default iconWaar komen zonnevelden en windmolens in onze gemeente?

December 2021 - RES 1.0 vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 de RES 1.0 vastgesteld. Alle 21 gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Eindhoven hebben nu de RES 1.0 vastgesteld. De vaststelling door de algemene besturen van de waterschappen Dommel en Aa en Maas én door de Gedeputeerde Staten van de provincie had al eerder plaatsgevonden.

Er wordt nu gewerkt aan een samenwerkings & uitvoeringsprogramma. Dit programma wordt waarschijnlijk eind januari 2022 vrijgegeven. In een later stadium wordt duidelijk aan welke projecten Gemert-Bakel deelneemt.

November 2021 - Zienswijzen verwerkt, RES richting besluitvorming

Alle zienswijzen van betrokken partijen zijn verwerkt in de definitieve RES 1.0. Het college heeft ingestemd met de RES 1.0 en voorgelegd aan de raad voor vaststelling. De commissie ruimte en mobiliteit heeft op 24 november 2021 de RES 1.0 besproken. Het plan staat geagendeerd voor de raad van 16 december 2021. 

Na 16 december zal de procedure om te komen tot maximaal 5 zonnevelden verder worden uitgewerkt. Volgend jaar staat het thema energietransitie (o.a. zonnevelden, bespaarplan) op de agenda om met alle dorpsoverleggen te bespreken.

Juni 2021 - Zoekgebieden vervallen

De concept RES 1.0 is op 10 juni 2021 in de raad behandeld. De raad heeft besloten de lokale zoekgebieden zoals in de RES verwoord voor zonnevelden en windmolens af te wijzen voordat Gemert-Bakel de zonneladder c.q. afwegingskader zonnevelden effectief heeft doorlopen en burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de zoekgebieden zoals in de concept RES 1.0 stonden, vooralsnog komen te vervallen. De gemeente gaat uit van de vastgestelde afwegingskader zonnevelden (zie hieronder), wat wil zeggen dat onder voorwaarden overal zonnevelden met tot een bepaalde omvang mogelijk zijn.

Afwegingskaders zonnevelden

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2020 de afwezingskaders zonnevelden vastgesteld (zie link hieronder). In dit beleid staat onder welke voorwaarden waar zonnevelden mogelijk zijn. De raad zal uit alle initiatieven de 5 beste plannen selecteren, nadat de procedure is opgestart. De raad heeft ook gevraagd de potentie en stimuleringsmogelijkheden van de zonneladder in beeld te brengen. De ODZOB heeft in april 2021 het definitieve rapport opgeleverd.

Raadpleging inwoners

Draagvlak voor grootschalige energieopwek onder de inwoners is belangrijk. We waarderen de inzet en betrokkenheid vanuit de dorpen dan ook enorm. Tijdens webinars op 29 maart en op 7 april 2021 is met inwoners gesproken over de voorgenomen zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden (meer informatie hierover lees je verderop op deze pagina). Daarnaast heeft de gemeente een enquête uitgezet. Deze is door meer dan 400 inwoners ingevuld. Hierin hebben zij aangegeven wat zij belangrijk vinden om mee te wegen bij de aanwijzing van gebieden. En welke randvoorwaarden belangrijk zijn als er windmolens en zonnevelden komen.We bedanken iedereen die een reactie heeft gegeven!

De raadpleging werd afgesloten met een tweetal open vragen.

Open vraag 1: Wilt u uw antwoorden toelichten of heeft u nog opmerkingen of tips over dit onderwerp?

Veel mensen, ongeveer 2/3 van totaal 373 respondenten neemt de moeite om deze vraag te beantwoorden maar ook een aanzienlijk aantal maakt hiervan geen gebruik. De antwoorden op de vraag hebben we ondergebracht in een aantal rubrieken.

Kwaliteit enquête

Verschillende respondenten vinden de enquête slecht. Een kwart trekt openlijk de neutraliteit van de enquête in twijfel. Er werd regelmatig aangegeven dat de enquête erg sturend was opgesteld. Daarnaast werd er aangegeven dat de enquête suggestief was en dat daarom de vragen moeilijk te beantwoorden waren. Daarbij werd gezegd dat men graag meer mogelijkheden had gezien om het oneens te zijn, dit omdat sommige mensen erop tegen zijn dat er windmolens geplaatst gaan worden en hier geen mogelijkheid voor is om dit aan te geven. Zij hadden daardoor veelal het gevoel dat er al besloten zou zijn waar de windmolens en zonneweides zouden moeten komen en dat de enquête er alleen voor de vorm zou zijn.

