaan Stippelberg economisch door.

Wat gaan we samen goed doen: Het onderzoek naar verdere ontwikkeling van de Bakelse Plassen en recreatie daaromheen is uitgevoerd. De uitkomsten daarvan worden binnenkort definitief. De uitdaging ligt in de ruimtelijke component. We willen het stiltegebied behouden, dit geeft kwaliteit én mogelijkheden. We bekijken de Golfbaan en de omgeving integraal. Ontwikkelingen die voorbij komen en ingrijpen op het gebied Stippelberg moeten dus ook op die manier bekeken worden. Er moet respect zijn voor ruimte en rust, daarmee kun je ook een specifieke doelgroep bereiken die graag in zo’n omgeving recreëert. Met deze ontwikkeling borgen we dat de Golfbaan de, door de gemeente verstrekte, lening terug kan betalen. 

Wat willen we samen: Voor de N279 blijven we inzetten op een 2x2-baans, verkeersveiligheid en géén omleiding bij Dierdonk.

Wat gaan we samen goed doen: De functie van Gemert-Bakel binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en Brainport moet onderdeel zijn van onderhandelingen. Daarbij moeten ook de componenten huisvesting en bereikbaarheid worden meegenomen. Gemert-Bakel mag niet onderbedeeld worden op deze gebieden.

Wat willen we samen: We blijven inzetten op geen reactivering.

Wat gaan we samen goed doen: We maken een pro-actief plan voor vliegbasis De Peel waarin de effecten van overlast in kaart gebracht zijn en de wensen voor Gemert-Bakel helder zijn als de vliegbasis geactiveerd wordt. 
De kans bestaat dat de inspanningen op dit dossier groter gaan worden de komende jaren. De inzet is en blijft: geen reactivering. Er zijn voldoende alternatieven in Nederland, waarom niet daar? Mocht reactivering toch de realiteit gaan worden dan blijven we in gesprek met als doel zoveel mogelijk compensatie van de overlast voor onze inwoners.

3. Bouwstenen

Wat willen we samen: We versnellen de woningbouw en streven naar de realisatie van 2400 woningen binnen 10 jaar.

Wat gaan we samen goed doen: We maken en hanteren een afwegingskader voor het toetsen van woningbouwplannen om de gewenste woningbouwversnelling te realiseren. Het doel is om de woningbouw aan de gang te houden, ook gezien de huidige omstandigheden in de wereld. We herijken de woonvisie per kern en kijken waar de huidige normen voor groen, water en parkeren aangepast kunnen worden. We faciliteren Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en staan positief tegenover gezamenlijke initiatieven en bijzondere woonvormen zoals bijv. tiny houses. Het afwegingskader bevat een strategische aanpak om de volgorde van behandeling van bouwplannen te stroomlijnen. We onderzoeken hoe we de voorwaarden voor boerderijsplitsingen kunnen verruimen om daarmee de mogelijkheden voor boerderijsplitsingen te vergroten. Daarnaast maken we een visie op woon-zorg combinaties zoals bijvoorbeeld het ”samen thuis – huis”. Dit is een andere vorm van woonzorg voor ouderen. Daarbij betrekken we externe partners zoals Goed Wonen en de Zorgboog.

Wat willen we samen: We bouwen voor onze eigen inwoners en werknemers. 

Wat gaan we samen goed doen: We stellen een zelfbewoningsplicht in voor alle nieuwe woningen om te voorkomen dat beleggers hiermee aan de haal gaan. We maken een keuze bij de toedeling van nieuwe woningen waarbij we naast voorrang voor eigen inwoners ook voorrang geven aan werknemers die in Gemert-Bakel werken. Daarvoor maken we een voorrangsregeling. 

Wat willen we samen: We zijn voorbereid op de schaalsprong die in de regio op ons afkomt.

Wat gaan we samen goed doen: Om de groei van bedrijvigheid en talent te huisvesten en tegelijk een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te blijven bieden voor alle inwoners van onze regio is een heuse ruimtelijke schaalspong nodig op het vlak van wonen, werken en mobiliteit. Richting de regio spreken we de ambitie uit om te groeien en dus voldoende huisvestingsmogelijkheden te bieden. We zitten aan de rand. We willen de boot niet missen in Gemert-Bakel. We gaan daarom regionaal en proactief acteren om voorbereid te zijn op de schaalsprong. We kopen proactief en strategisch grond aan om de forse woningbouwopgave te kunnen realiseren.

