Waar komen zonnevelden en windmolens in onze gemeente?

Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig. Het heeft te maken met het plan Regionale EnergieStrategie (RES).

Als gemeente hebben we onze bijdrage geleverd aan de concept Regionale EnergieStrategie (RES). In dat plan, opgesteld met de Metropoolregio Eindhoven, staan onder andere de zoekgebieden voor grootschalige opwek van energie. Alle informatie hierover is terug te vinden via energieregiomre.nl.

December 2021 - RES 1.0 vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 de RES 1.0 vastgesteld. Alle 21 gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Eindhoven hebben nu de RES 1.0 vastgesteld. De vaststelling door de algemene besturen van de waterschappen Dommel en Aa en Maas én door de Gedeputeerde Staten van de provincie had al eerder plaatsgevonden.

Er wordt nu gewerkt aan een samenwerkings & uitvoeringsprogramma. Dit programma wordt waarschijnlijk eind januari 2022 vrijgegeven. In een later stadium wordt duidelijk aan welke projecten Gemert-Bakel deelneemt.

November 2021 - Zienswijzen verwerkt, RES richting besluitvorming
Alle zienswijzen van betrokken partijen zijn verwerkt in de definitieve RES 1.0. Het college heeft ingestemd met de RES 1.0 en voorgelegd aan de raad voor vaststelling. De commissie ruimte en mobiliteit heeft op 24 november 2021 de RES 1.0 besproken. Het plan staat geagendeerd voor de raad van 16 december 2021. 

Na 16 december zal de procedure om te komen tot maximaal 5 zonnevelden verder worden uitgewerkt. Volgend jaar staat het thema energietransitie (o.a. zonnevelden, bespaarplan) op de agenda om met alle dorpsoverleggen te bespreken.

Juni 2021 - Zoekgebieden vervallen
De concept RES 1.0 is op 10 juni 2021 in de raad behandeld. De raad heeft besloten de lokale zoekgebieden zoals in de RES verwoord voor zonnevelden en windmolens af te wijzen voordat Gemert-Bakel de zonneladder c.q. afwegingskader zonnevelden effectief heeft doorlopen en burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de zoekgebieden zoals in de concept RES 1.0 stonden, vooralsnog komen te vervallen. De gemeente gaat uit van de vastgestelde afwegingskader zonnevelden (zie hieronder), wat wil zeggen dat onder voorwaarden overal zonnevelden met tot een bepaalde omvang mogelijk zijn.

Afwegingskaders zonnevelden
De gemeenteraad heeft op 9 juli 2020 de afwezingskaders zonnevelden vastgesteld (zie link hieronder). In dit beleid staat onder welke voorwaarden waar zonnevelden mogelijk zijn. De raad zal uit alle initiatieven de 5 beste plannen selecteren, nadat de procedure is opgestart. De raad heeft ook gevraagd de potentie en stimuleringsmogelijkheden van de zonneladder in beeld te brengen. De ODZOB heeft in april 2021 het definitieve rapport opgeleverd.

PDFAfwegingskader Zonnevelden vastgesteld
PDF20210426 DEFINITIEF RAPPORT potentie zonneladder.pdf

Raadpleging inwoners
Draagvlak voor grootschalige energieopwek onder de inwoners is belangrijk. We waarderen de inzet en betrokkenheid vanuit de dorpen dan ook enorm. Tijdens webinars op 29 maart en op 7 april 2021 is met inwoners gesproken over de voorgenomen zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden (meer informatie hierover lees je verderop op deze pagina). Daarnaast heeft de gemeente een enquête uitgezet. Deze is door meer dan 400 inwoners ingevuld. Hierin hebben zij aangegeven wat zij belangrijk vinden om mee te wegen bij de aanwijzing van gebieden. En welke randvoorwaarden belangrijk zijn als er windmolens en zonnevelden komen.We bedanken iedereen die een reactie heeft gegeven!

De resultaten van de enquête vind je hier:

PDFSamenvatting resultaten raadpleging zonnevelden en windmolens.pdf
PDFRaadpleging samenvatting open vragen.pdf

Webinar 7 april 2021
Uit onderzoek komt een aantal zoekgebieden rond De Rips en Elsendorp die het meest kansrijk zijn voor zonnevelden en windmolens. Op woensdagavond 7 april organiseerden we een webinar voor alle inwoners om hierover met hen van gedachten te wisselen. Hoe kijken onze inwoners aan tegen deze zoekgebieden en het idee om zonnevelden en windmolens te realiseren op grondgebied van Gemert-Bakel?

Via onderstaande link kun je het webinar terugkijken. Ook de presentatie en een overzicht van alle vragen met antwoorden zijn bijgevoegd. 

https://youtu.be/lxl2cXg06C8

PDF20210407 presentatie bewonerssessie 7 april 2021.pdf
PDF210416 Vragen en antwoorden nieuw.pdf

Webinar 29 maart 2021 - De Rips
Uit onderzoek komt een aantal zoekgebieden rond De Rips en Elsendorp die het meest kansrijk zijn voor zonnevelden en windmolens. Op maandagavond 19 maart praatten we de inwoners van De Rips hierover bij tijdens een webinar. En haalden we op hoe inwoners van De Rips aankijken tegen deze zoekgebieden en het idee om zonnevelden en windmolens te realiseren op grondgebied van Gemert-Bakel.

Terugkijken kan via onderstaande link. Ook de presentatie en alle vragen met antwoorden vanuit de gemeenten zijn bijgevoegd.

https://youtu.be/jvFHQCThd_Q

PDF20210329 Presentatie bewonerssessie De Rips 29 maart.pdf
PDF20210204 Vragen en antwoorden.pdf
PDF20210402 Aanpak zon en wind in Gemert-Bakel.pdf

Webinar 26 oktober 2020
Op maandag 26 oktober 2020 organiseerde de gemeente een webinar om inwoners te informeren over de toekomstige zonnevelden en windmolens die mogelijk op grondgebied van Gemert-Bakel komen. Terugkijken kan via de link hieronder. Ook de presentatie en alle gestelde vragen met antwoorden vanuit de gemeenten zijn bijgevoegd.

https://youtu.be/XqQsvV_1EUs

PDF20201026 presentatie webinar 26 oktober 2020.pdf

PDF201030 Vragen-antwoorden Webinar Zon en wind 26 okt 2020.pdf