Procedure die de gemeente hanteert bij de zoektocht naar goede locaties voor windmolens/zonneweides

Veel respondenten geven aan dat zij helemaal geen windmolens in de Rips of in Elsendorp willen. Opvallend vaak gaat deze opmerking hand in hand met het oordeel dat respondenten noemen dat Elsendorp en De Rips al ‘het afvoerputje van de gemeente’ zijn. Deze mening wordt soms onderbouwd met de verwijzing naar intensieve veehouderij bedrijven. Een overgroot deel van de respondenten zijn van mening dat dit zonde is van de natuur en dat windmolens ten koste gaan van de rust in het gebied en van het woongenot wat zij ervaren. De respondenten zijn van mening dat als er windmolens en zonneparken geplaatst moeten worden, hierbij ook gekeken moet worden naar anders kernen zoals in Gemert of Bakel en dat de ‘lasten’ gespreid worden. Veelal wordt opgemerkt dat de natuur dient te worden ontzien bij een locatiekeuze. Daarbij wordt aangegeven dat er eerst gekeken moet worden naar andere mogelijkheden op andere plaatsen, zoals: op daken of aan grote wegen. Ook vinden veel respondenten het belangrijk dat alle stakeholders goed betrokken worden en dat er nadrukkelijk gekeken moet worden naar alternatieve energieopwekking en innovatie op dat vlak.

Oordeel over wind- en/of zonne-energie

Niemand is positief in die zin dat uit de beantwoording blijkt dat men windmolens in De Rips of in Elsendorp ziet zitten. Voor zonneparken ligt dat genuanceerder. De meeste respondenten hebben geen interesse in windmolens hun omgeving. Genoemde redenen zijn: gevreesde geluidsoverlast, vermindering van uitzicht en dus woonplezier. Ook wordt er zorg uitgesproken omdat mensen bang zijn voor gezondheidsrisico’s wanneer er windmolens worden geplaatst. Windmolens en zonneparken mogen niet dat het ten koste gaat van de biodiversiteit. De meeste respondenten zijn het wel eens met zonnepanelen als duurzame bron van energie, mits dit op de daken van bestaande woningen/gebouwen gebeurd. Respondenten geven aan voor duurzame energie te zijn, maar het mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van hun dorp.
Een enkele keer wordt het nut van energieopwekking met zonnepanelen en windmolens in twijfel getrokken. Gehoorde argumenten daarbij zijn dat het elektriciteitsnet daarop niet berekend is, dat het restafval niet meegerekend zou worden in de duurzame beoordeling.

Alternatieven

De respondenten hebben verschillende oplossingen genoemd die volgens hen beter werken dan het plaatsen van windmolens en/of zonneparken. Het meeste wordt genoemd om bestaande daken te gebruiken om zonnepanelen te plaatsen. Een andere oplossing die wordt geopperd is om de inwoners zelf te stimuleren om energie op te gaan wekken (indien mogelijk). Nog een ander voorgestelde oplossing is om windmolens te plaatsen op plekken waar veel wind is.
Het is volgens de respondenten belangrijk om zuinig met de natuur om te gaan, dit kan door met bedrijven en boeren in gesprek te gaan en te overwegen om op alle daken zonnepanelen te plaatsen. Dit is duurzamer en beter voor het milieu. Ook is het duurzamer om leegstaande gebieden zoals een oude boerderij, hiervoor te gebruiken. In het bijzonder wordt een aantal keren geopperd om hierbij te kijken naar beëindigde nertsenhouderijen. Ook worden alternatieve energiebronnen genoemd: Warmtewinning, aardgas (niet afsluiten), waterstof en kernenergie, al vormen deze reacties een zeer gering aantal op het totaal.

Open vraag 2: Zijn er andere belangrijke randvoorwaarden bij het opwekken van energie naast de wettelijke eisen?