Wat willen we samen: We houden het buitengebied levendig en leefbaar. Elke ontwikkeling moet een verbetering zijn voor de omgeving. Daarbij wordt de ontwikkeling van water en natuur gestimuleerd.

Wat gaan we samen goed doen: In de omgevingsvisie (gebiedsagenda’s) gaan we bepalen wat waar mogelijk gaat worden. We houden vast aan de afspraak dat politiek gevoelige onderwerpen naar de raad komen. Het geurbeleid wordt geëvalueerd en er wordt onderzocht of er verbeteringen mogelijk zijn op locaties met geuroverlast. 
Ook het VAB-beleid evalueren we. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt gekeken in hoeverre aanpassing nodig is met in ons achterhoofd het doel om het voor stoppende agrariërs mogelijk te maken over te schakelen naar andere economische pijlers. Dit mag echter geen belemmering vormen voor zittende bedrijven. We bepalen wanneer rood voor rood toegepast mag worden en wanneer eventueel toch maatwerk aan de orde is waarbij het uitgangspunt is alleen indien redelijk, billijk en goed uitlegbaar naar de omgeving. Daar waar koppelkansen ontstaan ten aanzien van water en natuur worden deze gepakt. We voeren de dialoog met initiatiefnemers om meer te bereiken met elkaar op dit gebied. 
We hebben aandacht voor de sociale en gezondheidscomponent bij stoppende ondernemers in het buitengebied en pakken daarin een faciliterende rol. Daarbij wordt de menselijke maat gehanteerd en bewegen we actief om samen met de ondernemer het traject tot stoppen te doorlopen. 
Gemert-Bakel is een gemeente met zeer diverse grondwaterstanden, onder andere veroorzaakt door de peelrandbreuk. We onderzoeken of een waterbergingsnorm per gebied beter aansluit bij de behoefte. In de toekomst komen steeds meer piekbuien voor. Hiervoor willen we als Gemert-Bakel klaar zijn. Komende jaren wordt geïnvesteerd  in het verder afkoppelen van hemelwater en het zoeken naar nieuwe waterbergingsgebieden. Deze gebieden kunnen ervoor zorgen dat hevige regenval niet meer leidt tot overlast en kan zorgen voor het vasthouden van water in gebieden voor drogere periodes. We maken een plan om de overstorten en overlast hiervan aan te pakken. 
We gaan ‘lege’ vergunningen actief intrekken om te voorkomen dat de latente ruimte kan worden benut. We beginnen met een inventarisatie, daarna bepalen we welke vergunningen ingetrokken worden. We beginnen met de oudste vergunningen. 
We handelen in de geest van het Schone Lucht Akkoord en vertalen dit voor Gemert-Bakel naar een plan van aanpak (gereed Q1 2023) met daarin 10 concrete verbeterpunten die de komende jaren uitgevoerd worden. 

Wat willen we samen: We maken Gemert-Bakel verkeersveiliger en verbeteren de bereikbaarheid. 

Wat gaan we samen goed doen: We maken een mobiliteitsvisie voor Gemert-Bakel zodat we keuzes kunnen maken voor zowel onderhoud en beheer van bestaande wegen als bij de aanleg van nieuwe wegen. Uitgangspunt is dat de wegen duurzaam veilig worden ingericht. Extra aandacht gaat uit naar toegankelijkheid, kwetsbare verkeersdeelnemers en veilige sport- en schoolroutes. 
Fietspaden en trottoirs krijgen de komende tijd extra aandacht. Het onderhoud krijgt hier een forse impuls zodat reizigers sneller de keuze voor lopen of de fiets gaan maken. Ook wordt gekeken naar een optimalisatie van het totale fietsnetwerk inclusief snelfietsroute, in en extern. 

Wat willen we samen: We zetten in op alternatieve verbindingslijnen richting Eindhoven en Helmond, maar zeker ook richting Boxmeer en Nijmegen om de duurzame schaalsprong in de regio te kunnen maken. 

