College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit dat (op hoofdlijnen) door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Het college van Gemert-Bakel bestaat uit de burgemeester, vier wethouders en de gemeentesecretaris. De secretaris ondersteunt het college in zijn werkzaamheden. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad.

Wilt u een besluitenlijst inzien? Of meer weten over de portefeuilles van de burgemeester en wethouders?

Op deze pagina vindt u hier meer informatie over. Net als de begroting, declaraties B&W en spreekuur van het college. Iedere week wordt een actuele besluitenlijst gepubliceerd waarin de besluiten van het college B&W staanexterne-link-icoon.

De begroting voor 2024 is vastgesteld door de gemeenteraad op 9 november 2023.

Beste inwoner,
Er is volop ruimte om te investeren in projecten. Uit de investeringsagenda van ruim 104 miljoen euro spreekt veel ambitie. Ondanks dat de portemonnee goed gevuld is, zijn er zeker nog uitdagingen voor de financiën op lange termijn.
Wethouder financiën Willeke van Zeeland: “Gemert-Bakel groeit de komende jaren naar 35.000 inwoners. Met investeringen op alle gebieden wil het college de komende jaren het goede blijven doen voor inwoners en ondernemers. De gezonde financiële positie is daarbij een mooi uitgangspunt.”
De OZB gaat in 2024 alleen omhoog met de inflatiecorrectie van 3,9%. Hiermee houden we de lastenstijging voor onze burgers en bedrijven relatief beperkt zoals dat ook in 2023 is gedaan.

De 5 belangrijkste investeringen van 2024

Omgevingswet

2024 wordt het jaar van de Omgevingsvisie. Hierin legt de gemeente in afstemming met partners, inwoners en bedrijven ambities vast voor de fysieke leefomgeving.

Mobiliteit

Gemert-Bakel bereikbaar houden. We investeren zowel in onze kernen als in de regio. Zoals het realiseren van lokale wensen bij de aanpak van de N272 en de snelfietsroutes naar Helmond en Eindhoven.

Schaalsprong

De gemeente groeit de komende jaren naar 35.000 inwoners. Uitbreiding van
bedrijventerreinen en het toevoegen van 2.400 woningen is daarom hard nodig.

Onderwijs

Toekomstbestendig onderwijs is een must. Daarbij horen nieuwe scholen en moderne onderwijshuisvesting.

Armoede

Zorgen voor de inwoners blijft een belangrijke taak. Met een passend armoedebeleid en inzet op het motiveren van inwoners om gezond en actief
te leven gaan we hiermee aan de slag. 

Waar komt het geld vandaan?

Rijksoverheid: €66.639.000
Lokale heffingen en belastingen: €18.487.000
Reserves en voorzieningen: €1.773.000
Grondexploitatie: €6.847.000
Overige inkomsten: €2.583.000

Waar geven we het geld aan uit?

Bestuur en ondersteuning: €15.212.000
Veiligheid: €3.060.000
Verkeer, vervoer en waterstaat: €5.747.000
Economie: €2.693.000
Onderwijs: €4.260.000
Sport, cultuur en recreatie: €9.186.000
Sociaal domein: €33.946.000
Volksgezondheid en milieu: €10.226.000
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing: €9.078.000

Gemiddelde woonlasten

Overige belastingen

Hondenbelasting: € 64,05
Toeristenbelasting (per nacht): € 1,55

Voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 439.000,-:

OZB: € 478
Rioolheffing: € 229
Afvalstoffenheffing: € 255
Totaal: € 962

Voor huurwoningen:

Rioolheffing: € 229
Afvalstoffenheffing: € 255
Totaal: € 484