Uit de gegeven antwoorden op deze vraag blijkt dat veel respondenten dit een moeilijke vraag vonden. Ruim 1/3 antwoord namelijk met ‘weet niet’. Ook blijkt dat niet alle respondenten op de hoogte zijn van welke wettelijke eisen er gelden bij het opwekken van energie. Een aantal keren worden namelijk randvoorwaarden genoemd die wettelijk getoetst dienen te worden zoals veiligheid, overlast en ruimtelijke inpassing. Hierbij is ook inspraak wettelijk geregeld maar dit laatste wordt opvallend veel door respondenten benoemd als een belangrijk goed.

Door een aanzienlijk aantal respondenten wordt deze vraag aangegrepen om zichzelf nadrukkelijk uit te spreken tegen windmolens in De Rips (wordt vaker genoemd dan Elsendorp of andere kernen)

Wat daarnaast door diverse respondenten wordt geopperd:

 • Zorg dat de opgewekte energie lokaal kan worden gebruikt
 • Betrek lokale leveranciers wanneer er geïnvesteerd wordt in de opwekking van duurzame energie
 • Zorg voor draagvlag en acceptatie en leg uit waarom duurzame energie nodig is
 • Gebruik geen schaarse landbouwgrond voor zonneparken
 • Draag zorg voor een gezonde leefomgeving en een leefbare omgeving
 • Denk aan de natuur
 • Voorkom landschapsvervuiling, horizonvervuiling. Plaats zonnepanelen vooral op daken en niet in de natuur.

Webinar 7 april 2021

Uit onderzoek komt een aantal zoekgebieden rond De Rips en Elsendorp die het meest kansrijk zijn voor zonnevelden en windmolens. Op woensdagavond 7 april organiseerden we een webinar voor alle inwoners om hierover met hen van gedachten te wisselen. Hoe kijken onze inwoners aan tegen deze zoekgebieden en het idee om zonnevelden en windmolens te realiseren op grondgebied van Gemert-Bakel?

Via YouTube kun je het webinar over zoekgebieden rond De Rips en Elsendorp die het meest kansrijk zijn voor zonnevelden en windmolens terugkijken. Ook de presentatie en een overzicht van alle vragen met antwoorden zijn bijgevoegd. 

Webinar 29 maart 2021 - De Rips

Uit onderzoek komt een aantal zoekgebieden rond De Rips en Elsendorp die het meest kansrijk zijn voor zonnevelden en windmolens. Op maandagavond 19 maart praatten we de inwoners van De Rips hierover bij tijdens een webinar. En haalden we op hoe inwoners van De Rips aankijken tegen deze zoekgebieden en het idee om zonnevelden en windmolens te realiseren op grondgebied van Gemert-Bakel.

Via YouTube kun je het webinar over hoe inwoners tegen zoekgebieden rond De Rips en Elsendorp die het meest kansrijk zijn voor zonnevelden en windmolens aankijken. Ook de presentatie en alle vragen met antwoorden vanuit de gemeenten zijn bijgevoegd.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van webinar 29 maart 2021 De Rips

Zonneladder en zonnevelden:

1. Er zijn in de gemeente naar mijn idee veel agrarische gebouwen waar nog zonnepanelen op geplaatst kunnen worden inclusief op onze eigen schuren. In hoeverre wordt daar eerst over nagedacht ipv op natuur- of landbouwgrond?

De zonneladder geeft aan dat zon op bebouwing, dus ook agrarische gebouwen, benut moet worden. De potentie voor zon op dak is echter onvoldoende om het al het energieverbruik van de gemeente duurzaam op te wekken.

2. Hoe hard wordt vastgehouden aan zonneladder trede eerst op dak en hoe gaan we garantie geven dat eerst dak benut wordt?

Zon op dak hoeft niet per se in tijd eerst voordat zon op land gerealiseerd kan worden, maar het is wel belangrijk dat het potentieel op dak wordt benut. Bij iedere nieuwe vergunningaanvraag voor een initiatief van zon op land moet aangetoond worden dat het noodzakelijk is om het op land te realiseren. De provincie vraagt dat vanuit haar Verordening Ruimte om dat te onderbouwen.