Wat gaan we samen goed doen: Gemert-Bakel is een verbindende schakel tussen Helmond en Meierijstad en Eindhoven en Boxmeer/Nijmegen. Tussen AgriFood Capital, Greenport Venlo en Nijmegen. Het versterken van de N-wegen structuur, het doortrekken van de A77, of een lightrailverbinding (lobby voor een station in Gemert) kunnen hiervoor mogelijkheden zijn. We geven regionaal het signaal af dat we verder kijken dan het gebied van de Metropoolregio Eindhoven.

Wat willen we samen: We zetten in op een oplossing voor het knelpunt Beekse Brug, een versnelde aanpak van de grote rotonde aan de Broekdalerlaan, de rotondes West-om en Oudestraat (N272), een natuur/wandelgebied van Molen ”de Volksvriend” tot Beeksedijk ter hoogte van Champignonkwekerij Gemert (gelijk aan Noord-Om) en een stevige verbetering van de N279.

Wat gaan we samen goed doen: Voor de N279 zetten we in op 2x2-baans, verkeersveiligheid en geen omleiding bij Dierdonk, in lijn met het eerder ingediende beroep.

Wat willen we samen: We zetten in op het voorkomen van verdere verschraling van het openbaar vervoer. Jaarlijks bepleiten we onze wensen bij de provincie ten aanzien van het openbaar vervoer. We zetten in op versterking van bestaande lijnen en op innovatieve concepten.

Wat gaan we samen goed doen: We onderzoeken of een extra buurtbus vanuit De Rips via Bakel naar Gemert mogelijk is. Daarnaast zetten we in op een verhoging van de frequentie van de bus naar Boxmeer  en bereiken dat deze ook tijdens de vakanties rijdt. Daarbij zoeken we de samenwerking op met Land van Cuijk.

Wat willen we samen: Om klaar te zijn voor de schaalsprong in de regio zetten we in op het toevoegen van meer m² bedrijventerrein. Zoals in Bakel, Milheeze en de uitbreiding van Smartpark in Gemert. Tevens ontwikkelen we een visie voor industrieterreinen Zandstraat en de Fuik.

Wat willen we samen: We verbeteren de dienstverlening naar onze ondernemers in de recreatieve sector.

Wat gaan we samen goed doen: Het nachtregister wordt vereenvoudigd zodat niet meer dan de wettelijk vereiste gegevens opgevraagd worden.

Wat willen we samen: We zetten in op meer levendigheid in het centrum met bij voorkeur veel evenementen.

Wat gaan we samen goed doen: We maken een terrassenbeleid zodat horecaondernemers hun terrassen kunnen uitbreiden. Voor evenementen wordt gekeken of deze in het centrum gehouden kunnen worden. Hiervoor dienen op voorhand duidelijke afspraken te worden gemaakt met organisatoren, handhaving en belanghebbenden in het centrum. Overlastsituaties lossen we samen op met de initiatiefnemers en voorkomen we. Terugkerende overlast heeft uiteindelijk consequenties voor vervolgmogelijkheden van evenementen.

Wat willen we samen: We stimuleren en versterken toerisme en recreatie vanuit de eigen identiteit en door regionaal te denken.
We stellen een visie op voor toerisme en recreatie.

Wat willen we samen: We zorgen ervoor dat ondernemers weten wie hun aanspreekpunt in de gemeente is. 

Wat gaan we samen goed doen: Daar zetten we actief op in zowel in communicatie als in overlegstructuren.

Wat willen we samen: We uniformiseren de afspraken rondom sport-vastgoed en zetten het lopende traject van het sport-vastgoedbeleid voort.

We ontzorgen sportverenigingen voor het onderwerp legionella.

Wat gaan we samen goed doen: Legionella nemen we als verantwoordelijkheid voor de gemeente op. Daarvoor gaan we met alle betrokken sportverenigingen 1 op 1 het traject doorlopen zodat daarover goede eenduidige afspraken gemaakt kunnen worden.

Wat willen we samen: We steken in op het overeind houden van alle sportverenigingen en bekijken wat daarvoor nodig is. We zijn als gemeente daarin verbinder en facilitator.

Wat gaan we samen goed doen: We ondersteunen de samenwerking tussen verenigingen en omnisport. We stimuleren sport en bewegen waarbij we nastreven dat iedere kern zijn eigen voorzieningen hierin behoudt. We belonen verenigingen die komen met goede initiatieven om inzet door vrijwilligers te stimuleren. Daarvoor kijken we naar de mogelijkheden in het subsidiebeleid en passen we dit beleid indien nodig aan. We zetten in op het belonen van initiatieven in het kader van wederkerigheid. We onderzoeken hoe we nieuwkomers kunnen enthousiasmeren om te sporten en/of vrijwilliger te worden bij sportverenigingen. Dit doen we samen met de sportverenigingen.