3 .Hoeveel reductie ligt er op hectaren landbouwgrond benodigd, de onderste trap van de zonneladder, als alle geschikte en minder geschikte daken voor zonnepanelen ingezet zouden worden? Met andere woorden hoeveel landbouwgrond is dan minder nodig?

Als alle potentie van de eerste trede van de zonneladder wordt benut, wordt daarmee 203 GWh opgewekt en dat scheelt 245 ha zonneveld op landbouwgrond in 2050 in Gemert-Bakel.

4. In de presentatie is sprake van transformeren en aanpassen en aantallen benodigde hectares, wat wordt daarmee bedoeld?

In de planMER is een inschatting gemaakt van hoeveel energie opgewekt kan worden. Hoeveel energie er binnen een zoekgebied met zonneparken kan worden opgewekt hangt af van het beschikbare oppervlak, de draagkracht van het landschapstype (de draagkracht van een landschap is een manier om aan te duiden hoeveel zonneparken kunnen worden gerealiseerd zonder dat de kenmerkende karakteristiek van dat landschap wordt aangetast) en de landschapsstrategie (inpassen, aanpassen of transformeren). Op basis hiervan is per zoekgebied een bandbreedte bepaald in GWh/jr van wat er maximaal gerealiseerd kan worden. Het wil niet zeggen dat die hoeveelheid er ook daadwerkelijk komt.

De opgave:

5. Er werd gezegd dat Gemert-Bakel een flinke opgave heeft. Hoe is die bijdrage in verhouding tot andere gemeenten in de MRE? Moet elke gemeente een even grote bijdrage leveren of heeft Gemert-Bakel een grotere opgave dan andere gemeenten?

Hoe groot is de bijdrage van Eindhoven?

Er is geen opgave per gemeente bepaald, maar in meer landelijke gemeenten zijn meer mogelijkheden voor grootschalige opwek dan in meer stedelijke gemeenten. De totale opgave voor 2030 is 2 TWh voor de MRE-gemeenten. Gemert-Bakel verbruikt ongeveer 3,3 procent van alle energie (elektriciteit en gas) in de MRE. Nadat alle gemeenteraden hun reactie op de RES 1.0 hebben vastgesteld is er inzage in de bijdrage van elke gemeente.

6. De vorige keer is er door jullie ook aangegeven dat Helmond gevraagd had aan Gemert-Bakel om een deel van de opgave voor haar rekening te nemen. Hoe concreet is dit inmiddels? Moeten wij voorzien in de energie van omliggende gemeenten als Helmond?

Deze vraag is ons niet bekend.

Zoeklocaties windmolens:

7. Hoe is bepaald welke plek geschikt is voor windenergie (Elsendorp en De Rips)? Hoezo windmolens bij de Rips? Dit ivm de vliegbasis, het LOGgebied en het stiltegebied van de stippelberg. Kun je de argumenten toelichten? Waait het daar harder of zo?

Welke concrete argumenten zijn er om voor de Rips en Elsendorp te kiezen, welke wij moeten weerleggen? Waarom zijn Elsendorp en De Rips wederom de "klos" en m.n. De Rips? Er is al genoeg ellende gebracht in ons leefgebied. Daarnaast dragen we al genoeg bij in de vorm van stront voor de BIO centrales etc.

Voor windenergie zijn er wettelijke belemmeringen waar wind niet kan, bijvoorbeeld afstanden tot bebouwing, aanvliegroutes. Waar mogelijkheden zijn voor ten minste 3 windmolens (provinciaal beleid) zijn zoekgebieden voor wind bepaald.

8. Als Gemert meer onderneemt hoeft De Rips toch niets te doen. Kom eens met alternatieven wel in Gemert-Bakel enz, ipv alle pijlen richten op Elsendorp en De Rips

Binnen de gemeentegrenzen zijn er voor windenergie geen andere mogelijke zoekgebieden, omdat daar wettelijke belemmeringen zijn of geen ruimte is voor tenminste 3 windmolens. Er zijn belemmeringen zoals afstanden tot natuurgebieden en afstanden tot woningen (vuistregel 400m) maar ook voor vliegverkeer en radar. Alle belemmeringen zijn na te lezen in de planMER rapportage.

9. Daarnaast, hoe past dit in het toeristische en recreatieve plaatje?

Windmolens sluiten toerisme en recreatie niet uit. Het heeft uiteraard wel effect op de beleving van het landschap.

10. Is er de aankomende jaren überhaupt wel capaciteit op het net om terug te leveren? En zo ja voor hoeveel gWh? De gehele gemeente heeft een opgave. Het grootste energieverbruik is niet in de Rips of Elsendorp,

is het niet logischer de energie opwekking dichter bij de grootverbruikers te plaatsen?

Er is inderdaad schaarste op het netwerk en netbeheerder Enexis zal aan de slag moeten om het netwerk uit te breiden. De mate waarin is afhankelijk van de uiteindelijke keuze van de gemeente waar en hoeveel duurzame energie we op willen wekken. Voor het netwerk en de maatschappelijke kosten is het inderdaad beter om energie opwekking in de buurt van grotere verbruikers te plaatsen. De praktijk is echter wel dat in de buurt van grotere verbruikers niet altijd de ruimte is voor de opwek.

11. Wie zijn de initiatiefnemers?

Vanuit het Rijk ligt de opdracht bij de regio’s om een bod te doen voor duurzame energie opwekking (totaal alle regio’s 35TWh bij elkaar). Het gaat nu om het bepalen van zoekgebieden voor zonneparken en windmolens en nog niet om concrete initiatieven. Er heeft zich ondertussen voor windmolens wel een concrete initiatiefnemer aangediend, zie volgende vraag.

12. Kunt u iets meer vertellen van het initiatief van Franssen Gerrits. Komt dit hier ook nog bij? Een windmolen bij Fransen Gerrits, bedoel je dan op hun terrein of elders? Wie is dan die initiatiefnemer, is dat FG? Of zijn er meerdere?

Dit bedrijf heeft het idee om 1 windmolen te realiseren. Dat zou een invulling kunnen zijn van windmolens in zoekgebied 7, dat is dus niet extra bovenop de zoekgebieden.

13. Wat is de afstand tussen de Ripsestraat en de geplande windmolens in gebied 7? Kun je straatnamen noemen bij gebied nummer 4 en 7?

Een zoekgebied is een gebied waarin windmolens geplaatst kunnen worden en waar de windmolens staan ingetekend is slechts een indicatie van de plek. Ook de grenzen van de zoekgebieden zijn niet hard. 

14. Kunnen wij niet als gemeente, windmolens op zee kopen? En hiermee onze bijdrage "afkopen"

Wind op zee is ook nodig maar gemeenten zullen ook op eigen grondgebied energie moeten opwekken. Voor 2030 hebben we als regio’s de opdracht voor grootschalige duurzame energie opwek op land van 35 TWh, waarvan onze regio 2 TWh heeft geboden om in te vullen.

15. Is er wel genoeg wind voor windmolens in onze gemeente?

Op land zijn de windmolens zoals genoemd in de presentatie, dus van 225 meter hoog, mogelijk. Daar waait het voldoende voor.

Lokaal eigendom/opbrengsten:

16. Wie beheert en wie profiteert? Waar gaat de opbrengt van het park/de windmolen heen? Is dit puur verkoop of ziet het dorp/de gemeente er iets van terug?

In het klimaatakkoord en ook gemeentelijk beleid voor zonneparken is het streven opgenomen naar 50% lokaal eigendom. Voor windmolens heeft de gemeente nog geen beleid ontwikkeld, maar het voornemen is daar ook dit streven in op te nemen. 50% lokaal eigendom betekent dat 50% van het eigen vermogen dat wordt geïnvesteerd in de opwek door grondeigenaren/omwonenden/de lokale energie coöperatie/lokale initiatiefnemers wordt gedaan. En dat dus ook 50% van de winst lokaal terecht komt. Dit streven naar lokaal eigendom is opgenomen, juist om de inwoners van het dorp er financieel voordeel van te laten hebben. Naast het streven naar 50% lokaal eigendom heeft de gemeente in haar beleid opgenomen dat het de voorkeur heeft om zoveel mogelijk huishoudens mee te laten profiteren van het zonneveld. Een initiatiefnemer zal moeten onderbouwen op welke manieren hij zijn gestelde doelen voor het percentage lokaal eigendom en aantal profiterende huishoudens denkt te gaan behalen. De onderbouwing zal meegenomen worden in de beoordeling van het initiatief.