Wat willen we samen: We faciliteren en stimuleren onze inwoners om te sporten en scheppen ruimte voor sportprojecten in relatie tot cofinanciering.

Wat gaan we samen goed doen: We behouden de buurtsportcoaches en maken daarin combinaties met sociale doelen zoals ouderenzorg en zorg voor mensen met beperkingen. We blijven aangehaakt bij Uniek Sporten. Het lokaal beweegakkoord en het lokaal preventie-akkoord worden voortgezet. We anticiperen op cofinanciering vanuit het Rijk zoals bijvoorbeeld beweegtuinen.

Wat willen we samen: We houden het gemeentelijke huishoudboekje op orde en zetten het herstelplan voort.

Wat gaan we samen goed doen: We investeren gericht en houden ons aan de afgesproken regels voor een gezonde financiële balans. We verhogen de OZB niet met uitzondering van inflatie of als dit echt noodzakelijk is. We vergroten het budget voor de aankoop van gronden voor woningbouwversnelling als dat kan.

Wat willen we samen: De gemeente neemt meer de lead in het aankopen van grond en het faciliteren van woningbouw. Daarbij moeten grondprijzen aantrekkelijk en betaalbaar zijn.

Vastgoed van de gemeente dient goed in beeld te zijn. 

Wat gaan we samen goed doen: Voor al het gemeentelijk vastgoed is in beeld wat de status is en wat het toekomstplan voor deze locatie is.

Wat willen we samen: We zetten in op effectief samenwerken met de dorpsraden als gesprekspartner.

Wat gaan we samen goed doen: Samen geven we met de dorpsraden verder vorm aan legitimatie vanuit hun achterban. Hoe liggen verantwoordelijkheden/bevoegdheden? Hoe worden stemmen/signalen uit de achterban opgehaald? Daarmee geven we de dorpsraden daadwerkelijk positie. We zijn daarbij scherp op conflictenbelang.

Wat willen we samen: We maken verantwoordelijkheden met betrekking tot de MFA’s helder en harmoniseren deze verder.

Wat gaan we samen goed doen: We hebben in elke kern een MFA. Het is belangrijk om afspraken te maken wie waarvoor verantwoordelijk is en daarin gelijkheid na te streven. 

Wat willen we samen: We ontwikkelen en ondersteunen burgerparticipatie verder. 

Wat gaan we samen goed doen: We stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven als deze een bepaald maatschappelijk probleem oplossen en er voldoende draagvlak voor de oplossing is. Via de raad kan het politiek standpunt opgehaald worden. We ontwikkelen daarvoor kaders/richtlijnen die ruimte bieden voor de invulling van burgerparticipatie. Daarin wordt het instrument burgerinitiatief verder vorm gegeven zodat inwoners dit kunnen inzetten.

Wat willen we samen: We ondersteunen de vrijwilligers beter en geven hen meer waardering. 

Wat gaan we samen goed doen: Onze vrijwilligers zijn belangrijk voor het in stand houden van de mooie sociale netwerkstructuur die we als Gemert-Bakel hebben en waar we trots op zijn. Deze onmisbare mensen mogen meer gewaardeerd worden. Dit krijgt komende tijd extra aandacht onder andere binnen de aanpassing van het subsidiebeleid.

Wat willen we samen: We verhogen het ambitieniveau voor groenonderhoud om de leefomgeving aantrekkelijker te maken. 

Wat gaan we samen goed doen: Het ambitieniveau voor groenonderhoud verhogen we om de beeldkwaliteit te verbeteren. Dit verwerken we in het groenbeleids- en groenbeheerplan. We bekijken samen met onze buitendienst, Senzer en eventueel externe partners hoe invulling gegeven kan worden aan het behalen en behouden van het hogere ambitieniveau. De eigen buitendienst blijft daarbij een belangrijke rol spelen.

Wat willen we samen: Door middel van de Wijkschouw lossen we knelpunten met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte sneller op.

Wat gaan we samen goed doen: In 2022 zijn we gestart met de Wijkschouw. Deze levert snelle resultaten op bij het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte. Dit zetten we de komende periode voort.

Wat willen we samen: We zorgen ervoor dat speelgelegenheden meer beschikbaar zijn voor alle doelgroepen en leeftijden. Een aantrekkelijk aanbod passend bij diverse doelgroepen.

Wat gaan we samen goed doen: We staan positief tegenover initiatieven van inwoners zelf. Met name als er ook een beweegprogramma aan vastgekoppeld is. Dit wordt opgenomen in de actualisatie van het speelbeleid. Daarin geven we ook meer aandacht aan speelgelegenheden voor de oudere jeugd zodat ook voor hen meer plekken ontstaan waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

Wat willen we samen: We zetten in op een schoner Gemert-Bakel samen met onze inwoners.

Wat gaan we samen goed doen: Afval is nog steeds een belangrijk punt van zorg, daarvoor ontwikkelen we beleid waarin onderwerpen als haakjes aan lantaarnpalen en het verzamelen van kleine plastic statiegeldflesjes een plek krijgen. We ondersteunen initiatieven die helpen Gemert-Bakel schoner te krijgen zoals Schoon Gemert-Bakel. 

Wat willen we samen: We stimuleren inwoners om te verduurzamen, energie op te wekken en energie te besparen door isolatiemaatregelen te treffen. Ook verhuurders worden gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te treffen. 

Wat gaan we samen goed doen: We staan open voor alternatieve energiebronnen die bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen mits daarvoor voldoende draagvlak is. De energietransitie vergt continue bijstelling vanwege snelle en onvoorziene veranderingen. Maar draagvlak blijft voorop staan. De transitie dient weloverwogen te worden uitgevoerd waarbij reële moderne technieken moeten worden toegepast. 
Energieleveranciers kunnen worden gezocht dicht bij de afnemers om hiermee kosten te verlagen en efficiëntie te verhogen. 
We nemen in de regio het initiatief, om niet van hoger hand zaken opgelegd te krijgen, om de samenwerking op het gebied van klimaatdoelstellingen een stap verder te krijgen. We ondersteunen innovaties en faciliteren pilots op het gebied van energie. 
Keuze van energieleveranciers of opwekkers worden genomen op basis van efficiëntie en kosten. Draagvlak is belangrijk maar zal niet altijd leidend zijn. 

Wat willen we samen: Door herstel van de biodiversiteit behouden we een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier.

Wat willen we samen: We zijn voorbereid op de toekomst van de zorg.

Wat gaan we samen goed doen: We gaan onderzoeken wat nodig is om de dorpsondersteuners goed te laten blijven functioneren.  We gaan strategische allianties aan met zorgaanbieders en externe partijen om voorbereid zijn op de toekomst van de zorg. We laten dorpsondersteuners gesprekken voeren met jonge kinderen die mantelzorg uitvoeren om hen in beeld te krijgen en iets voor hen te kunnen organiseren. Jeugdzorg faciliteren we lokaal en dichtbij en we verkleinen de wachtrijen voor jeugdzorg. We zetten meer in op eenzaamheid onder jongeren en ouderen. We kijken of we invulling kunnen geven aan de behoefte aan mantelzorgwoningen en pré-mantelzorgwoningen (voordat je zorg nodig hebt vanaf 65 jaar).

Wat willen we samen: Onze inwoners kunnen meedoen in de maatschappij.

Wat gaan we samen goed doen: De maatschappij ontwikkelt zich digitaal heel snel. We geven daarom extra aandacht voor mensen die laaggeletterd zijn en daarmee vaak ook moeite met digi-vaardigheden hebben.  
Er wordt steviger ingezet op schuldenproblematiek. Daarin gaan we zorgen voor meer samenwerking met bewindvoerders en budgetcoaches. Hiervoor wordt een langetermijnvisie ontwikkeld met daarin onder ander aandacht voor vroeg signalering.

Wat willen we samen: We houden en continueren de doorgaande leerlijn en borgen het basisonderwijs in iedere kern.

Wat gaan we samen goed doen: We behouden speciaal onderwijs en hebben aandacht voor jongeren buiten het regulier onderwijs. Aanvullende onderwijsbehoeften faciliteren we waar mogelijk in de eigen gemeente.
Het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) wordt toekomstbestendig gemaakt en doorgerekend.

Wat willen we samen: We helpen jongeren meer om kansrijk en gezond op te groeien.