17. Hoe hard is de eerder genoemde regel 50% lokale eigendom van een zonnepark / windmolen?

Dit is in het beleid opgenomen als een streven omdat het ook afhangt van de lokale situatie of dat altijd haalbaar is. Er moeten bijvoorbeeld voldoende inwoners willen mee investeren.

18. Moeten dus de bewoners investeren zodat de gemeente dat niet hoeft te doen?

Het idee is juist dat bewoners mee investeren zodat zij ook kunnen meeprofiteren van de winst.

19. Dus iedereen de lasten en een beperkte club de lusten?

Een initiatiefnemer zal moeten onderbouwen hoe huishoudens kunnen meeprofiteren. Dat kan via lokaal eigendom. Daarnaast is meeprofiteren ook op andere manier mogelijk, bijvoorbeeld doordat wordt gestort in een duurzaamheidsfonds waarmee wordt bijgedragen aan verduurzaming voor inwoners.

20. Krijgen we dadelijk naast een groot zonnepark in de Rips het volgende Google datacenter te liggen voor China? Dus blijft onze opgewekte energie echt voor ons?

De opwekte stroom zal in de meeste gevallen op het netwerk ingevoed worden. En vanuit het netwerk komt de stroom bij inwoners en bedrijven. Het is uiteraard niet precies te zeggen dat dat die opgewekte stroom is. De gemeente heeft echter geen plannen om een datacenter binnen de gemeentegrenzen toe te staan.

21. Wie wordt van deze plannen er nu echt beter van, niet de inwoners?

Bewoners kunnen er wel beter van worden. Een voorwaarde om grootschalige duurzame opwek toe te staan is dat er een maatschappelijke meerwaarde is. Dat kan financiële meerwaarde zijn, maar ook recreatiemogelijkheden, natuurontwikkeling, meer biodiversiteit of dat er tegelijkertijd een ander knelpunt wordt aangepakt, zoals door waterberging. Daarnaast hebben we allemaal te maken met de gevolgen van klimaatverandering. En klimaatverandering kunnen we tegengaan door onze CO2 uitstoot te reduceren door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

PlanMER:

22. Bij milieu-effect is alleen gekeken naar het effect van een windmolen. Zou je niet alle andere milieu-effecten van de vliegbasis, veterinaire risico's, geuroverlast, ammoniak uitstoot, fijn stof, moeten meetellen bij de overlast op het dorp?

Er is gekeken naar het milieueffect van de windmolens in zoekgebieden. De milieubeoordeling is gemaakt om een betere afweging van zoekgebieden te maken. Daarin zijn andere effecten zoals andere geluidsbronnen in de omgeving wel meegenomen, maar andere effecten waar windmolens geen extra effect op hebben niet, zoals geur, ammoniakuitstoot, etc.

23. Is er ook gedacht over het effect van windmolens op dieren? Dan heb ik het over vogels, wilde dieren in het bos, maar ook de veestapel van de Rips? Het is gebleken dat windmolens voor stress zorgen bij bijvoorbeeld koeien en paarden.

In het milieueffect onderzoek is het effect op broedvogels, wintervogels, vleermuizen en andere beschermde diersoorten onderzocht, niet op vee.

24. Zijn de gezondheidsrisico's van laagfrequent geluid op de bewoners van het dorp meegenomen bij de MER?

Laagfrequent geluid draagt voor een klein deel bij aan de hinderervaring van windturbinegeluid. Geconcludeerd wordt met de huidige stand van onderzoek ervan uitgegaan wordt dat laagfrequent geluid van windturbines in vergelijking met andere (natuurlijke en menselijke) bronnen zeer gering is, waardoor er geen negatieve effecten op de gezondheid optreden. De hinder is op een verantwoorde manier voldoende beperkt door de huidige normering voor afstanden tot geluidsgevoelige objecten. Het aantal woningen binnen 500 en binnen 1000 meter van het zoekgebied is meegenomen in de planMER.

25. Zijn bij het opstellen van het rapport MER ook omwonenden betrokkenen?

Inwoners zijn geïnformeerd via online inloopavonden over het RES traject (vanaf 2019) waaronder de planMER (vanaf oktober 2020). Omwonenden zijn tot nu toe indirect betrokken bij specifiek de planMER, doordat partijen als BMF in het traject zijn betrokken. Er komt nog een inspraakprocedure voor inwoners op de planMER. De inspraakprocedure start in mei en duurt zes weken.

26. Zijn de gezondheidseffecten bij de MER betrokken?

Gezondheidseffecten zijn meegenomen in de beoordeling via het aantal woningen binnen 500 en binnen 1000 meter van het zoekgebied en effect op de belevingswaarde.

27. Is de MER rapportage over de zoekgebieden openbaar en waar kan ik die vinden?

Proces en besluitvorming:

28. Heeft iemand een uitnodiging gehad van de vorige webinars? Wij houden eigenlijk alles goed in de gaten wat over De Rips gaat, maar deze brief was nieuw voor ons.

Het vorige webinar is aangekondigd in de lokale kranten en op social media. Omdat het plan nu weer iets concreter is, hebben we in overleg met dorpsoverleg De Rips een webinar voor De Rips gehouden waarvoor alle inwoners van De Rips zijn uitgenodigd.

29. We zouden van de vorige vergadering nog notulen/verslag krijgen. Dat hebben wij nog niet ontvangen, wanneer komt dat? Want we zitten inmiddels in het volgende overleg.
30. Ik ben nieuw in De Rips maar welke professionals kijken er mee met de inwoners hier? Ik hoor dat er een webinar is geweest in oktober maar voor mijn gevoel gaan sommige stappen best snel in dit proces.

In het traject rondom de RES en de PlanMER zijn professionals betrokken van allerlei organisaties, zoals adviesbureaus, BMF, ZLTO, de energie coöperaties, de netbeheerder, etc. Er zijn niet speciaal voor De Rips professionals gevraagd.

31. Die professionals zullen er ook vast wel verstand van hebben, maar zijn ook vanuit de gemeente ingehuurd lijkt me? Waar is de kennis die aan onze kant beschikbaar is? Wij moeten daar ook de kans voor krijgen om dat goed te laten uitzoeken lijkt me?

Adviesbureaus worden door de gemeente ingehuurd. Andere professionals zoals van BMF, ZLTO etc. worden niet ingehuurd. Uiteindelijk neemt de raad een besluit op basis van adviezen waarin uw mening wordt meegewogen.

32. Wanneer staat dit op de agenda van de Raad?

Op 19 mei in de commissie en op 10 juni bij de raad.

33. Wordt er dan op 10 juni ook al een beslissing genomen? Want die termijn lijkt me wel erg kort voor zo'n groot dilemma.

Op 10 juni kan de raad een reactie besluiten op de RES 1.0. Ook kunnen zij aangeven welke zoekgebieden de voorkeur hebben om onze bijdrage te kunnen doen voor het bod voor 2030. Daarnaast is er nog inspraak mogelijk op de PlanMER, de inspraakprocedure start in mei en duurt zes weken. Na verwerking van alle reacties van de 21 gemeenteraden volgt een definitieve RES 1.0 die naar verwachting in november aan de raden wordt voorgelegd ter besluitvorming.

34. Je geeft aan 'voorlopige keuze' hoe voorlopig is die keuze voor die gebieden?

In het vervolgtraject – na 1 juli – wordt met alle input van de raden en stakeholders en vanuit de PlanMER-procedure een verdere selectie gemaakt in de zoekgebieden.

35. U zegt dat als we tegen windmolens zijn dat we dan naar zonnepanelen gaan kijken. Dus dat de keuze van De Rips niet definitief is?

Als windenergie geen optie is, blijft zonne-energie over.

36. Als de plannen voor woningbouw in de Rips naar augustus/september is verschoven. waarom moeten we hier zo snel over beslissen. Eerst woningen dan deze beslissing!!!

We vragen uw mening nu, zodat de raad uw mening kan betrekken in hun besluit voor de zoekgebieden. Overigens wordt het bestemmingsplan Paterslaan op 10 juni in de raad behandeld.

37. Belangrijk dat ALLE inwoners van De Rips vanaf nu worden meegenomen, ook de mensen die niet digitaal zijn. Hebben jullie geen zorgplicht als gemeente om iedereen goed te informeren?