Wat gaan we samen goed doen: We maken ons zorgen over de toenemende verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs, games en gokken. We helpen jongeren tussen 12 en 20 om verslavingen te voorkomen door alternatieven te bieden en passen daarbij de werkwijze van het IJsland-model toe.

Wat willen we samen: We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid.

Wat gaan we samen goed doen: De mogelijkheden om eenzaamheid bij jongeren en ouderen te voorkomen onderzoeken we verder en voeren we uit in de praktijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jongeren die ouderen helpen bij het voorkomen van cybercriminaliteit en het koppelen van kinderdagopvang aan dagbesteding van ouderen/ouderenzorg. 
We maken ons zorgen over de wachtlijsten ter voorkoming van depressieklachten en blijven hierover in overleg blijven met zorgverleners.
We ontwikkelen de gemeente verder door als dementie-vriendelijke gemeente.

Wat willen we samen: We vervolgen de optimalisatie van de organisatie zoals deze is ingezet.

Wat gaan we samen goed doen: De organisatieontwikkeling wordt vervolgd zoals afgesproken. We zetten in op het aantrekken van talenten, bieden stagiaires een plek en ontwikkelen beleid voor het binden en boeien van het personeel. 

Wat willen we samen: We zijn een warm welkom voor onze inwoners met behoud van menselijk contact. We bieden een hoge kwaliteit van dienstverlening. 

Wat gaan we samen goed doen: De digitale dienstverlening wordt verbeterd met speciale aandacht voor de digitaal minder onderlegde mensen. Actuele onderwerpen op de website moeten voorop staan zodat deze makkelijk te vinden zijn. We blijven inwoners daarnaast faciliteren bij de balie. Het protocol dienstverlening wordt geëvalueerd en bijgesteld waarbij we een hogere servicegerichtheid nastreven. Dit nemen we ook mee in de optimalisatie van de organisatie.
We communiceren proactief en op het niveau van begrijpelijke taal.
In onze communicatie stellen we de inwoners centraal. We leiden onze medewerkers op om invulling te kunnen geven aan een goede communicatie. Deze communicatie past bij opgavegericht of programmatisch werken. We bekijken of de Factor C methode daarvoor geschikt is. De gemeenteraad pakt ook een rol in haar communicatie om de politiek dichter bij de inwoners te brengen.

Wat willen we samen: We werken meer programmatisch om de doelen in onze veranderopgaven sneller te behalen.

Wat gaan we samen goed doen: Door programmatisch te werken kan gericht samengewerkt worden aan doelen van veranderopgaven zoals transitie buitengebied, klantgerichtere dienstverlening of betere bereikbaarheid. 

Wat willen we samen: We zetten in op een eigen loket voor aangiften in het gemeentehuis. Iedereen moet veilig over straat kunnen.

Wat gaan we samen goed doen: We zoeken de verbinding met de politie en BOA’s om problemen rondom veiligheid in de wijk beter en sneller op te kunnen lossen. We gaan voor meer blauw op straat. 
We hanteren de menselijke maat bij handhaving en we prioriteren op de hoogste risico’s en de meeste overlast.
We organiseren meer synergie tussen het ruimtelijk traject en handhaving zodat de menselijke maat en de best mogelijke aanpak hieruit voort kunnen komen. 
We zetten het Peelland Interventie Team voort en faciliteren dit team maximaal.
We zetten ons in om de aanrijdtijden van brandweer en ambulance zo klein mogelijk te houden. We gaan in gesprek met de brandweer om te kijken hoe we ze beter kunnen faciliteren om dit te bereiken. Daarnaast willen we de eigen brandweerkazernes behouden. We blijven ons inzetten voor een verbetering van de aanrijdtijden van de ambulance en het behouden van de functie First Responder. 

Wat willen we samen: We stimuleren bruisende centra.

Wat gaan we samen goed doen: We stimuleren bruisende centra door evenementen zoals festivals, markten en kermis terug naar de centra te krijgen. Daarbij proberen we koppelkansen te pakken om de economie breed te stimuleren. We gaan jongeren, in diverse leeftijdscategorieën, hierbij meer en actief betrekken.

Wat willen we samen: We behouden en promoten het eigen gemeentearchief.

Wat gaan we samen goed doen: Het archief in Gemert promoten we beter zodat mensen beter weten wat daar te vinden is. Daarmee willen we het gebruik van het archief ook verbeteren en vergroten. We kijken of er meer combinaties te leggen zijn tussen het archief en recreatie en toerisme.  

Wat willen we samen: We stellen cultuurbeleid inclusief een uitvoeringsagenda vast.

Wat gaan we samen goed doen: We bereiden een nieuw cultuurbeleid voor. De komende periode krijgt dit handen en voeten met een uitvoeringsagenda die we samen met cultuurmakers maken. Met aandacht voor cultuur voor kinderen.  

Wat gaan we samen goed doen: Iedere wethouder/portefeuillehouder pakt een rol in de regio. Daarmee halen we kansen naar Gemert-Bakel en profileren we ons in de regio. 

Tot slot

Dit coalitieakkoord wordt gesteund door de fracties en de kandidaat-wethouders van CDA Gemert-Bakel, Dorpspartij en Lokale Realisten. We hebben in dit coalitieakkoord uitvoerig stil gestaan bij grote en of strategische projecten en de diverse beleidsterreinen. Toch is dit akkoord niet volledig. Er komen ook deze coalitieperiode onvoorziene onderwerpen op ons pad. Daarnaast moet er ruimte blijven om uitvoering te geven aan initiatieven vanuit de gemeenschap.

Wij nodigen de collega partijen, achterbannen en iedereen in Gemert-Bakel van harte uit om de komende vier jaar met ons in gesprek te gaan en te blijven. Gesprekken op basis van vertrouwen en respect. Alleen zo kunnen we samen goed doen!

Gemert, 11 juli 2022,

Bijlage

Burgemeester
Michiel van Veen 

Beleidsterrein: Algemene zaken

 • Coördinatie van het beleid 
 • Algemene en bestuurlijke zaken 
 • Openbare orde en veiligheid 
 • Integraal veiligheidsbeleid 
 • Coördinatie van handhaving Informatiebeleid (wo. WOO) 
 • Evenementen, kermissen en markten 
 • Gemeentearchief 
 • Vliegbasis De Peel 
 • Aanjager en bewaker van samenwerking college en raad 
 • Aanjager en bewaker majeure projecten (samen met verantwoordelijk portefeuillehouder) 
 • Interne dienstverlening

Beleidsterreinen: Toekomstbestendig Buitengebied en Financiën 

 • 1e locoburgemeester 
 • Ontwikkeling Buitengebied 
 • Landschapsbeheer en natuurontwikkeling 
 • Water 
 • Omgevingsvisie 
 • Financiën 
 • Vastgoed 
 • Bouwgrondexploitatie en grondzaken 
 • Bakelse Plassen

Beleidsterreinen: Zorg, Welzijn en Onderwijs 

 • 2e locoburgemeester 
 • Jeugdzorg en WMO
 • Participatiewet 
 • Welzijn
 • Schulddienstverlening en armoedebeleid
 • lnburgering 
 • Subsidiebeleid en gebouwenbeheer 
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting 
 • Volksgezondheid 
 • Cultuur
 • Communicatie 
 • Personeel en organisatie

Beleidsterreinen:  Economie, Duurzaamheid en Recreatie 

 • 3e locoburgemeester 
 • Economische zaken  (inclusief MRE)
 • Bedrijventerreinen 
 • Arbeidsmigranten 
 • Afval en milieu 
 • Energie, duurzaamheid en klimaat
 • Toerisme en recreatie 
 • Golfbaan
 • Sport en sportaccommodaties 
 • Dorpsraden en burgerparticipatie 
 • Retail (inclusief horeca- en terrassenbeleid)
 • Verkeersveiligheid en onderhoud wegen 

Beleidsterrein: Wonen en levendige dorpscentra

 • 4e loco burgemeester 
 • Wonen 
 • Volkshuisvesting 
 • Monumenten 
 • Kasteel 
 • Wijkschouw (coördinerend, inhoudelijk per portefeuille oplossen) 
 • Openbaar beheer 
 • Mobiliteit regionaal
 • Speelgelegenheden 
 • Centrumontwikkelingen Bakel, Gemert, Milheeze en Handel

Vervangingsregeling:

Wethouder 1 vervangt wethouder 2 bij afwezigheid en andersom
Wethouder 3 vervangt wethouder 4 bij afwezigheid en andersom