Wij proberen iedereen zo goed als mogelijk te informeren. Wij hadden ook liever het gesprek gevoerd met u in een zaal. Met een webinar en een enquête hopen we toch een duidelijk beeld te krijgen hoe de gemeenschap tegen de zoekgebieden aankijkt.

38. Hoe is bepaald wie stakeholders zijn. Zijn wij als burgers geen stakeholders, waarom is ons dorpsoverleg als stakeholder niet meegenomen?

Bij de RES zijn regionale stakeholders betrokken. Ook zijn de lokale stakeholders altijd geïnformeerd en om reactie gevraagd. Het dorpsoverleg De Rips is een van de stakeholders en zij hebben ook eerder gereageerd.

Omliggende zoekgebieden

39. Zijn zoekgebieden van onze buurgemeenten ook bekend?

De zoekgebieden in buurgemeten in onze regio zijn in de presentatie opgenomen. Van buurgemeenten in de regio Noordoost-Brabant en Noord-Limburg, kunt u de RESsen met daarin de zoekgebieden vinden op de website van Energiewerkplaats Brabant en op de website van RES.

40. In hoeverre wordt de cumulatieve impact meegenomen van de diverse RES rapporten. Hier speelt RES Metropool Eindhoven maar we grenzen direct aan RES Noord Limburg en RES Noordoost Brabant?

Daarin zijn ook zoekgebieden gesitueerd tegen De Rips aan. Maar liggen in gemeenten Venray en St Antonis.

Zowel op provinciaal niveau wordt tussen de RESsen onderling afgestemd als op landelijk niveau. Overigens zijn er voor zover ons bekend geen zoekgebieden voorzien voor windmolens nabij onze gemeentegrenzen in Veghel, Boekel, Sint Anthonis of Venray.

Overige vragen:

41. Waarom werd vorig jaar zonnepanelen op je eigen dak niet ondersteund in de Rips en de rest van de gemeente. We konden geen subsidie krijgen?

De gemeente geeft inderdaad geen subsidie op zonnepanelen. Zonnepanelen op woningen hebben een terugverdientijd van zo’n 7 jaar en zijn financieel interessanter dan geld op een spaarrekening laten staan. Voor mensen die niet kunnen of willen investeren in zonnepanelen is er nog de Groene Zone, waarbij u met een lening via de gemeente zonnepanelen koopt. Zonnepanelen voor huiseigenaren behoeven ons inziens geen verdere subsidiëring.

42.Waterkrachtcentrale voor stroom door een waterrad. Er zijn overal waterlopen en water stroomt altijd. Er zijn 4 middelgrote waterkrachtcentrales in Nederland

De potentie van waterkracht is in onze regio heel beperkt.

Webinar 26 oktober 2020

Op maandag 26 oktober 2020 organiseerde de gemeente een webinar om inwoners te informeren over de toekomstige zonnevelden en windmolens die mogelijk op grondgebied van Gemert-Bakel komen. Ook de presentatie en alle gestelde vragen met antwoorden vanuit de gemeenten zijn bijgevoegd.

Artikelen die met duurzaamheid te maken hebben

 • Afstudeerstage Duurzaamheid

  Zoek jij een uitdagende afstudeeropdracht of meeloopstage? En wil jij een actuele aanvulling op je CV? Reageer dan snel op deze vacature.

 • Regionale Energiestrategie. Waar staan we nu?

  Gemert-Bakel is een van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant die samen met provincie en waterschappen afspraken maken over een duurzame toekomst. Dat gaat van energie besparen en energie opwekken uit zon en wind tot duurzame warmte gebruiken.

  zonnepanelen
 • Opwek van duurzame energie in Gemert-Bakel

  Juli 2020 heeft de gemeenteraad een beleid vastgesteld waarmee zonnevelden gerealiseerd kunnen worden

 • Zonnepanelen voor iedereen

  Heeft u interesse in zonnepanelen?

 • Formulier Duurzaam Gemert-Bakel

  Interesse in een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met de na-isolatie en zonnepanelen partner van Duurzaam Gemert-Bakel?

 • Duurzaamheid

  De gemeente Gemert-Bakel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze kinderen (en de generaties erna).